Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21063837 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-14
Przedmiot ogłoszenia:Usługi fizjoterapeutyczne
Organizator:Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
Adres: ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 672 10 08
E-mail:
Opis:Usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa programu: ,,Za Życiem".
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz dzieci objętych wsparciem przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie, w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego powołanego na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1758/29 zawartego w dniu 27.11.2017 r. w Warszawie, pomiędzy MEN a Powiatem Wejherowskim.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. Opis każdej części zamówienia określono w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Miejsce i termin składania ofert: W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, ofertę należy złożyć w sekretariacie poradni w zamkniętej kopercie tylko dnia 22.04.2021 r. w godz. 10.00-12:00 która będzie zaadresowana w następujący sposób:
Powiatowy Zespól Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie, Ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
Oferta na realizację usług fizjoterapeutycznych w rantach programu ,,Za tyciem" - część.........
Nie otwierać przed dniem 22.04.2021 r. do godz. 12.00
Termin składania:2021-04-22
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 17.12.2021 r.
Wymagania:Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji co najwyżej 3 części zamówienia.
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Miejsce wykonania zamówienia powinno spełniać warunki do należytego wykonania usług rehabilitacyjnych.
Wszelkie pytania do niniejszego zamówienia należy kierować na adres pzwejherowo@wp.pl
VI. Składanie ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień oraz wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej.
4. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta.
5. Zaleca się, aby oferta była ponumerowana.
6. Oferta (wypełniony Formularz oferty) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty powinny być czytelne.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (dla każdej części zamówienia)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia na każdą część zamówienia, na którą składa ofertę, spełniającą warunki określone w Ustawie z dnia 25.09.2015 r. o zawodzie Fizjoterapeuty (Dz. U.2019 poz. 952) i posiadającą:
doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.
2) jedna osoba (wskazana przez Wykonawcę) może uczestniczyć w realizacji zamówienia w co najwyżej trzech częściach zamówienia.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w rozdz. VII. 3. Niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
1) kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
2) zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia działań na rzecz małych dzieci.
3) zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach.
7. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki.
VIII. Ocena ofert
1. Po upływie terminu wyznaczonego na składnie ofert Zamawiający otworzy i oceni przesłane oferty wybierając ofertę najkorzystniejszą, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
2. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wykonawcę, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Informacja o ofertach, które zostały przesłane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zostanie zamieszczona na stronie internetowej (poradnia-wejherowo.pl)
IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposoby oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a) cena (C) - waga 60 %
b) doświadczenie (D) - waga 40%
2) Sposób oceny oferty:
a) Punkty za kryterium ,,cena" będą obliczone wg poniższego wzoru:
C = I(Cn/Cr)x60%] x 100
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, gdzie:
C - liczba punktów dla kryterium ,,cena" Cn - najniższa oferowana cena, Cr - cena oferty rozpatrywanej Cena oferty jest ceną brutto.
b) W kryterium ,,Doświadczenie" oceniane będą:
Ip. opis kryterium doświadczenia liczba punktów
1 Kursy/ szkolenia doskonalące
- więcej niż 2 formy 10
- do 2 form 5
W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w części na którą składa ofertę żadnej z powyższych opcji otrzyma 0
2 Doświadczenie w pracy z małym dzieckiem, obejmujące jedną bądź kilka z poniższych aktywności: - prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, - prowadzenie terapii/zajęć dla małych dzieci: 0-3 (oświadczenie znajduje się w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu)
a) 5 i więcej lat pracy z dzieckiem b) 4 lata pracy z dzieckiem c) 3 lata pracy z dzieckiem d) 2 rok pracy z dzieckiem 10 8 6 2
W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w części na którą składa ofertę żadnej z powyższych opcji otrzyma 0
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium ,,Doświadczenie":
D = |(Dr / Dn) x 40%] x 100 D - liczba punktów dla kryterium ,,Doświadczenie"
Dn - liczba punktów dla oferty o największej liczbie punktów w tym kryterium Dr - liczba punktów w tym kryterium dla rozpatrywanej oferty
2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = C + D
P - całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"
3. Ocena końcowa oferty (każda część oddzielnie) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Nieudzielenie zamówienia
Zamawiający nie udzieli zamówienia, w przypadku braku ofert odpowiadających treści Ogłoszenia o zamówieniu.
XII. Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Kod CPV:85142100-7
Numer dokumentu:PZPPP. W. 1142.4/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: