Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19781953 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Usługi cateringowe
Organizator:Mersey Sp. z o.o
Adres: Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
podkarpackie, pow. Tarnobrzeg
Państwo: Polska
Telefon / fax:535700009
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2152
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0036/C-T

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
2.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących obiad (I i II danie) dla dzieci od ukończonego 20. tygodnia życia do 3 roku życia, przebywających w żłobku w Tarnobrzeg na Ul. Konfederacji Dzikowskiej 16 w związku z realizacją przez Mersey Sp. z o.o. projektu ,,Nowe żłobki w Stalowej Woli, Dębicy i Tarnobrzegu szansą na powrót lub znalezienie pracy".
2.2 Maksymalna liczba dzieci w żłobku to 15. Szacowana liczba zestawów to 6.930 w żłobku w Tarnobrzegu. Liczba ta może ulec zmianie, gdyż liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
2.3 Posiłki będą dostarczane w okresie od września 2020 r. do lipca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia (na termin późniejszy/dłuższy).
2.4 O liczbie wydawanych obiadów na dany dzień Wykonawca usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Wykonawca usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
2.5 Wykonawca usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi w żłobku na Ul. Konfederacji Dzikowskiej 16 w Tarnobrzegu, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
2.6 Wykonawca usługi podejmuje się dostarczać obiady do godz. 11:00.
2.7 Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Wykonawcy usługi. Wykonawca usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę usługi. Posiłki muszą być różnorodne a ich przygotowanie odbywa się w warunkach zgodnych ze standardami HACCP.
o ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.),
o rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154),
o ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.),
o rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
o Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
o Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
2.1. Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.
2.2. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej itp.).
2.3. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
2.4. Wykonawca usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
2.5. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
2.6. Wykonawca usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania a w przypadku naczyń wielorazowego użytku - następnie myć je i wyparzać.
2.7. Wykonawca usługi zobowiązuje się do:
o używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
o dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
o dbania o aktualność badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
o zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
2.8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
o zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C);
o II danie - temperatura 65°C (+/-3°C),
o dla potraw na zimno (surówki, sałatki, wędliny, zimne sosy, chłodniki, napoje zimne, desery zimne itp.) 4oC.
2.10. Transport gotowych potraw do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza budynkiem, w którym zostały one przygotowane, powinien odbywać się w warunkach gwarantujących pełne bezpieczeństwo tych potraw. Chodzi tu zarówno o zabezpieczenie przed zagrożeniami biologicznymi, jak również fizycznymi i chemicznymi.
2.11. Środki transportu, którymi przewożone są posiłki, muszą być do tego celu przystosowane oraz muszą posiadać dokumenty warunkujące to dopuszczenie.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-07
Termin składania:2020-09-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Tarnobrzeg
Gmina
Tarnobrzeg
Miejscowość
Tarnobrzeg
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-09-09
Koniec realizacji
2021-07-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
dostarczanie obiadów do żłobka w Tarnobrzegu
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPPK.07.04.00-18-0036/18 - Nowe żłobki w Stalowej Woli, Dębicy i Tarnobrzegu szansą na powrót lub znalezienie pracy
Warunki zmiany umowy
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-08-28
Data ostatniej zmiany
2020-08-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium oceny ofert zostało opisane w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Pod uwagę będzie brana cena oraz zatrudnienie osób opisanych w zapytaniu na podstawie umowy o pracę w określonej wysokości etatu.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Katarzyna Kacperska
tel.: 535700009
e-mail: zamowienia@mersey.com.pl
Kod CPV:55300000-3, 55321000-6, 55520000-1
Numer dokumentu:2020-2077-2152, 1/2020/0036/C-T
Źródło: Internet i własne
Załączniki: