Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20106171 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługi cateringowe
Organizator:Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro
Adres: Zachodnia 26, 39-450 Wola Baranowska
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. tarnobrzeski
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13757
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest usługa wyżywienia uczestników projektu polegająca na przygotowaniu i dostawie posiłków do Dziennego Domu Pomocy w Brzyściu 35 , dla 28 osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz odbiorze resztek po posiłku. Przewidywana ilość posiłków (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania wraz z napojem i dwudaniowego obiadu wraz z napojem) nie więcej niż 15 288 w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie nie dłuższym niż 26 miesięcy przez śr. 21 dni w miesiącu. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadań wraz z napojami oraz dwudaniowych obiadów z napojami (w termosach oraz termoboxach) oraz odbiór resztek po posiłku. Zamawiający przewiduje: śniadanie na godzinę 9, obiad na godzinę 13.30.
Jadłospis powinien być urozmaicony, Wykonawca zamówienia zobligowany jest do dostarczania - z jednodniowym wyprzedzeniem - jadłospisów w ujęciu dekadowym wraz z niezbędną dokumentacją tj. tabele z wyliczeniami składników takich jak ilości poszczególnych potraw w gramach, kalorie, węglowodany, białka, tłuszcze, błonnik, sód oraz składowe poszczególnych potraw z wyszczególnionymi alergenami, tzw. analiza zagrożeń (zgodnie z wzorem z załącznika nr 6 do zapytania ofertowego), jak również przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania indywidualnych diet pokarmowych zgodnie z zaleceniami lekarskimi a ich koszt należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia.
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie i dostarczenie posiłków odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
Okres gwarancji
nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-03
Termin składania:2020-11-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Gawłuszowice
Miejscowość
Brzyście
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-11-02
Koniec realizacji
2022-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPPK.08.08.00-18-0070/19 - RAZEM TWORZYMY DOBRO
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli:
1) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
3) polega na zmianie terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
4) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają następujące warunki dotyczące:
6.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
6.1.2 Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada decyzję lub inny dokument wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego poświadczającego zatwierdzenie zakładu w zakresie przygotowywania posiłków i napojów z wykorzystaniem półproduktów i surowców podlegających wstępnej obróbce oraz dostarczenie do zewnętrznych odbiorców/zakładów żywienia zbiorowego w pojemnikach i termosach, z zachowaniem odpowiednich warunków w zależności od stanu termicznego potrawy, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1252).
6.1.2.1 Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi kserokopię decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego poświadczającego zatwierdzenie zakładu w zakresie przygotowywania posiłków i napojów z wykorzystaniem półproduktów i surowców podlegających wstępnej obróbce oraz dostarczenie do zewnętrznych odbiorców/zakładów żywienia zbiorowego w pojemnikach i termosach, z zachowaniem odpowiednich warunków w zależności od stanu termicznego potrawy, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1252).
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
6.2.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług cateringu polegającego na organizowaniu wyżywienia, tj. na dostarczaniu co najmniej jednego zimnego posiłku typu śniadanie lub kolacja wraz z napojem oraz jednego ciepłego dania - dwudaniowego obiadu z napojem - stałego i powtarzającego się, przy czym każda z usług świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 26 000 zł brutto, dla takich jednostek jak np.: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, domy opieki, miejsca zbiorowego żywienia lub wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług polegających na zorganizowaniu imprezy firmowej lub okolicznościowej przy czym wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 26 000,00 zł.
UWAGA!
W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług ciągłych, wartości na jakie zostały wykonane te usługi oraz okres przez jaki były świadczone nieprzerwanie muszą odpowiadać min. ww. kwocie i min. ww. okresowi świadczenia usługi.
6.2.1.1 W tym celu Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są przedstawione faktury vat. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
6.2.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków.
6.2.2.1 W tym celu Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
6.2.3 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje
co najmniej jednym samochodem odebranym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną z funkcją chłodni i izotermy do przewozu żywności lub co najmniej dwoma samochodami: jednym z funkcją chłodni, drugim z funkcją izotermy do przewozu żywności odebranymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu żywności.
6.2.3.1 W tym celu Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia kserokopii protokołu kontroli lub decyzji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej poświadczających odbiór samochodów oraz kserokopii dokumentów poświadczających, że samochód jest chłodnią i izotermą oraz kserokopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania samochodem lub samochodami.
6.2.4 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada wiedzę na temat zbiorowego żywienia .
6.2.4.1 W tym celu Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia jadłospisów w ujęciu dekadowym wraz z niezbędną dokumentacją tj. tabele z wyliczeniami składników, z wyliczeniem ilości poszczególnych potraw w gramach, kalorie, węglowodany, białka, tłuszcze, błonnik, sód oraz składowe poszczególnych potraw z wyszczególnionymi alergenami, tzw. analiza zagrożeń (zgodnie z wzorem z załącznika nr 6 do zapytania ofertowego). Zamawiający wymaga przedstawienia 3 stałych dekadowych jadłospisów oraz jednego dekadowego dla sezonu jesień/zima oraz jednego dekadowego dla sezonu wiosna/lato (łącznie 5 dekadowych jadłospisów).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego),
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego),
d)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika 4 do zapytania ofertowego),
e) wykaz usług (wg załącznika nr 5 do zapytania ofertowego) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
f) 3 stałe jadłospisy w ujęciu dekadowym oraz jednego dekadowego dla sezonu jesień/zima oraz jednego dekadowego dla sezonu wiosna/lato (łącznie 5 dekadowych jadłospisów) wraz z niezbędną dokumentacją tj. tabele z wyliczeniami składników takich jak ilości poszczególnych potraw w gramach, kalorie, węglowodany, białka, tłuszcze, błonnik, sód oraz składowe poszczególnych potraw z wyszczególnionymi alergenami, tzw. analiza zagrożeń (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego),
g)kserokopia decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego poświadczającego zatwierdzenie zakładu w zakresie przygotowywania posiłków i napojów z wykorzystaniem półproduktów i surowców podlegających wstępnej obróbce oraz dostarczenie do zewnętrznych odbiorców/zakładów żywienia zbiorowego w pojemnikach i termosach, z zachowaniem odpowiednich warunków w zależności od stanu termicznego potrawy, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1252),
h) kserokopia protokołu kontroli lub decyzji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej poświadczającego odbiór samochodu/samochodów, dokumenty poświadczające, że samochód/samochody są chłodnią i izotermą oraz dokumenty poświadczające prawo do dysponowania samochodem /samochodami.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje
co najmniej jednym samochodem odebranym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną z funkcją chłodni i izotermy do przewozu żywności lub co najmniej dwoma samochodami: jednym z funkcją chłodni, drugim z funkcją izotermy do przewozu żywności odebranymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu żywności.
6.2.3.1 W tym celu Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia kserokopii protokołu kontroli lub decyzji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej poświadczających odbiór samochodów oraz kserokopii dokumentów poświadczających, że samochód jest chłodnią i izotermą oraz kserokopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania samochodem lub samochodami.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków.
6.2.2.1 W tym celu Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca nie określa w tym zakresie szczególnego warunku, składa oświadczenie wg załącznika nr 2.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
14.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
14.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
14.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Stowarzyszenie ,,RAZEM TWORZYMY DOBRO" w Woli Baranowskiej : 16 9183 1031 2003 3004 1583 0002 z adnotacją ,,wadium - numer sprawy ZO 1/2020"
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
14.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.
14.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca wnosi wraz z ofertą oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: ,,wadium - numer sprawy ZO 1/2020".
14.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu umożliwiającego wskazanie warunku wcześniejszego wygaśnięcia wadium o brzmieniu:
,,gwarancja/poręczenie wygasa również w przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zwolnieniu Gwaranta z obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej".
Zamawiający nie dopuszcza innego zapisu w zakresie wcześniejszego wygaśnięcia gwarancji/poręczenia.
14.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia na usługę.
14.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zmiany w umowie:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli:
1) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
3) polega na zmianie terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
4) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Wykluczenia
1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Wykonawcy, których oferty zostaną odrzucone ze względu na nieterminowe złożenie lub niekompletność ofert zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-26
Data ostatniej zmiany
2020-10-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena 50
2. Doświadczenie w realizacji usług 40
3. Klauzule społeczne 10
9.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramac
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,Doświadczenie w realizacji usług"
Punkty zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.1.1 niniejszego ogłoszenia. Punkty zostaną przyznane za doświadczenie ponad minimum określone w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.1
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
5 Punkty za kryterium ,,Klauzule społeczne" zostaną przyznane w skali punktowej do 10 pkt na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym, zgodnie z zasadą, że jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę niepełnosprawną, posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności lekki
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Kuś
tel.:
e-mail: stowarzyszenie.rtd.iod@gmail.com
Kod CPV:55520000-1
Numer dokumentu:2020-8757-13757, 1/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: