Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24550817 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-18
Przedmiot ogłoszenia:Usługa zakwaterowania i wyżywienia
Organizator:Zespół Szkół w Siemiatyczach
Adres: ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze
Województwo / powiat: podlaskie, pow. siemiatycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 655-25-62,
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia dla 73 osób (60 uczniów oraz 13 opiekunów) - uczestników projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063472 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w terminach:
- 27.03 - 07.04.2023 r. dla 33 osób (30 uczniów oraz 3 opiekunów) 15.05 - 26.05.2023 r. dla 33 osób (30 uczniów oraz 3 opiekunów)
- 26.06 - 07.07.2023 r. dla 7 opiekunów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
3. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać:
1. w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół w Siemiatyczach Ul. Kościuszki 43 ,17-300 Siemiatycze
opisując kopertę jak poniżej:
Oferta na usługę zakwaterowania i wyżywienia w ramach projektu nr 2022-1-PL01 -KAI21 -SCH-000063472 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
2. lub przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@lo-siemiatycze.edu.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 26.01.2023 r. o godz. 15:00
Termin składania:2023-01-26
Miejsce i termin realizacji:III. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane w terminie 27.03 - 07.07.2023 r. i polegać będzie na realizacji usługi zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla uczestników mobilności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Wymagania:Strona internetowa : https://www.lo-siemiatycze.edu.pl/ e-mai 1: sekretariat@lo-siemiatycze.edu.pl
przedstawia zapytanie ofertowe na zamówienie, które podlega wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację usługi wyżywienia oraz noclegów dla 73 uczestników mobilności międzynarodowych w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063472 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w miejscowości Paralia Neou Panteleimona, 600 65 Grecja w terminach 27.03 - 07.04.2023 r., 15.05 - 26.05.2023 r. oraz 26.06 - 07.07.2023 r.
Niniejsze postępowanie realizowane jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych (2021 r. poz. 1129 ze zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 rys. PLN.
IV. Umowa.
Wzór umowy na realizację niniejszego zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez zamawiającego formularzu ofertowym lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do zapytania.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
IX. Pozostałe warunki.
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie.
4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Uwagi:VII. Kryteria oceny ofert.
a. Cena (80% - 80 pkt.)
Wartość najniższa ^ ^ liczba uzyskanych punktów
Wartość badana w przedmiotowym kryterium
b. Termin bez kosztowego anulowania zamówienia (20% - 20 pkt.) Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:
a) 3 dni przed planowanym dniem pobytu - 20 pkt,
b) 5 dni przed planowanym dniem pobytu - 15 pkt,
c) 7 dni przed planowanym dniem pobytu - 10 pkt,
W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. c), Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku braku zadeklarowania terminu Wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku zadeklarowania więcej niż jednego terminu Wykonawca otrzyma punkty wg terminu pozwalającego na ocenę bardziej przychylną.
Kontakt:VIII. Osoba do kontaktu.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Krzyżanowska -Dyrektor; tel. +48 85 655 25 62; e-mail: sekretariat@lo-siemiatycze.edu.pl
Źródło: Internet i własne