Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20436843 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Usługa sprzątania i utrzymania czystości obiektów
Organizator:Gmina Kielce
Adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 36 76 800
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości obiektów Geoparku Kielce
w roku 2021, w tym:
1) . Centrum Geoedukacji- Ul. Daleszycka 21, Kielce
2) . Budynek w Ogrodzie Botanicznym, budynek Zielonej klasy i budynek kasy -
ul. Jagiellońska 78,
Kielce
3) .Amfiteatr Kadzielnia, AL Legionów 20, Kielce
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanych usług-
załącznik nr 1 do zapytania i projektu umowy - załącznik nr 2 do zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 2. Oferta może być złożona przez każdy podmiot, o ile nie występują wobec niego przesłanki opisane
w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta zawierająca wszystkie elementy zamówienia,
powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania
ofertowego i być dostarczona do dnia 28.12.2020 r. do godz. 9;00.
3. Oferty należy składać w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na
adres:
sekretariat@geopark-kielce.pl wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych
(nazwa, adres, NIP, REGON, aktualny odpis KRS oraz CEIDG) podmiotu, dostarczenia dokumentu
pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu i na rzecz Wykonawcy (imię, nazwisko, PESEL,
kontaktowy numer telefonu) oraz oświadczenia Wykonawcy, iż nie jest prowadzone wobec niego
postępowanie naprawcze, upadłościowe, bądź restrukturyzacyjne. Oferty nie spełniające tego
warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.
Termin składania:2020-12-28
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia 02.01.2021- 31.12.2021
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzjelenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o
wartości do 10 % wartości umowy.
6. Oferty złożone, są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu 10
dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba
do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.
7. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny:
CENA (podstawą wyliczeń będzie cena brutto)-100% (max 100 punktów);
2.1. Sposób oceny ofert w kryterium CENA:
Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego
wzoru:
C min.
C =--------x 100 % 1 % -1 punkt
C bad.
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. - cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego i nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego Wykonawcę więcej niż jednej
oferty, w sposób inny niż określony rozdziale IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji umowy na realizację usługi sprzątania
i utrzymania czystości obiektów Geoparku Kielce, w związku z trwającą pandemią,
w drodze aneksowania umowy.
Kontakt:3. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Pani Jagoda Ryniewicz
tel. 41 36 76 800,
e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: