Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26412275 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa sprzątania pomieszczeń
Organizator:Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres: ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 364 10 87
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach posadowionej w Bielsku - Białej.
PAKIET I
1. Pomieszczenia w budynku posadowionym w Bielsku - Białej przy Ul. Dywizji Pancernej 45 ( II i III piętro
budynku wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz toaletami).
2. Łączna powierzchnia 1118 m2 w tym:
? Sale dydaktyczne 11 sztuk
? Pomieszczenia biurowe - 9 szt.,
? Szatnia,
? Biblioteka,
? Pomieszczenia gospodarcze/techniczne/kuchenne - 5 szt.,
? Toalety - 3 szt.
3. Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
PAKIET II
1. Pomieszczenia znajdujące się w budynku Prosektorium (Pawilon VII) Beskidzkiego Centrum Onkologii -
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej przy Ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
wraz z ciągami komunikacyjnymi i toaletami.
2. Łączna powierzchnia 223,57 m2 , na którą składają się m.in.:
- sale dydaktyczne, w tym sale do nauki Anatomii (z wykorzystaniem preparatów drobnych w formalinie),
- pomieszczenia biurowe/techniczne,
- szatnie,
- toalety
3. Szczegółowy zakres usługi określa załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Termin złożenia ofert: 05.01.2024 r.
2. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: dagk@sum.edu.pl lub w Kancelarii Głównej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr 11) przy Ul. Poniatowskiego 15,
40-055 Katowice na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
3. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.
Termin składania:2024-01-05
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI
1. Termin realizacji usługi 6 miesięcy od 15.01.2024 r. do 30.04.2024 r.
2. Cena przedstawiona w ofercie jest stała.
Wymagania:IV. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wykonaną usługę w terminie do 30 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego każdorazowo po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej
w języku polskim.
2. Przed złożeniem oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń określonych
w ww. pakietach, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z Panią Magdaleną Jankowską pracownikiem
Dziekanatu Filii SUM w Bielsku Białej, telefon kontaktowy 32 208 88 96
3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym. Do formularza należy
dołączyć podpisany szczegółowy zakres usługi (załącznik nr 2).
4. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być datowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena winna obejmować koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały jego
zakres określony w poszczególnych pakietach.
2. Wszystkie wartości określone w Formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert - 100% cena (łączna wartość brutto danego pakietu), za najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
2. Sposób oceny ofert i liczenia punktów:
1) Liczba punktów za łączną wartość brutto oferty podana w Formularzu ofertowym - waga 100 pkt.
Najniższa wartość brutto ze wszystkich złożonych ofert = 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie
wg wzoru:
Najniższa zaoferowana łączna wartość brutto
_____________________________________________ x 100 pkt
Zaoferowana wartość brutto, oferty badanej
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W cenie brutto zawarte są wszystkie elementy niezbędne do wykonania umowy.
IX. WYBÓR WYKONAWCY I ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę
na realizację usługi w ramach danego pakietu.
2. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na każdy pakiet osobno).
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Agnieszka Wójcik
tel. 32 364 10 87
email: dagk@sum.edu.pl
Numer dokumentu:P/JAK/50959/4/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: