Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19803029 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wsparcia technicznego
Organizator:Urząd Miasta Torunia Biuro Projektów Informatycznych
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 56 611 88 00
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Urząd Miasta Torunia
zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na:
Usługa wsparcia technicznego świadczona przez okres 12 miesięcy przez cały okres trwania umowy.
Usługa wsparcia technicznego w zakresie:
a) Bieżąca analiza logów systemowych na nadzorowanych urządzeniach/systemach wraz z podjęciem działań zmierzających do informowania administratora UMT o wykrytych problemach
b) Opracowywanie zaleceń w zakresie rekonfiguracji/rozbudowy infrastruktury IT.
c) Aktualizacja oprogramowania systemowego nadzorowanych urządzeń i systemów.
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym. Zasoby ludzkie oddelegowane do realizacji przedmiotu umowy. Wymagania Obowiązkowe certyfikaty:
1. Co najmniej 1 inżynier posiadający certyfikat VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization(VCP 6.5 - DCV)
2. Co najmniej 1 inżynier posiadający certyfikat MCSE w zakresie Windows Server 2012 lub nowszy
Przynajmniej 2 certyfikaty z:
1. Co najmniej 1 inżynier posiadający certyfikat DELL Certified Storage Deployment Professional - SC Series
2. Co najmniej 1 inżynier posiadający certfikat DELL Specialist - Implementation Engineer, PowerEdge V 1.0
3. Co najmniej 1 inżynier posiadający certyfkat DELL Certified Professional - Networking
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce składania ofert: Ofertę proszę dostarczyć do Biura Projektów Informatycznych UMT Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 pok. 62, osobiście lub na adres e-mail (np. w formacie PDF):
zp bpi@um.torun.pl
7. Warunki płatności: przelew, 21 dni od dnia dostarczenia faktury.
8. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 09.09.2020r. do godz. 12:00 (decyduje godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego)
Termin składania:2020-09-09
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji: Zamawiający oczekuje realizacji zadania w terminie od 01.10.2020 do 30.09.2021
Wymagania:Doświadczenie:
Świadczenie co najmniej jednej usługi serwisowej w zakresie infrastruktury serwerowej oraz sieciowej wraz z urządzeniami brzegowymi i oprogramowaniem systemowym urządzeń
Oferent dołączy wymagane certyfikaty i dokumenty potwierdzające doświadczenie do oferty.
1. Proszę podać ryczałtową cenę netto i brutto w złotych,
2. Wraz z ofertą Oferent złoży wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1.
3. Wraz z ofertą Oferent złoży aktualny pełny odpis z KRS bądź z CEiDG.
5. Kryterium wyboru ofert: Dla porównania ofert zostaną zastosowane kryteria: a) Kryterium 1: Cena-100%
Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a)
Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu
wzorów:
a) Kryterium 1:
najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert
cena oferty = ----------------------------------------- x znaczenie kryterium tj. 100 %
cena oferty badanej
9. Wykonawca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie czy w swojej jednoosobowej działalności:
o zatrudnia / nie zatrudnia pracowników
o zawiera / nie zawiera umowy ze zleceniobiorcami
10. Wymagania i warunki Zamawiającego:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, chyba, że zostało wskazane inaczej.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, chyba, że zostało wskazane inaczej.
c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
d) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w UMT. Umowa do podpisania zostanie wysłana do Wykonawcy w formie elektronicznej i papierowej.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do zawarcia umowy.
g) Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie na ww. zadanie Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez negocjacji z Oferentami.
h) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
i) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
j) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
k) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 1) Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach postępowania
pisemnie (drogą elektroniczną), m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia, n) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
drogą elektroniczną na adres e-mail: zp_bpi@um.torun.pl o) Ewentualne pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą
publikowane na BEP Zamawiającego.
11. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
13. Zamawiający, w przypadku wpłynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:PZP 471/2020, BPI.271.58.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: