Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15383484 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Usługi cateringowe
Organizator:Biuro Projektu ,,Młodzi zmieniają świętokrzyski rynek pracy" Akademia Zdrowia Izabela Łajs
Adres: al. IX Wieków Kielc 8, 25-516 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:413680066
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Akademia Zdrowia Izabela Łajs poszukuje firmy świadczącej usługi cateringowe
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z realizacją projektu ,,Młodzi zmieniają świętokrzyski rynek pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Zdrowia Izabela Łajs zaprasza do złożenia ofert podmioty zainteresowane wykonaniem zadania:
świadczenie usług cateringowych
Projekt skierowany jest do 54 osób (32 K, 22 M) młodych, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym osób z niepełnosprawnością w wieku 18-29 lat bez pracy posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa świętokrzyskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach- tzw. Młodzież NEET.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników/uczestniczek projektu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych:
a) obiad składający się z dwóch dań
b) przerwa kawowa
Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
a) Obiad powinien obejmować:
o zupę - jedna porcja min. 300 ml/os.
o danie główne:
- danie mięsne - jedna porcja/min.120g/os.,
- danie niemięsne - jedna porcja/min.120g/os. (o konieczności przygotowania dania nie mięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Uczestniczki/Uczestnika projektu),
- dodatki do dań na gorąco - np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, ryż, kluski śląskie - jedna porcja/min.150g/os.
o dodatek warzywny - np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja/min.120g/os.,
Obiad (pierwsze i drugie danie) powinien być dostarczony w styropianowym
jednorazowym opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i jednorazowe sztućce (łyżka, widelec, nóż). Obiad powinien być ciepły i dostarczony w dniu i o godzinie określonej przez Wykonawcę (o terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę min. 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów/szkoleń).
b) Przerwa kawowa powinna obejmować:
-kawę (mielona i rozpuszczalna), herbatę (czarna, zielona i owocowa), śmietanka/mleko do kawy, świeża cytryna do herbaty (całe plasterki), cukier w saszetkach (min. 5 g) - bez ograniczeń na uczestnika,
o woda mineralna niegazowana i gazowana do wyboru w butelkach do 0,5 l (500 ml/os.),
o ciastka kruche bankietowe min. 3 rodzaje (łącznie min. 200 g/os.),
o słone przekąski w ilościach łącznie min. 100 g/os.,
o bakalie w ilości min. 100 g/os.
W ramach przerwy kawowej powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów, serwetki.
Kursy odbywać się będą w Kielcach w biurze projektu mieszczącym się w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 8 lok. 24 lub innym wskazanym przez Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane od 31 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku/soboty w godzinach 8:00-16:00. Zamawiający przewiduje, że dzienne zamówienie zarówno obiadów jak i produktów potrzebnych do przygotowania przerw kawowych powinno wynosić do 12 osób. W trakcie trwania całego projektu Zamawiający przewiduje możliwość przygotowania 1680 porcji zarówno obiadów jak i przerw kawowych. Ostatecznie ilość może ulec zmianie o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 25-05-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania - zał. 4
2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej, ani złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.
TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
W przypadku składania oferty osobiście, pocztą, mailem, faksem termin wyznaczono na 25 maja 2018 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura projektu).
Ofertę można składać:
1. osobiście lub pocztą: Biuro Projektu ,,Młodzi zmieniają świętokrzyski rynek pracy" Akademia Zdrowia Izabela Łajs, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 8 lok. 24
2. mailem na adres: kielce@akademia-zdrowia.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
kielce@akademia-zdrowia.pl
Termin składania:2018-05-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Kielce
Harmonogram realizacji zamówienia
01.06.2018-30.04.2019
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.
Wiedza i doświadczenie
Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.
Potencjał techniczny
Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opisane w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej wiadomości.
Dodatkowe warunki
Brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu- zał. 1
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym- zał. 2
3. Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej- zał. 3
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie klauzuli społecznej.
Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Dokumenty stanowią załącznik
Zamówienia uzupełniające
Brak
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
Cena za obiad 40% 40 punktów
Cena za przerwę kawową 40% 40 punktów
Klauzule społeczne 20% 20 punktów
Suma 100% 100 punktów
Wykluczenia
Powiązanie osobowe bądź kapitałowe i niespełnienie warunku klauzuli społecznej
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS
Adres
95-020 Justynów
łódzkie , łódzki wschodni
Numer telefonu
422557700
Fax
422557701
NIP
7281348565
Tytuł projektu
Młodzi zmieniają świętokrzyski rynek pracy
Numer projektu
POWR.01.02.01-26-0037/17-01
Inne źródła finansowania
brak
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marta Gidel-Marcinkowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
413680066
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:1111336, 1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: