Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Organizator:LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH "LIFT-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: Erazma Plewińskiego 22, 20-270 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
NIP:PL7120102876
Telefon / fax:+48 509 257 908
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85956
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-06-0056/21 - Przygotowanie przedsiębiorstwa Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Projekt 5 filmów reklamowych. Rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
2. Produkcja 5 filmów reklamowych i promocyjnych. Rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
3. Usługa w zakresie tłumaczenia dokumentów. Rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
Łącznie: około 50 stron na jeden język
4. Projekt katalogu. Rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
5. Druk katalogów. Rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
6. Projekt i wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych. Rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
7. Zakup szkolenia dla pracowników firmy, którzy będą brali udział w wyjazdach zagranicznych (na targi, misje) i obsłudze klientów z rynku docelowego. Rynek - Rosja
8. Zakup szkolenia dla pracowników firmy, którzy będą brali udział w wyjazdach zagranicznych (na targi, misje) i obsłudze klientów z rynku docelowego. Rynek - Niemcy
9. Zakup szkolenia dla pracowników firmy, którzy będą brali udział w wyjazdach zagranicznych (na targi, misje) i obsłudze klientów z rynku docelowego. Rynek - Wielka Brytania
10. Zakup usługi w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na rynki zagraniczne. Rynek- Niemcy
11. Zakup usługi w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na rynki zagraniczne. Rynek- Rosja
12. Zakup usługi w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na rynki zagraniczne. Rynek - Wielka Brytania
13. Organizacja spotkań na targach i misjach. Organizacja min. 3 spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi.
a. Organizacja spotkań podczas targów INTERLIFT, Niemcy
b. Organizacja spotkań podczas targów LiftEx, Wielka Brytania
c. Organizacja spotkań podczas misji do Rosji
14. Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów. Rynek - Rosja
15. Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów. Rynek - Niemcy
16. Usługa doradcza w zakresie wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów oraz nawiązanie kontaktów. Rynek - Wielka Brytania
17. Usługa doradcza w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej w internecie. 1 opracowanie na wszystkie rynki docelowe - Rosja, Niemcy, Wielka Brytania
18. Usługa doradcza w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej. Rynki: Niemcy, Rosja, Wielka Brytania
Szczegóły zawarte w zapytaniu ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-04
Termin składania:2022-01-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Wadium:10 000,00 PLN
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci / Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej: 2 usługi doradcze zbieżne z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. polegających na wykonaniu usług doradczych na rynkach docelowych - Niemcy, Rosja, Wielka Brytania
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci / Wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż najmniej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
3. Wadium ma być wniesione:
a. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego:
b. numer rachunku bankowego 54114010940000321236001001 w banku mBank S.A., z adnotacją: Wadium do zapytania nr 12/2021,
4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, które-go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-27
Data ostatniej zmiany
2021-12-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga 80% = 80 pkt
Szczegóły zawarte w zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Warunki płatności - waga 20% = 20 pkt
Szczegóły zawarte w zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr Olejarski
tel.: +48 509 257 908
e-mail: piotr.olejarski@lift.pl
Kod CPV:79000000-4
Numer dokumentu:2021-24172-85956, 1/12/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: