Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17911703 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Usługa wykonania zabudowy meblowej kuchennej
Organizator:Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 (41) 342 18 00
E-mail:
Opis:Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno-Gospodarcze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ,,Usługa wykonania zabudowy meblowej kuchennej w pomieszczeniach socjalnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3".
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zabudowy meblowej kuchennej w pomieszczeniach socjalnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami poglądowymi.
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 332, lub przesłać faksem na nr 41 343 06 96 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 6 września 2019 r., do godz.12.00.
Termin składania:2019-09-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu warsztatowego przez Zamawiającego.
Wymagania:Kryterium oceny ofert - 100 % najniższa cena .
Cena oferty brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy elementów i montażu w siedzibie Zamawiającego.
Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do Zapytania.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który udziela pełnomocnictwa.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Zamawiający pozostawi bez rozpoznania oferty: niekompletne (tzn. oferty, w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak pełnomocnictwa), niepodpisane, podpisane przez nieuprawnione osoby, które wpłynęły po terminie oraz oferty, które nie zostały złożone w formie wymaganej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę jeżeli: jest niezgodna z przedmiotem zamówienia, została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zawiera rażąco niską cenę.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Zamawiający informuje, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy.
W załączeniu:
1. Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych w związku z przesłaniem niniejszego Zapytania ofertowego - Załącznik nr 1 do Zapytania.
Kontakt:Pracownikami upoważnionymi do kontaktów są:
- Pan Mieczysław Wróbel - tel. 41 342 13 18, Pan Kamil Kitowski -tel. 41 342 13 44.
Numer dokumentu:AG.I.272.2.28.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: