Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26064618 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługa utworzenia i prowadzenia punktu kasowego
Organizator:Sąd Rejonowy w Opolu
Adres: ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 77-5415-419; 423,, 77-5415-406
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe na usługę utworzenia i prowadzenia punktu kasowego
Miejsce: Punkt kasowy uruchomiony i prowadzony będzie w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, przy Ul. Ozimskiej 60A.
Na czas i w celu świadczenia usługi Sąd udostępni pomieszczenie wraz z: umeblowaniem, zasilaniem elektrycznym, ogrzewaniem, alarmem antynapadowym, usługą sprzątania, dostępem do linii telefonicznej wewnętrznej (bez internetu). Sąd nie udostępnia sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych ani oprogramowania niezbędnego do realizacji usług. Pracownikom Wykonawcy (Kasjerom) zapewniony zostanie niewyłączny dostęp do pomieszczeń socjalnych. Sąd nie zapewnia usług konwoju.
Dostępność dla stron: W dniach urzędowania Sądu Rejonowego w Opolu, zwykle od poniedziałku do piątku, z możliwością ustalenia soboty dniem urzędowania w zamian za inny dzień wolny. W ostatnim dniu roboczym roku Punkt kasowy nie będzie otwarty dla stron.
Godziny otwarcia: Wykonawca dostosuje godz. otwarcia Punktu Kasowego na wniosek Sądu, w ramach normy 40 godzin tygodniowo z uwzględnieniem kodeksowych przerw, w szczególności poprzez wydłużenie godzin pracy jednego dnia kosztem krótszych godzin pracy w pozostałych dniach. Cena ofertowa powinna wskazać warianty cenowe podane w pkt 1 oferty, zakładając zatrudnienie kasjerów w oparciu o umowę o pracę. Zakłada się rozpoczęcie świadczenie usługi w wariancie I.
Zakres usług: Obsługa klientów sądu, realizowana gotówkowo bądź za pośrednictwem karty płatniczej: przyjmowanie i przekazywanie Wpłat Sądowych na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Opolu prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz NBP, dokonywanie Wypłat Sądowych, sprzedaż Znaków opłaty sądowej. Realizacja usługi musi być prowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących płatności dokonywanych w kasach sądu. Na potrzeby dystrybucji znaków opłaty sądowej Wykonawca musi zintegrować swój system teleinformatyczny z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej. W przypadku awarii uniemożliwiającej dokonywanie rejestracji/wydruków poprzez własny system informatyczny Wykonawca zapewnia obsługę zastępczą, np. w formie papierowej. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości uniemożliwiającego sprzedaż elektronicznych znaków opłaty sądowej Wykonawca poinformuje Klientów o możliwości dokonania wpłaty sądowej.
Rozliczenia: Przyjęte w Punkcie kasowym Wpłaty Sądowe i kwoty za sprzedane Znaki opłaty sądowej Wykonawca będzie przekazywał na rachunki bankowe Sądu, w dniu ich przyjęcia, w formie pojedynczych przelewów, przy czym za datę przekazania uznaje się datę obciążenia rachunku
Wykonawcy, za wyjątkiem płatności przyjętych po godz. 17:00, dla których dopuszcza się przekazanie w następnym dniu roboczym. Przelewy dotyczące Znaków opłaty sądowej będą realizowane zbiorczo.
Dopuszcza się wykonanie przelewu w następnym dniu roboczym, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zlecenie przelewu w tym samym dniu nie jest możliwe, przy czym ciężar dowodu leży po stronie Wykonawcy.
Wypłaty Wykonawca realizuje z własnych środków, a następnie wystawia notę obciążeniową płatną przez Sąd w terminie do 7 dni.
Wykonawca będzie przekazywał raporty z dokonanych operacji, w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym, a w zakresie zrealizowanych wypłat w formie podpisanego dokumentu dołączonego do noty obciążeniowej.
Zakłada się płatność ryczałtową za świadczoną usługę, płatną przez Sąd za okresy miesięczne, bez możliwości dodatkowego obciążania klientów (prowizje)
Parametry średnie dotychczasowych usług:
o Średnia wartość wpłat w miesiącu: 40-60 tys. zł
o Średnia liczba wpłat w miesiącu: 150-300
o Średnia wartość wypłat w miesiącu: 3- 4 tys. zł
o Średnia liczba wypłat: 10-20
o Średnia wartość sprzedaży e-znaków sądowych w miesiącu: 70-75 tys. zł
Wskazane wyżej parametry podane są informacyjnie i nie stanowią ograniczeń realizacji przyszłej umowy.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 3 listopada 2023 r., do godz. 12:00 elektronicznie lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1
Termin składania:2023-11-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 31.12.2024r.
Rozpoczęcie świadczenia usługi nie wcześniej niż 03.01.2024 r.
Wymagania:4. Wymagania podmiotowe:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności Wykonawca musi posiadać zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (,,KNF") na świadczenie usług przekazu pieniężnego i prowadzić działalność m.in. w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe.
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenia, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. W tym celu wymagane jest przedstawienie potwierdzenia prawidłowego wykonania przynajmniej jednej usługi prowadzenia punktu kasowego w jednostkach sądownictwa przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w czasie realizacji usługi posiadać opłaconą polisę OC związaną z rodzajem prowadzonej działalności.
Kontakt:Kontakt
W przypadku chęci obejrzenia pomieszczenia kasy należy kontaktować się z Kierownikiem Sekcji Gospodarczej, Tel. 77-5415-406, e-mail: gospodarka@opole.sr.gov.pl
Numer dokumentu:G-2503-2-26/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: