Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu katalogu firmowego i ulotki, modernizacji strony internetowej, produkcji filmu reklamowego oraz profesjonalnego tłumaczenia na język niemiecki, szablonów i wzorów niezbędnych dokumentów w odniesieniu do rynków docelowych zagranicznych
Organizator:Hartika Sp. z o.o
Adres: Branickiego 17 A lok.106, 15-085 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL5423070660
Telefon / fax:604276153
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125363
Opis:Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu katalogu firmowego i ulotki, modernizacji strony internetowej, produkcji filmu reklamowego oraz profesjonalnego tłumaczenia na język niemiecki, szablonów i wzorów niezbędnych dokumentów w odniesieniu do rynków docelowych zagranicznych w ramach projektu Nr POPW.01.02.00-20-0069/21 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-20-0069/21 - Przygotowanie firmy HARTIKA do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa

Część 1
brak

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Zadanie Nr 1
Usługa doradcza związana z projektowaniem katalogu firmowego i ulotki.
Zakres usługi: wybór koncepcji i prezentacja/ omówienie: objętość katalogu (ok 10 stron) format 210x210mm lub zbliżony format, objętość ulotki ok 4 stron format 210x210mm lub zbliżony format, przygotowanie koncepcji layoutu katalogu i ulotki,
omówienie i wybór koncepcji, opracowanie treści katalogu i ulotki, korekta treści, dopracowanie graficzne wybranego projektu katalogu i ulotki, przygotowanie katalogu i ulotki do druku, przygotowanie katalogu do wersji web.
Zadanie Nr 2
Modernizacja strony internetowej w zakresie: dodania wersji językowej - niemiecki. dodania kalkulatora do oszacowania kosztów zakupu desek tarasowych
Zadanie Nr 3
Produkcja filmu reklamowego: film promujący firmę oraz produkty
opracowanie scenariusza jakość full hd ,format mp4 ,długość filmu ok 1 minut
film opatrzone muzyką w tle, film nie będzie zawierać zdjęć stokowych, a jedynie materiały autorskie wykonawcy
Zadanie Nr 4
Usługa doradcza w zakresie profesjonalnego tłumaczenia na j. niemiecki niezbędnych dokumentów, szablonów i wzorów, pod kątem rynku docelowego, w tym:
1. Tłumaczenie treści strony www
2. Tłumaczenie materiałów reklamowych (katalogi)
Rynki docelowe : Niemcy, Wlk. Brytania oraz Norwegia
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-15
Termin składania:2022-09-15
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
jak w zapytaniu ofertowym
Warunki zmiany umowy
jak w zapytaniu ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Potwierdzenie wykonania w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych co najmniej 2 umów na usługi w branży doradczej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia ( modernizacja strony internetowej, projektowanie katalogów, produkcja filmów reklamowych ) - jako /Wykonawca lub Podwykonawca. Sposób oceny na podstawie dostarczonych (przykładowo ) : wykazów, listy umów, referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.
Nadto, potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w branży doradczej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia ( modernizacja strony internetowej, projektowanie katalogów, produkcja filmów reklamowych ) - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego oraz dokumentu/dokumentów zawierających opis doświadczenia zawodowego Wykonawcy/lub personelu Wykonawcy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3) Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 2 umów na usługi w branży doradczej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia ( modernizacja strony internetowej, projektowanie katalogów, produkcja filmów reklamowych ) - jako /Wykonawca lub Podwykonawca - dokumenty dotyczące wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumenty dotyczące reprezentacji lub umocowania.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Nie posiadanie zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa: sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-07
Data ostatniej zmiany
2022-09-07 14:09:45

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto 100%. Sposób oceny : stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożymy przez 100. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dariusz Bieryło
tel.: 604276153
e-mail: dariusz.bierylo@hartika.com
Kod CPV:79340000-9
Numer dokumentu:2022-40338-125363, 09/09/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: