Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17348108 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Usługa sprzątania pomieszczeń
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Zarząd Zlewni w Jaśle
Adres: ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jasielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (13) 446 33 11
Opis:zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: ,,Usługa sprzątania
pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Jaśle oraz w Nadzorze Wodnym w Jaśle".
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości powierzchni w pomieszczeniach
zajmowanych przez PGWWP Zarząd Zlewni w Jaśle oraz Nadzór Wodny w Jaśle:
Utrzymanie czystości powierzchni w pomieszczeniach zajmowanych przez Zarząd Zlewni w Jaśle oraz
Nadzór Wodny w Jaśle.
Lokalizacja: ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło
Powierzchnia użytkowa lokalu 328,31 m2 w tym 16 pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, 4
toalety, korytarz wraz z klatką schodową.
Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie. Sprzątanie odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od godziny 15.00 do godziny 19.00.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania cztery razy w tygodniu po cztery godziny dziennie niżej wymienionych czynności:
? odkurzania, zamiatania i mycia podłóg
? przecierania płynami lub pastami antystatycznymi biurek i stołów
? czyszczenia i mycia armatury oraz urządzeń sanitarnych (tj. mycie spłuczek, muszli klozetowych, umywalek, zlewu, luster a także glazury, etc.)
? utrzymywania w czystości powierzchni szklanych wewnątrz lokalizacji, tj. drzwi wejściowych
? opróżniania i wyrzucania śmieci z koszy oraz z pojemników niszczarek dokumentów, wraz z wymianą worków,
? przecierania płynami lub pastami antystatycznymi szaf, regałów, półek wiszących, wieszaków, parapetów, itp.,
? usuwania pajęczyn oraz kurzu ze ścian, sufitów, lamp sufitowych (według potrzeb),
? przecieraniu płynami grzejników (według potrzeb),
? mycia drzwi i framug (według potrzeb),
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do mycia okien dwa razy w ciągu obowiązywania umowy.
Wszelkie narzędzia, urządzenia techniczne, środki czystości i higieniczne, materiały (worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe itd.) w ilościach niezbędnych do wykonania usługi, zapewnia Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
7. Opis sposobu obliczenia ceny
Forma wynagrodzenia za przedmiot zamówienia:
W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia wynikające z zakresu zamówienia i warunków realizacji określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wzorze umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w oparciu o wzór Formularza oferty wraz z załącznikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją wpisując ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy RZ.ROK.281.2.2019 ,,Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Jaśle oraz w Nadzorze Wodnym w Jaśle"."
9. Miejsce i termin złożenia:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.05.2019 roku, do godziny 12:00 w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło II piętro, w pokoju 202.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 roku o godz. 12:30 w ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło II piętro, pokój 210
Termin składania:2019-05-24
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
? rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,
? zakończenie: do 27.12.2019 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert:
Najniższa cena
1/Znaczenie kryterium - 100 %
2/ Ocena ofert w zakresie w/w kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:
- Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 pkt.
- wartość punktowa badanej oferty "C" zostanie obliczona wg wzoru:
C = najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto) x 10 pkt
cena (brutto) badanej oferty
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
obliczonych w sposób jw.
10. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: 1. Oferta wraz z Załącznikiem musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Jaśle oraz w Nadzorze Wodnym w Jaśle".
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
- sprawy merytoryczne: Danuta Sitek - tel. (13) 446 33 11
Kod CPV:90.91.00.00-9
Numer dokumentu:RZ.ROK.281.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: