Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2022-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Usługa utworzenia stron internetowych
Organizator:Gmina Miasta Radomia
Adres: Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
NIP:PL7962817529
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/649455
Opis:Usługa utworzenia stron internetowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie usługi utworzenia strony internetowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie strony internetowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale V SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/transakcja/649455" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/transakcja/649455
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649455
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postęp. prowadzone jest w j. polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649455. 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza również komunikację w powyższym zakresie przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj. bzp@umradom.pl. 4. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w szczególności: a) np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 5.Zamawiający będzie przekazywał Wykonaw. informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa, niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 7.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonaw. powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa RM z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7 Z 8.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, które następnie przesyła
do systemu. Szczegół. info. w przedmiotowym zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu Ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior - iod.kontakt@umradom.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; f) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); h) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania niema zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/649455
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-11-07 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/649455
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 2022-11-07 10:30
Termin składania:2022-11-07
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:72413000-8, 72400000-4
Numer dokumentu:2022/BZP 00409478, BZP.271.1.358.367.2022.AK
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2022-10-25
Załączniki:
2022-11-02 15:33
Zmiana terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa utworzenia stron internetowych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30
1.4.2.) Miejscowość: Radom
1.4.3.) Kod pocztowy: 26-610
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420170
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-02
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00409478/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-03 09:00

Po zmianie:
2022-11-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-03 09:30

Po zmianie:
2022-11-07 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-02

Po zmianie:
2022-12-06

NIP 7962817529