Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24496129 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-09
Przedmiot ogłoszenia:Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych
Organizator:Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Adres: al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 42 636 23 13 fax: 42 636 85 13
E-mail:
Opis:usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w oddziale w Sieradzu.
2) Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w oddziale
w Sieradzu.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do ZO.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: 4.7. Ofertę należy złożyć w kancelarii Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Łodzi, Al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź, pokój 02,
parter w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2023 roku do godz. 1100.
4.8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert, posiadającej oznaczenie: ,,Oferta na usługę sprzątania pomieszczeń
biurowych w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Łodzi w oddziale w Sieradzu. Numer sprawy
LD-POR-A.213.5.2023.3. Nie otwierać przed dniem 16.01.2023 r. do godz.12:00".
Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta powinna
być oznaczona także pieczątką firmową Wykonawcy.
4.9. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma Wykonawcy
składającego ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy
ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie
zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie
z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą.
Otwarcie ofert:4.10. Termin otwarcia ofert 16.01.2023 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przy Al. Kościuszki 123 w Łodzi. Otwarcie ofert jest niejawne. Informacja z otwarcia ofert w niniejszym, postępowaniu będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest prowadzone postępowanie.
Termin składania:2023-01-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.02.2023 r. - 31.01.2024 r.
Wymagania:4) Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert
4.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszym Zapytaniem
Ofertowym. Oferta musi zawierać :
4.4.1.Formularz oferty przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 2 do ZO,
4.4.2.Formularz cenowy przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 3 do ZO,
4.4.3. oraz dokumenty wskazane w pkt 11 Zapytania Ofertowego.
4.2. Oferta musi być złożona w oryginale i sporządzona z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
4.3. Ofertę należy opatrzyć datą sporządzenia.
4.4. Oferta oraz załączniki (tj. wymagane dokumenty, oświadczenia) muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
4.5. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę (jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów należy dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie
ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw).
4.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub
3
kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem
z adnotacją za zgodność z oryginałem.
4.11. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem
,,ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po
zatwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
4.11.1. zmiany zostaną dołączone do oferty,
4.11.2. w przypadku ofert wycofanych, koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie
otwierana i zostanie zwrócona na jego wniosek.
4.12. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można wnosić najpóźniej na
jeden dzień roboczy przed terminem składania ofert.
4.13. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe Dz.U. z 2022 r. poz. 896 t.j.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
4
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.).
4.14. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Małgorzata Tylman
i Katarzyna Ślązak.
4.15. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na numer sprawy:
LD-POR-A.213.5.2023.3 należy kierować:
? pisemnie na adres: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123,
90-441 Łódź,
? drogą elektroniczną na adres: zamowienia@lodz.pip.gov.pl
4.16. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.
5) Termin związania ofertą
5.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
5.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
5.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą, oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu.
6) Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do ZO.
7) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
7.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 100%.
7.2. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów, tj. 100.
Lp
KRYTERIUM WAGA [%] LICZBA
PUNKTÓW*
SPOSÓB OCENY
1.
Cena oferty brutto
(C)
100% 100
Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
5
7.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów przyznanych w kryterium oceny ofert, tj. kryterium ,,cena" oraz spełnia
wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.
7.4. Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
do ZO jest wyrażona w złotych polskich (PLN) całkowita cena brutto (z VAT) za
wykonanie przedmiotu zamówienia, wyliczona w oparciu o Formularz cenowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO.
7.5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty oraz wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym
konieczne do prawidłowego i zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
7.6. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w Formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Niewypełnienie wszystkich
wskazanych pozycji, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7.7. Ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią
pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
7.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.
7.9. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7.10. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę
rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku
VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
7.11. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
7.12. Zamawiający oświadcza, że nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
7.13. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych
w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, zmienionej ustawą (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.), zgodnie
6
z zapisami w art. 108a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm
podzielonej płatności (tzw. MPP).
7.14. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały
określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do ZO.
8) Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
9) Klauzula informacyjna o możliwości unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzielenie zamówienia
w każdym czasie, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku
żadne roszczenie.
10) Sposób przygotowania oferty
10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
10.2. Oferta może być składana tylko do terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno
zmiana, jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego
wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
10.4. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". W przypadku złożenia kilku zmian kopertę każdej
zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA NR ...".
10.5. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do
reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów
załączonych do oferty).
10.6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich
oraz oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
7
10.7. Zamawiający uprawniony jest również do poprawy innych omyłek polegających
na niezgodności oferty z dokumentacją postępowania, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty.
10.8. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
10.9. W sytuacji nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów lub
przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy Zamawiający zwróci
się do Wykonawcy najwyżej ocenionego o ich uzupełnienie w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo
dokumentów w powyższym terminie, jego oferta nie będzie podlegała ocenie
(zostanie odrzucona), a Zamawiający ma prawo wezwać następnego spośród
najwyżej ocenionych Wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się
od zawarcia umowy, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi uprawniony jest dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
z pominięciem oferty uprzednio wybranej.
10.11. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawcę do
złożenia, w określonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie
odrzucona).
10.12. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
11) Wymagane dokumenty
11.1. Pełnomocnictwo - w przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą
wskazaną w KRS/CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych
dokumentów należy dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość
i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw);
11.2. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy załączyć do
oferty umowę spółki lub uchwałę wspólników zezwalającą Wykonawcy na
zawarcie umowy, jeżeli wartość oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału
zakładowego spółki - art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1526 t.j.) dotyczy tylko podmiotu, który ma siedzibę na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;
8
11.3. Aktualną opłaconą polisę potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną;
11.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) - przygotowane
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do ZO.
12) Pozostałe informacje
12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania Ofertowego do
upływu terminu składania ofert. Przy czym Zamawiający zobowiązany jest
poinformować uczestników niniejszego postępowania o każdej zmianie.
12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru
oferty.
12.3. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego
wykonania.
12.4. Oferta, dokumenty oraz oświadczenia dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do ZO, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co
do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
12.5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oznacza to, iż oferta,
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
Przy czym w przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język
polski, winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
12.6. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone
i kolejno ponumerowane.
12.7. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione
w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
12.8. Oferty Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu, będą
udostępniane na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
w siedzibie Zamawiającego.
9
12.9. Wartość niniejszego postępowania nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, tym
samym zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej ,,ustawa Pzp",
przepisów ww. ustawy nie stosuje się do udzielania przedmiotowego
zamówienia.
13) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
13.1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym do stosowania się do
wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U.
UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1, ze zm. ) i sprostowaniem z 23 maja 2018r. (Dz.U.
UE z 2018 r. N 127 s.2).
13.2. Strony oświadczają, że udostępnione wzajemnie dane osobowe pracowników
wskazanych do realizacji umowy w zakresie imienia i nazwiska, służbowego
numeru telefonu oraz służbowego adresu poczty elektronicznej:
13.2.1. będą wykorzystywane przez drugą Stronę wyłącznie na potrzeby
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z Umowy,
13.2.2. mogą być przetwarzane przez drugą Stronę po zakończeniu Umowy
w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń.
13.3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi
z siedzibą w Łodzi (90-441) przy al. Kościuszki 123, 90-441.
13.3.1. administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lodz.pip.gov.pl.
13.3.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b i c RODO w celu związanym z realizacją umowy;
13.3.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać inne jednostki lub
komórki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty
wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji;
10
13.3.4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu;
13.3.5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO;
13.3.6. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Numer dokumentu:LD-POR-A.213.5.2023.3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: