Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21212585 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Usługi cateringowe
Organizator:Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Adres: Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:501546767
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47505
Opis:Świadczenie usług cateringowych w terminie: czerwiec - październik 2021
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.06.00-32-P001/20 - Region Dobrego Wsparcia

Część 1
świadczenie usług cateringowych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w terminie: czerwiec - październik 2021
Usługi cateringowe rozumiane są jako zakup produktów, przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla osób przebywających w mieszkaniu wytchnieniowym zlokalizowanym na terenie Ośrodka Charytatywnego dla Dzieci i Młodzieży p.w. Aniołów Stróżów przy Ul. Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu.
W ramach usług dostarczone powinny zostać następujące posiłki: pełnowartościowe śniadania, obiady składające się z dwóch dań (I+II danie), pełnowartościowe kolacje dla każdego osobodnia. Zamawiający rozumie osobodzień jako jedną osobę przebywającą jeden dzień na terenie mieszkania wytchnieniowego.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tj. faktycznych pobytów osób w mieszkaniu wytchnieniowym.
Posiłki będą dostarczane w godz.ch:
śniadanie 8:30 - 8:45
obiad 13:30-13:45
kolacja 18:00- 18:15
Ilość osobodni w mieszkaniu wytchnieniowym w przedmiotowym zamówieniu szacunkowo, przy braku obostrzeń epidemicznych, nie będzie mniejsza niż 133 oraz nie większa niż 400. Ilość osobodni może się zmniejszyć w przypadku nałożenia odgórnych obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym. Zamawiający będzie udostępniał harmonogram pobytu osób w mieszkaniu wytchnieniowym nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na każde żądanie Wykonawcy.
Podana ilość posiłków jest liczbą szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego.
Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji pobytów i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
Zamawiający ma możliwość zmiany menu dzień przed wydaniem posiłku, w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku, gdy okaże się, że osoba ma uczulenie na dany składnik posiłku czy ze względów zdrowotnych.
? Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
? Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania zamówienia dostarczy jadłospis w formie pisemnej, zawierający zróżnicowane posiłki na cały tydzień (od czwartku do środy). Na jadłospisie powinna widnieć gramatura, kaloryczność posiłku oraz wykaz alergenów w produktach - do wiadomości Zamawiającego.
? Dzienny jadłospis powinien uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.).
? W prawidłowo skonstruowanych i zbilansowanych posiłkach powinny znaleźć się różnorodne produkty z następujących grup: zbożowe, różnokolorowe warzywa, owoce, mleczne, białkowe i tłuszcze.
? Wykonawca usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w opakowaniach przeznaczonych do przewożenia posiłków i dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
? Wykonawca usługi zobowiązuje się do:
o używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
o dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
o dbania o aktualność badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
o zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
? Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
? Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
o zupy - temperatura 75 °C (+/-3°C);
o II danie - temperatura 65°C (+/-3°C),
o dla potraw na zimno (surówki, sałatki, wędliny, zimne sosy, chłodniki, napoje zimne, desery zimne itp.) 4oC.
? Transport gotowych potraw do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza budynkiem, w którym zostały one przygotowane, powinien odbywać się w warunkach gwarantujących pełne bezpieczeństwo tych potraw. Chodzi tu zarówno o zabezpieczenie przed zagrożeniami biologicznymi, jak również fizycznymi i chemicznymi.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w  siedzibie Zamawiającego: Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2021-05-31
do godz. 10.00. Decyduje data i godz. wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-05-31
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia czerwiec - październik 2021
Termin podpisania umowy z wykonawcą do dnia maj 2021 r.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Miejscowość
Kołobrzeg
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zakład/firma, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład/firmę jako spełniające wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zakład/firma, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład/firmę jako spełniające wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zakład/firma, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład/firmę jako spełniające wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zakład/firma, w którym będą przygotowywane posiłki, posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład/firmę jako spełniające wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-05-11
Data ostatniej zmiany
2021-05-11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena [C] - 83%, 83 pkt.
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców.
Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
aspekt społeczny [A] - 5%, 5 pkt.
Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. osobę/osoby wykluczone.
Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja [G] - 12%, 12 pkt.
1. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane 24 doliczane będzie 1 pkt. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 12 pkt. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Pluta
tel.: 501546767
e-mail: apluta@caritas.pl
Kod CPV:55321000-6, 55520000-1
Numer dokumentu:2021-6391-47505, 1/05/2021
Źródło: Internet i własne
2021-05-14 16:09
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.