Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21017200 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-06
Przedmiot ogłoszenia:Usługi badawcze
Organizator:,,Dary Natury" Mirosław Angielczyk
Adres: Koryciny 73, 17-315 Grodzisk
Województwo / powiat: podlaskie, pow. siemiatycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:48661580068
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41483
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DN/1.2.1/2021 PRZEPROWADZENIE USŁUG BADAWCZYCH I ANALITYCZNYCH W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DOSSIER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.01.02.01-20-0113/17 - Uruchomienie laboratorium kosmetycznego wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia na rynek ekoinnowacyjnych produktów

Część 1
USŁUGI B+R

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie na rzecz Zamawiającego w oparciu o umowę zlecenie usług badawczych w obszarze przygotowania prototypów produktów kosmetycznych do wdrożenia na rynek.
Produkty kosmetyczne jakie zostaną poddane badaniom są następujące:
1. Szampon przeciwłupieżowy;
2. Odżywka do włosów ze skłonnością do łupieżu;
3. Szampon do włosów przetłuszczających się;
4. Odżywka do włosów przetłuszczających się;
5. Szampon do włosów suchych i zniszczonych;
6. Odżywka do włosów suchych i zniszczonych;
7. Płyn do kąpieli dla dzieci;
8. Balsam dla dzieci;
9. Krem na zaczerwienienia podpieluszkowe dla dzieci;
10. Krem przeciwzmarszczkowy do twarzy;
11. Krem przeciwtrądzikowy do twarzy;
12. Peeling do twarzy;
13. Krem do stóp o właściwościach: antybakteryjny, przeciwgrzybiczny i przeciwpotny;
14. Mgiełka odświeżająca do stóp o właściwościach: antybakteryjny, przeciwgrzybiczny i przeciwpotny;
15. Peeling do stóp;
16. Peeling do ciała;
17. Płyn do higieny intymnej o właściwościach antybakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych;
18. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach antybakteryjnych jednocześnie odświeżający;
19. Krem do ciała na rozstępy;
20. Krem do ciała rozjaśniający skórę;
21. Krem do ciała brązujący skórę;
22. Hipoalergiczne mydło w płynie;
23. Maść pielęgnująca dla dzieci.
Dokładny zakres wymaganych do przeprowadzenia badań jest wskazany poniżej:
A. Badania aplikacyjne porównawcze:
Prowadzone na grupie 69 reprezentatywnych produktów prototypowych dla każdego z 23 rodzajów kosmetyków wskazanych w punktach od 1 do 23 powyżej ( tj. po 3 prototypy dla każdego z 23 rodzajów produktów).
Badanie musi polegać będzie na testowaniu każdej z 3 wersji prototypowych dla danego rodzaju kosmetyku na takiej samej grupie probantów, wynoszącej nie mniej niż 25 osób w wieku 18-65 lat
Badanie ma na celu określenie i porównanie skuteczności działania poszczególnych wersji prototypowych oraz wybór 1 najbardziej optymalnej wersji spośród 3, odrębnie dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych.
Badania muszą być prowadzone pod nadzorem lekarzy dermatologów. Dobór probantów uczestniczących w badaniu musi być zgodny z Deklaracją Helsińską z 1964 r. (z późniejszymi uzupełnieniami), przepisami polskimi, UE, rekomendacjami i wytycznymi Cosmetics Europe.
B. Badania mikrobiologiczne kosmetyków:
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej.
Badanie przeprowadzane zgodnie z normami ISO:
o Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 21149:2009 ;
o Obecność Staphylococcus aureus wg PN-EN ISO 22718:2010
o Obecność Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 22717:2010
o Obecność Candida albicans wg PN-EN ISO 18416:2009
o Obecność Escherichia coli wg PN-EN ISO 21150:2010
o Liczba pleśni i drożdży wg PN-EN ISO 16212:2011
C. Badania dermatologiczne kosmetyków:
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej, przeprowadzane w formie testu płatkowego lub testu naskórkowego Badanie musi przeprowadzane pod nadzorem lekarza dermatologa na grupie probantów liczącej minimum 25 osób zgodnie z Deklaracją Helsińską, normami polskimi i unijnymi oraz rekomendacjami i wytycznymi Cosmetics Europe.
D. Testy konserwacji kosmetyków:
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej; według metodyki PN-EN ISO 11930:2012.
E. Opracowanie kart charakterystyki MSDS:
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej, zgodnie z art. 31 rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH).
F. Opracowanie treści merytorycznej etykiet:
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej i dotyczy: opisu produktu, wskazania i informacji dotyczących stosowania oraz instrukcji użycia.
G. Opracowanie raportów bezpieczeństwa w języku polskim i angielskim:
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej.
H. Dokonanie rejestracji produktów kosmetycznych w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
Wykonywane dla każdego z 23 rodzajów produktów kosmetycznych wyłonionych po badaniach określonych w punkcie A powyżej.
Wszelkie działania podejmowane przez wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, a w szczególności:
o Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z 30 listopada 2009 r.;
o Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych,
a także rozporządzeniami zmieniającymi do wyżej wymienionych.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiającego, prawa majątkowe do wszelkich przedmiotów praw wyłącznych i/lub własności intelektualnej (w szczególności: utworów, projektów wynalazczych, znaków towarowych, dokumentacji projektowej, wytwórczej i użytkowej, raportów, analiz, syntez, know-how, itd.), które zostały stworzone przez Wykonawcę lub osoby wskazane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, przy tej okazji lub przy pomocy Zamawiającego, w tym także do wyników lub rezultatów częściowych lub niedokończonych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-13
Termin składania:2021-04-13
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-04

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Jest możliwe o ile zmiana Wykonawcy na innego nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
1. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę cywilnoprawną.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadku gdy zmiana umowy będzie niezbędna z powodu:
? Wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
? zmiany Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
? zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Zamówienia;
? wystąpienia zdarzeń ,,siły wyższej" rozumianej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, któremu nie można zapobiec;
? udzielenia Wykonawcy niezbędnych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zmiana Wykonawcy na innego nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
? wystąpienia problemów w trakcie realizacji projektu uniemożliwiających jego realizację zgodnie z pierwotnie założonym harmonogramem czasowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca będący aktywnym przedsiębiorcą, tj. takim przedsiębiorcą, który nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej na moment złożenia oferty.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na postawie złożonych przez Wykonawcę: poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii: (i) Informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub (ii) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem między innymi:
o osoby posiadającej aktualne prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację z zakresu dermatologii oraz
o osoby posiadającej tytuł Safety Assessora .
Spełnienie warunku zostanie ocenione na postawie złożonych przez Wykonawcę:
o Wykazu zasobów wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz
o poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii: (i) aktualnego prawo wykonywania zawodu w odniesieniu do lekarza dermatologa oraz (ii) dokumentu/ów wskazujących na posiadanie tytułu Safety Assessora.
Zamawiający nie wymaga, aby na dzień składania ofert Wykonawca dysponował zasobami wskazanymi w Wykazie na podstawie aktualnie obowiązującego stosunku prawnego. W przypadku, jeżeli wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich jest zobowiązany do przedstawienia dowodów dokumentujących realny dostęp do udostępnianych zasobów, np. w formie oświadczenia własnego udostępniającego zasoby wg. Załącznika nr 4 lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii warunkowych umów o pracę i/lub cywilnoprawnych.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi posiadać akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzoną odpowiednim dokumentem, gwarantującą niezależność i bezstronność wykonywanych badań oraz wiarygodność i powtarzalność otrzymanych wyników badań.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na postawie złożonych przez Wykonawcę:
o poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu wskazującego na akredytację laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Z postępowania wyłączone są podmioty, z którymi Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie złożonego przez wykonawcę Załącznika nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na kompletną ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
3. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia: (i) Informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub (ii) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
5. Załącznik nr 3 - Wykaz zasobów;
6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie warunkowych umów o pracę i/lub cywilnoprawnych - jeśli dotyczy;
7. Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych wskazanych w Załączniku nr 3 - jeśli dotyczy;
8. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza w specjalizacji dermatologia oraz dokument wskazujący na posiadanie tytułu Safety Assessora;
9. poświadczony za zgodność z oryginałem dokument wskazujący na akredytację laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. Oferta musi zawierać treść zgodną z niniejszym Zapytaniem ofertowym, a także posiadać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
6. Dokumenty składające się na ofertę musza być sporządzone na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7. ,,Cena realizacji przedmiotu zamówienia" podana w Formularzu ofertowym musi być ujęta w kwocie netto (tj. bez podatku VAT), określona w PLN i obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym oraz być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną, zawierającą wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również te koszty, które mogą okazać się niezbędne w do zrealizowania zamówienia. Dodatkowo cena powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, ryzyko ewentualnie pominiętego przy wycenie zakresu rzeczowego, ryzyko oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
8. Załączniki do zapytania ofertowego oraz pozostałe dokumenty muszą być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem - w zależności od wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym - przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Jeżeli osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy dokumenty składające się na ofertę nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo, które w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i/lub przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, przy czym Zamawiający wyznaczy wówczas Wykonawcy 1 dniowy termin na udzielenie wyjaśnień i/lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.
12. Zamawiający odrzuci następujące oferty:
a) złożone przez Wykonawców niespełniających wymagań określonych w punkcie VII zapytania ofertowego;
b) niespełniające wymagań określonych w punktach od VIII.1 do VIII.10 zapytania ofertowego;
c) niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z punktem X zapytania ofertowego;
d) złożone niezgodnie z zapisami punktu XI zapytania ofertowego;
e) zawierające niespójne informacje zawarte w poszczególnych dokumentach lub ich częściach, dostarczonych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w zapytaniu ofertowym, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczone jest Zapytanie ofertowe, a także przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której umieszczone jest Zapytanie ofertowe, a także prześle do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet Zamawiającego na realizację zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
16. Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości obciążają Wykonawców.
17. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej liczbie punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18. W ramach niniejszego postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-06
Data ostatniej zmiany
2021-04-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C = [Cmin/Co] x 100 pkt gdzie:
C - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium ,,Cena realizacji przedmiotu zamówienia";
Cmin - cena netto najtańszej oferty;
Co - cena netto rozpatrywanej oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Emil Kowalczuk
tel.: 48661580068
e-mail: emil.kowalczuk@darynatury.pl
Kod CPV:73100000-3
Numer dokumentu:2021-19986-41483, 1/DN/1.2.1/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: