Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23858545 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wykonania prania
Organizator:Szkoła Policji w Katowicach
Adres: ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice-Piotrowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/662371
Opis:Usługa wykonania prania dla Szkoły Policji w Katowicach
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa wykonania prania dla Szkoły Policji w Katowicach. Według opisu wymagań oraz umowy 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684, Katowice
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/662371
Składania : 15-09-2022 14:00:00
Termin składania:2022-09-15
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę prania stosownie do bieżących potrzeb i zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w formularzu ofertowym
na świadczenie usług pralniczych, stanowiący załącznik nr 1. Magazyny zlokalizowane są w podpiwniczeniu i nie ma możliwości dojazdu wózkami transportowymi. Asortyment musi być przenoszony ręcznie z magazynów we własnym zakresie przez Wykonawcę. Potwierdzeniem każdorazowego wykonania usługi, będą protokoły - zlecenie na wykonanie usługi stanowiący załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3, wypełniane przez osoby wyznaczone oraz przez Wykonawcę.
Szczegółowy zakres zadań:
1) Wykonawca zobowiązuje się odbierać rzeczy do prania z siedziby Zamawiającego oraz przywozić rzeczy wyprane do siedziby Zamawiającego, transportem własnym
na swój koszt i ryzyko.
2) Odbiór rzeczy do prania oraz zwrot po wykonaniu usługi Wykonawca będzie dokonywał z udziałem osób odpowiedzialnych za ich wydanie oraz przyjęcie
po praniu ze strony Zamawiającego.
3) Przekazanie rzeczy do prania oraz ich zwrot po wykonaniu usługi dokumentowane będzie w postaci Protokołu przekazania / odbioru.
4) Wykonawca zobowiązuje się odbierać rzeczy do prania z siedziby Zamawiającego
w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00 począwszy od dnia podpisania zlecenia. Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia tylko jednego dnia
w tygodniu do odbioru asortymentu do prania co będzie uzależnione od jego ilości.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyprane i wyprasowane rzeczy w ciągu 7 dni od dnia ich odbioru.
6) Wykonawca zobowiązany jest odbierać rzeczy do prania w następujących miejscach na terenie Zamawiającego:
a. Odzież roboczą - budynek ,,U" - Sekcja Żywnościowa;
Bieliznę pościelową oraz pozostały asortyment - budynki ,,H4", ,,L" ,,M", ,,G",
i ,,W"- akademiki słuchaczy.
WYMAGANIA, WARUNKI
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.
Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.
2. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi
i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.
3. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.
4. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi
do wykonania zlecenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w każdy wtorek i piątek
w godzinach od 8.00 do 12.00.
Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji
z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował.
7. Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia.
Kary umowne i inne postanowienia:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.
5. W razie stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia rzeczy będących przedmiotem usługi prania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu równowartość zakupu nowych rzeczy według cen określonych w załączniku nr 4.
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.
Uwaga:
Zamawiający może zmniejszyć ilość asortymentu oddawanego do prania w stosunku do ilości wskazanych w załączniku nr 1. Łączna wartość nie wykonanych z tego tytułu usług nie może przekroczyć jednak 30% wartości zlecenia. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości danego asortymentu w ramach wartości zlecenia. Zamawiający może odstąpić od zlecenia z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny odstąpienia od zlecenia.
Oferta ma zawierać wypełniony formularzu ofertowym na świadczenie usług pralniczych, stanowiący załącznik nr 1, który musi być podpisany przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.
INFORMACJA
Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.
TERMIN REALIZACJI : do wyczerpania kwoty, na którą zostanie podpisane zlecenie.
WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Numer dokumentu:ID 662371
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: