Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18640828 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: ,,Uprawnienia elektryczne SEP E Gr. I"
Organizator:Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg
Województwo / powiat: opolskie, pow. brzeski (opolski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: +48/77 444 13 90 do 92, tel. 77 444 13 90-93 wew. 159
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Uprawnienia elektryczne SEP E Gr. I"
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY SZKOLENIOWEJ
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie: ,,Uprawnienia elektryczne SEP E Gr. I" w ramach środków z Funduszu Pracy
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika szkolenia do pracy w zawodzie elektryka. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem i uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego SEP E Gr. 1 - Eksploatacja urządzeń energetycznych do 1KV przed komisją kwalifikacyjną działającą zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89, poz.828 z późn.zm.),
Miejsce szkolenia:
Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne powinny odbywać się na terenie Powiatu Brzeskiego lub maksymalnie odległość do miejsca odbywania szkolenia środkami komunikacji publicznej nie może przekraczać 60 minut. W przypadku większej odległości należy uwzględnić w preliminarzu kosztów (zał. nr 3) koszt zakwaterowania i wyżywienia.
2. Program szkolenia powinien obejmować m.in:
- BHP
- Zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
- Badania urządzeń elektroenergetycznych.
- Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych.
- Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
- Warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych.
- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy elektroenergetyczne.
- Zajęcia praktyczne.
- Program kursu powinien być oparty na programach zalecanych i rekomendowanych przez MRPiPS.
3. Przewidziana liczba godzin:
Szkolenie powinno obejmować nie mniej niż: 32 godzin zegarowych
4. Planowana liczba osób do przeszkolenia: dla 1 osoby.
5. Wykonawca winien zapewnić uczestnikowi szkolenia odpowiednie warunki BHP oraz wodę zdatną do picia.
6. Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do wykonania zadania. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić uczestnikowi szkolenia poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia. Wykonawca zapewni w trakcie kursu warunki szkolenia i pracy zgodne z przepisami BHP i ppoż., zapewni materiały szkoleniowe (zbindowany skrypt lub książkę, materiały kancelaryjne, środki dydaktyczne, zeszyt, długopis oraz inne materiały) zgodne z preliminarzem kosztów.
7. Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w sposób zróżnicowany i uwzględniający poziom uczestników szkolenia.
8. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym:
- aparaturę audiowizualną,
- kserokopiarkę,
- rzutnik pisma,
- tablica flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna (foliowo-magnetyczna),
- biurka i krzesła.
9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia instytucjom zewnętrznym kontroli szkolenia.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia będącego przedmiotem niniejszej umowy do końca 2025r.
11. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety wśród uczestników szkolenia, zgodnej ze wzorem załączonym do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz raportu końcowego podsumowującego ankietę i zakończone szkolenie.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 w terminie do dnia 27.01.2020r. do godziny: 10.00.
Istnieje możliwość zeskanowania dokumentów i przesłania na adres e - mailowy: erudnicka@pup.brzeq.pl. W takim przypadku oryginały oferty należy przesłać droga tradycyjną -pocztą.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis: Zaproszenie do składania ofert na szkolenie- ,,Uprawnienia elektryczne SEP E Gr. I".
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://pup.brzeg.sisco.info
6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://pup.brzeg.sisco.info
7. Uprzejmie prosimy o staranne przygotowanie ofert z podpisami osób upoważnionych do składania ofert wraz z pełnomocnictwem.
Termin składania:2020-01-27
Miejsce i termin realizacji:III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.03.2020r.
Wymagania:I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi PUP oraz zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz.1482 z późń. zm.)- zwanej dalej ,,ustawą".
2. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca winien posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez odpowiedni dla siedziby WUP.
2. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do realizacji szkoleń tego typu wraz z odpowiednim zapleczem technicznym.
3. Wykonawca umożliwi osobom zainteresowanym przystąpienie do egzaminu oraz uzyskanie uprawnień elektrycznych.
4. Wykonawca złoży pełną ofertę zgodnie z podanym wzorem przez Zamawiającego wraz z żądanymi dokumentami do oferty.
5. Zamawiający przewidział możliwość udziału Podwykonawców.
Zamawiający wymaga przedstawienia przez wykonawcę wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia, w tym określenia stanu zdrowia uczestnika szkolenia. W razie konieczności przeprowadzenie badań lekarskich organizuje Zamawiający. Zamawiający ponosi koszty badań lekarskich.
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia po ukończonym kursie. Szkolenie ma zakończyć się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności w formie egzaminu.
V. Kryterium oceny oferty:
Zleceniodawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia na podstawie porównania cen zawartych w złożonych ofertach w oparciu o następujące kryterium (1%=1 pkt; z dokładnością do jednego miejsca po przecinku):
A. Cena szkolenia - ogółem koszt szkolenia - 60%
B. Posiadane kwalifikacje kadry dydaktycznej (do oceny oferty) max do 2 wykładowców -
30%
O Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług -10%
Zleceniodawca będzie porównywał ceny ofert zgodnie z następującym wzorem:
Won =An + Bn + Cn
Won - wskaźnik oferty ,,n"
Przy czym poszczególne wskaźniki ocen będą obliczane przy uwzględnieniu powyższych kryteriów w następujący sposób:
A. Cena szkolenia - ogółem koszt szkolenia
Najniższy koszt usługi wśród złożonych ofert X 60 pkt
J^}\\\\\\\\. -- -1---
koszt usługi Wykonawcy "n" An - liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową
B. Kwalifikacje kadry dydaktycznej max do 2 wykładowców Bn = suma liczba punktów przyznanych przez komisję, gdzie:
Bn = 0-30 pkt. za wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną
Ocenieni będą poszczególni wykładowcy przedstawieni w ofercie biorący udział w realizacji zamówienia poprzez zsumowanie punktów według poniższych kryteriów:
Wn = W1 + W2
W1, W2 - liczba punktów uzyskana przez każdego wykładowcę;
B - za najkorzystniejszą, w tym kryterium zostanie uznana oferta, której suma punktów przyznanych każdemu wykładowcy da najwyższą liczbę punktów i otrzyma 100 pkt.
B = 100x waga kryterium 30% = 30 pkt,
a każda następna oferta według poniższego wzoru:
suma punktów badanej oferty
Bn ' -;--- X 100 X waga kryterium 30%
sumą punktów najkorzystniejszej oferty
- wykształcenie kadry dydaktycznej:
Wyższe magisterskie 15 pkt
Wyższe zawodowe (licencjackie lub inżynierskie) 10 pkt
Średnie zawodowe 5 pkt
- szkolenia ukończone przez kadrę dydaktyczną w tematyce związanej z przedmiotem zamówienia:
Ukończenie więcej niż pięciu szkoleń w tematyce związanej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat 10 pkt
Ukończenie trzech i więcej szkoleń w tematyce związanej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat 5 pkt
Ukończenie jednego lub dwóch szkoleń w tematyce związanej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat 2 pkt
C. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług
Cn = 0-10 pkt za posiadanie Certyfikatu Jakości Usług
Przez kryterium ,,jakość usług" rozumieć należy posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług. Certyfikat jakości może dotyczyć zarówno danego szkolenia, jak i Wykonawcy jako instytucji szkoleniowej. W przypadku posiadania w/w dokumentu należy załączyć go do składanej oferty. Brak dokumentu w ofercie poczytany zostanie jako nieposiadanie stosownego certyfikatu.
Wykonawca, który przedłoży certyfikat jakości usług otrzyma 10 pkt.
Wykonawca, który nie przedłoży certyfikatu jakości usług nie otrzyma w tym kryterium punktów.
Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
VI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny( wg załączonego preliminarza).
VII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH:
Zaproszenie do składania ofert, załączniki są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w postanowieniach zawartej umowy dotyczącej treści złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający informuje, iż koszty ponoszone przez Zamawiającego na finansowanie kształcenia zawodowego osób bezrobotnych pokrywane są w całości ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) który stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.
PODWYKONAWSTWO:
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców.
IX. Sposób porozumiewania się:
Informacji nt. zaproszenia udziela telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, fax-u, tradycyjnej poczty.
Kontakt:Osoba do kontaktu :
Ewa Rudnicka, tel. 77 444 13 90-93 wew. 159, e - mail. erudnicka@pup.brzeg.pl
Numer dokumentu:RZ-4215-1/FP/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: