Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługa szkoleniowa
Organizator:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (32) 359 13 34, fax: (32) 359 20 48
E-mail:
Opis:,,Usługa szkoleniowa: Ocena stopnia biodegradacji tworzyw sztucznych"
Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa (w języku polskim) w formie warsztatowej (zwana dalej szkoleniem, warsztatem, zajęciami, kursem) tj.: przeprowadzenie szkolenia wraz z wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.
2) Celem szkoleń jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: obowiązujących dokumentów normatywnych, rozporządzeń, znaczenia i roli akredytacji badań w procesie degradacji tworzyw oraz przeprowadzenia oceny stopnia degradacji materiałów zgodnie z procedurami obowiązującymi w laboratorium akredytowanym.
3) Zajęcia skierowane są do studentów II stopnia, kierunków: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz Biologia Żywności i Żywienia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach (zwanego dalej WBiOŚ UŚ). W szkoleniu mogą brać udział jedynie uczestnicy Projektu.
4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Wykonawca przeprowadzi zajęcia w następującej liczbie godzin: Opis szkolenia Ilość godzin i grup
Zad.2.19. warsztaty:
Ocena stopnia biodegradacji tworzyw sztucznych
? 8 godzin lekcyjnych*
? 3 edycje
? 5 osób w grupie**
* przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie 45 minut
** przez zajęcia dla jednej grupy kursu, w każdej edycji, Zamawiający rozumie odpowiednio grupę 5 osób x 8 godzin
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2018r. do godz. 09:30 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 69.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2018r. o godz. 10:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, pok. nr 61, III p.
Termin składania:2018-03-08
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia:
I edycja: kwiecień 2018r. - czerwiec 2018r.,
II edycja: październik 2018r.- grudzień 2018r.,
III edycja: kwiecień 2019r.- czerwiec 2019r.
Wymagania:Warunki realizacji zamówienia.
Realizacja usług szkoleniowych powinna odbywać się, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy i przesłanym do Wykonawcy drogą mailową najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć; Godziny zajęć dostosowane będą do planu zajęć studentów. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do zmian wprowadzanych przez Zamawiającego; Wszystkie zajęcia powinny się odbywać w przedziale godzinowym pomiędzy 8.00 - 21.00 od poniedziałku do niedzieli. Każdorazowe nieprzeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uznaje za niewykonanie zobowiązań określonych w umowie.
2) Miejsce realizacji zamówienia: laboratorium badawcze w zakresie metod oceny własności tworzyw sztucznych, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną równoważną jednostkę akredytującą, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 (certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wystawiony przez PCA lub inną równoważną jednostkę akredytującą, w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 co najmniej od 3 lat, zakres akredytacji dla badań chemicznych lub dla badań mechanicznych lub dla badań właściwości fizycznych tworzyw sztucznych, akredytację co najmniej 20 metod badawczych oraz wyposażone w aparaturę naukowo-badawczą, celem prowadzenia w nim zajęć teoretyczno-praktycznych.
Miejsce wskazane przez Wykonawcę do realizacji części teoretycznej i praktycznej szkolenia powinno znajdować się w promieniu nie większym niż 25 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego tj. ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Rektorat).
Odległość powinna zostać wyznaczona w oparciu o stronę internetową: http://odleglosci.info/.
3) Liczba uczestników: Liczba uczestników zależeć będzie od liczby osób zainteresowanych udziałem w warsztatach (nie więcej niż 5 osób w każdej edycji). Nie można łączyć grup ani wprowadzać na zajęcia dodatkowych osób niebędących uczestnikami projektu.
4) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
5) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 i 6 formularza oferty - załącznika nr 1A do ogłoszenia o zamówieniu). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7) W ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 7 ogłoszenia, Zamawiający przewidział możliwość przyznania dodatkowych punktów Wykonawcy, w przypadku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Warunki udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zasobami kadrowymi niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia tj. co najmniej 1 osobą, która łącznie spełnia poniższe wymagania: 1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe, z tytułem magistra lub inżyniera, z dziedziny nauk biologicznych i/lub chemicznych i/lub technicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. (Dz. U. 2011, Nr 179, poz. 1065) w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych; 2) jest pracownikiem laboratorium akredytowanego w zakresie metod oceny własności tworzyw, w tym tworzyw poddanych biodegradacji, 3) posiada min. 2-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym oferującym akredytowane badania fizyko-chemiczne tworzyw; 4) w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła co najmniej: ? 1 szkolenie i/lub 1 warsztat i/lub 1 kurs z zakresu metod oceny własności tworzyw, w tym tworzyw poddanych biodegradacji i/lub ? sprawowała opiekę nad stażystą lub praktykantem realizując tematykę z zakresu metod oceny własności tworzyw, w tym tworzyw poddanych biodegradacji.
5) Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału, zgodnie z ust. 6 pkt 1) lit. b) ogłoszenia o zamówieniu.
c) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 5 pkt 1).
d) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w wyznaczonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami, lub aby zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie zdolności, o których mowa w pkt 1).
e) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku wymienionego w pkt 1) powinno zostać wykazane łącznie.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu.
1) Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą: Lit. Wymagane oświadczenie lub dokument Forma dokumentu a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1B do ogłoszenia Oryginał b) W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1C do ogłoszenia Oryginał c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1D do ogłoszenia (Zamawiający dopuszcza odtworzenie formularza)
2) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (należy złożyć wraz z ofertą): Lit. Wymagane oświadczenie lub dokument Forma dokumentu a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku zaistnienia zmian, nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok sądowy). Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę b) Pełnomocnictwo- wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty w postępowaniu na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Kryterium Waga Maksymalna możliwa liczba punktów Cena (C) 80 % 80,00 Doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń (D) 15 % 15,00 Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N) 5 % 5,00
2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania:
a) Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia i umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
Xc punktów =
najniższa cena występująca w ofertach x 100
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
Xc - liczba punktów za kryterium ,,cena"
Otrzymana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 80%
b) Zasady przyznawania punktów w kryterium ,,Doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń" (D):
? maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium ,,doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń" (D) - 15,00 pkt;
? Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert jeśli wykaże, że osoba, wskazana w wykazie osób (załącznik nr 1D do ogłoszenia), która spełnia warunek udziału w postępowaniu przeprowadziła, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, szkolenia lub warsztaty lub kursy lub staże (praktyki) obejmujące swoim zakresem w szczególności tematykę z zakresu metod oceny własności tworzyw, w tym tworzyw poddanych biodegradacji.
? punkty zostaną przyznane w przypadku, wykazania szkoleń wykonanych przez osobę wskazaną w wykazie osób, ponad wymagane minimum niezbędne w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) ogłoszenia - tj. ponad wymagane minimum 1 szkolenie.
? Wykonanie 1 szkolenia i/lub warsztatu i/lub kursu i/lub stażu (praktyki) wiąże się z otrzymaniem 0 pkt.
? Punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
2 do 5 szkoleń - 5 pkt;
od 6 do 10 szkoleń - 10 pkt;
11 i więcej szkoleń - 15 pkt;
UWAGA
1) Do celów punktacji Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie osobę, która spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) ogłoszenia,
2) W przypadku wykazania w wykazie osób (załącznik nr 1 D do ogłoszenia) więcej niż jednej osoby, Zamawiający nie będzie sumował potencjału tych osób, tylko do celów punktacji weźmie pod uwagę osobę, która spełnia warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w ust. 5 pkt 1) ogłoszenia i posiada lepsze doświadczenie.
3) W przypadku wykazania w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) ogłoszenia oraz w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryteriach oceny ofert dotyczących doświadczenia osób - innych osób (tzn. inna osoba w celu wykazania spełnienia warunku, a inna osoba do celów punktacji w ramach kryteriów oceny ofert) - punkty w tym kryterium oceny ofert nie zostaną przyznane.
4) Ocena w ramach kryterium D będzie dokonana na podstawie informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą wykazie osób, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. c) (załącznik nr 1D do ogłoszenia).
5) W związku z tym, iż doświadczenie osób stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, Zamawiający informuje, że nie będzie stosował procedury uzupełniania dokumentów zawierających informacje uwzględniane do punktacji i tym samym umożliwiające uzyskanie wyższej pozycji w rankingu ofert. Procedura uzupełniania będzie dopuszczalna jedynie w celu umożliwienia Wykonawcy wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
c) kryterium ,,Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych" (N) będzie oceniane w następujący sposób:
? Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą (zgodnie z treścią ust. 8 formularza oferty - załącznika nr 1A do ogłoszenia) deklaracji zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
? W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę deklaracji w przedmiotowym zakresie, deklaracja nie podlega uzupełnieniu, co skutkuje nieprzyznaniem punktów w ramach tego kryterium.
? Wykonawca, który zadeklaruje, że zatrudni do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną otrzyma 5 punktów w tym kryterium.
? Wykonawca, który nie zadeklaruje do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych lub zadeklaruje, iż nie zatrudni do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
? W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jw., Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych przewidzianych we wzorze umowy;
? Zamawiający zastrzega, iż najpóźniej przed przystąpieniem do świadczenia usług zażąda od Wykonawcy okazania dokumentu, potwierdzającego zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Odmowa okazania powyższego dokumentu lub brak wymaganego dokumentu będzie skutkować zastosowaniem przez zamawiającego kar umownych przewidzianych w §5 ust. 2 pkt 3) umowy.
3) Ocena końcowa dokonana będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny w kryterium: ,,cena oferty" (C), ,,doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń" (D), ,,zatrudnienie osób niepełnosprawnych" (N).
4) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach - 100.
5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie postępowania.
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym ogłoszeniem, tj. zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1A do niniejszego ogłoszenia (Zamawiający dopuszcza odtworzenie tekstu formularza) z podaniem: ceny netto za przedmiot zamówienia, ceny brutto za przedmiot zamówienia, a także terminu i warunków realizacji zamówienia, deklaracji dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia oraz miejsca realizacji zajęć.
3) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
5) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
6) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i opisanej:
Termin składania i otwarcia ofert.
2) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
3) W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4) Zmiana i wycofanie oferty. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub o wycofaniu oferty musi zostać doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana oferty jak i jej wycofanie musi zostać złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty tzn. w odpowiednio opisanej kopercie (paczce) wraz z dopiskiem odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN OFERTY" kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA OFERTY nr .....". ,,Każda ze zmian oferty zostanie otwarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie otwarcia ofert, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Zarówno czynności zmiany oferty jak i jej wycofania może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem o wycofaniu lub o zmianie oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowny dokument rejestrowy, z którego wynikać będzie upoważnienie osoby składającej oświadczenie o wycofaniu lub o zmianie oferty do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie składa pełnomocnik, wymagane będzie również złożenie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
5) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
7) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10) Otwarcie ofert obejmuje:
a) część jawną, podczas której mogą być obecni Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby; w części jawnej Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie, a także w pkt 9) powyżej, Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na swojej stronie internetowej;
b) część niejawną; w części niejawnej Zamawiający dokonuje oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert na podstawie kryteriów wymienionych w ust.7.
10. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 1A do ogłoszenia). Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, a w szczególności powinna zawierać koszt wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, koszt materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych, zapewnienia miejsca do realizacji zajęć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wydania zaświadczeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także koszty ogólne, w tym: wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2) Wynagrodzenie brutto winno uwzględniać podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest usługa kształcenia zawodowego, finansowana w całości ze środków publicznych, usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa otrzyma stosowne oświadczenie o finansowaniu.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty brutto. W przypadku Wykonawcy niebędącego podatnikiem podatku VAT, ocenie będzie podlegała ostateczna cena podana w ofercie, zawierająca wszystkie elementy cenotwórcze. W przypadku gdy umowa z Wykonawcą prowadzi lub będzie prowadzić po stronie Zamawiającego do powstania obowiązku poniesienia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, należy uwzględnić również wysokość tych kosztów.
4) Sposób kalkulacji oraz przedstawienia ceny ofertowej zawiera załącznik nr 1A do ogłoszenia - Formularz oferty. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6) Podane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia liczba uczestników zajęć jest wielkością maksymalną. Zamawiający zastrzega, iż liczba ta może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie do nie wykorzystania pełnej kwoty stanowiącej wartość umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Ostateczna liczba uczestników zajęć zależeć będzie od liczby osób zainteresowanych udziałem w zajęciach.
7) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
8) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie trwania umowy.
9) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu: Pracownicy Działu Zamówień Publicznych: Kalina Rożek, Justyna Rutkowska- Zawada, Damian Ludwikowski
tel.: (32) 359 13 34
fax: (32) 359 20 48
e-mail: dzp@us.edu.pl
Numer dokumentu:DZP.381.014.2018.UGS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: