Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wykonania winderów
Organizator:Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
Adres: ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łódzki wschodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 42 677-25-00, fax: +48 42 677-25-02, kom.: 665 601 619
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy postępowania: Usługa wykonania winderów
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa wykonania flag plażowych- winderów zgodnie
z poniższym wyszczególnieniem:
a. Winder z podstawą:
? Wymiary flagi 70 x 300 cm, kształt zgodny z Księgą Identyfikacji
Wizualnej LP,
? Flaga z nadrukiem, druk jednostronny z przelewem na drugą stronę i
lustrzanym odbiciem,
? Nadruki indywidualne, odmienne dla każdego zamówienia, zgodne z
KIW LP,
? Materiał flagi: dzianina poliestrowa ok. 115 g/m2,
? Maszt z włókna szklanego, rozbieralny trzyelementowy, mocowany na
wsuw,
? Dołączony pokrowiec na flagę oraz maszt,
? Podstawa betonowa z nakładką z tworzywa typu ABS, min. waga 16kg,
z rotatorem.
? Planowany zakup w trakcie trwania umowy wynosi 80 sztuk.
b. Winder z wbijakiem:
? Wymiary flagi 70 x 300 cm, kształt zgodny z Księgą Identyfikacji
Wizualnej LP,
? Flaga z nadrukiem, druk jednostronny z przelewem na drugą stronę i
lustrzanym odbiciem,
str. 2
? Nadruki indywidualne, odmienne dla każdego zamówienia, zgodne z
KIW LP,
? Materiał flagi: dzianina poliestrowa ok. 115 g/m2,
? Maszt z włókna szklanego, rozbieralny trzyelementowy, mocowany na
wsuw,
? Dołączony pokrowiec na flagę oraz maszt,
? Podstawa w formie ostro zakończonego wbijaka długości min. 35cm, z
rotatorem.
? Planowany zakup w trakcie trwania umowy wynosi 40 sztuk.
2. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w określonym zakresie
z przyczyn od niego niezależnych, a Wykonawca nie będzie dochodził
w niezrealizowanym zakresie z tego tytułu roszczeń.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć pocztą elektroniczną - podpisany podpisem elektronicznym
formularz oferty lub scan podpisanego formularza oferty - Załącznik nr 1 na adres
mailowy przetargi@bedon.lasy.gov.pl w terminie do 9.08.2023 r. do godz. 09:00
w tytule wiadomości należy wpisać: ,,Oferta EZ.270.2.244.2023 Nazwa Wykonawcy".
Termin składania:2023-08-09
Miejsce i termin realizacji:1. Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy lub
do wyczerpania wartości umowy, w zależności od faktu, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów
Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń, Ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol lub
dowolnego miejsca w Polsce wskazanego przez Zamawiającego w ilościach,
parametrach i terminie zgodnym z zamówieniem.
Wymagania:2. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z trybem
przeznaczonym dla postępowań, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł
netto.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Zapytaniem zastosowanie mają przepisy
ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, ze zm.
4. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania Wykonawców.
5. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze
złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia
sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.
2. Formularz oferty (załącznik nr 1) musi być podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentacji firmy. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie
dokumenty) podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby)
niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego wpisu do
właściwego rejestru, należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub
upoważnienie.
3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść zapytania
ofertowego i/lub termin składania ofert.
4. Informacja o zmianie terminu składania ofert/zmianie treści zapytania ofertowego
będzie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamawiający opublikował
zaproszenie.
5. Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna być wyrażona liczbowo i słownie w PLN,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
6. Cena przedmiotu zamówienia nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
7. Cena brutto może zostać zmieniona jedynie w przypadku urzędowej zmiany podatku
VAT.
8. Oferta cenowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
9. Wykonawcy mogą zadawać pytania do treści Zapytania ofertowego, pytania należy
przesyłać mailem na adres przetargi@bedon.lasy.gov.pl
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania
oferty bądź jej poprawienia.
13. Zamawiający odpowie na pytania, które wpłynęły najpóźniej na dwa dni przed upływem
terminu składania ofert.
14. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której
Zamawiający opublikował Zapytanie.
str. 3
IV. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Nadesłane oferty będą oceniane według kryterium:
Kryterium Waga kryterium
,,C" Cena 100%
3. Punkty w kryterium cena zostaną obliczone zgodnie ze wzorem:
? =
(???? ?????ż???)
(???? ??????) ? ???% ? ??? ???.
4. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie uzyska największą
liczbę punktów w kryterium Cena.
5. Przez cenę Zamawiający rozumie łączną szacowaną wartość brutto oferty.
V. Procedura wyboru oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie;
2) nie spełnia wymagań wynikających z niniejszego zapytania;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) została złożona w innej formie lub na inny adres niż określony w treści zapytania
ofertowego;
5) Nie została podpisana przez osobę uprawnioną (brak
pełnomocnictwa/upoważnienia) lub w sposób inny niż opisany w zapytaniu
ofertowym.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt 3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze zapytaniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
4. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Wykonawcy zostaną
wezwani do złożenia ofert dodatkowych na podstawie których zostanie wybrana
oferta najkorzystniejsza pkt. 1-4 stosuje się.
6. Jeżeli w wyniku złożenia ofert dodatkowych nadal nie można wybrać oferty
najkorzystniejszej
z uwagi na okoliczność opisaną w pkt 5 Zamawiający wykona dyspozycję z pkt 11.
7. Wynik postępowania zostanie przekazany niezwłocznie Wykonawcom po jego
zakończeniu i/lub zamieszczony na stronie internetowej na której Zamawiający
zamieścił Zapytanie ofertowe.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca, uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę wśród pozostałych
złożonych ofert.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcom niewybranym w postępowaniu nie przysługuje prawo do roszczeń
finansowych z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
10. Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie
bez wskazania przyczyny.
11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub dokumentów.
VI. Istotne postanowienia umowy
Zamawiający zawrze umowę w oparciu o Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania.
VII. Warunki płatności
Warunki płatności zostały dokładnie opisane we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Uwagi:IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwojowo -
Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu z siedzibą w Nowym Bedoniu przy
ul. Sienkiewicza 19 95-020 Andrespol.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych
z realizacją zamówienia w kategorii dane zwykłe - imię nazwisko, adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
3. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji
zamówienia, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa,
obowiązkami archiwizacyjnymi i dochodzeniem roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy prawa.
8. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane dotyczą.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku
niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
10. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
str. 5
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
12. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
13. Od dnia 25 maja 2018 roku możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych
działającym u Administratora pod adresem e-mail: iod@bedon.lasy.gov.pl
Kontakt:VIII. Dodatkowe informacje
1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem informacji udziela:
a. w kwestiach formalnych/proceduralnych: Piotr Adamski, mail:
przetargi@bedon.lasy.gov.pl, tel. kom.: 665 601 619;
Numer dokumentu:EZ.270.2.244.2023
Źródło: Internet i własne