Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17355220 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wykonania badania sprawozdania finansowego
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Adres: ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec
Województwo / powiat: śląskie, pow. lubliniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 34 350 63 80 Fax: 34 356 58 70
E-mail:
Opis:Wszyscy Oferenci

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, w zgodzie z wymogami Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z dnia 25 kwietnia 2017 r., wydanego na podstawie § 12 Statutu SPZOZ w Lublińcu oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych, mając na uwadze, iż zachodzi przesłanka z art. 4 pkt. 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia:

,,Usługa wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu"
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę można:

- złożyć w formie pisemnej pocztą - listem poleconym bądź za pośrednictwem kuriera lub osobiście w sekretariacie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec,
- przesłać w formie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

w terminie do dnia 24-05-2019 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2019-05-24
Wymagania:Pozostałe wymogi co do oferty i przedmiotowej usługi przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie.
Uwagi:Kryterium oceny złożonych ofert będzie wartość brutto zaoferowanej usługi.
Numer dokumentu:ZP/19/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: