Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22505871 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Usługa serwisu oprogramowania
Organizator:Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
Adres: , ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
Województwo / powiat: śląskie, pow. mikołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel : 32 22 13 661 lub 662 wew. 60
E-mail:
Opis:Usługa Serwisu Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica
Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie serwisu modułów oprogramowania aplikacyjnego Infomedica zainstalowanego w jednostce tj.

moduł Finansowo-Księgowy
moduł Koszty
moduł Rejestr Sprzedaży
moduł Kasa
moduł Środki Trwałe
moduł Wyposażenie
moduł Gospodarka Magazynowo - Materiałowa
Miejsce i termin składania ofert: Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10.01.2022 roku, do godz. 13:30 w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: 43-180 Orzesze, Ul. Gliwicka 20, sekretariat lub fax-em na nr 32 22 15 920 lub skanem przesłanym mailowo na adres konkursy@szpitalorzesze.pl.
Termin składania:2022-01-10
Miejsce i termin realizacji:Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.12.2024 roku.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Ma być złożona w formie pisemnej (forma pisemna - fax/elektronicznie- skan),

b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d) Ma obejmować całość zamówienia.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

Joanna Jakubiec tel : 32 22 13 661 lub 662 wew. 60;e-mail: konkursy@szpitalorzesze.pl
Numer dokumentu:ZP/PU3/3/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: