Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18226628 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Usługi hotelarskie i gastronomiczne
Organizator:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Adres: plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 428 78 70, faks 12 422 97 85,
E-mail:
Opis:usługi hotelarskie i gastronomiczne dla uczestników
dwudniowego szkolenia dla wolontariuszy/tutorów wykonujących świadczenia w projekcie
,,Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno - zawodowej" oraz
przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, obejmujące zapewnienie
jednego noclegu ze śniadaniem w pokojach 1 i 2 osobowych, 1 sali szkoleniowej,
wyżywienia (obiad, kolacja, przerwy kawowe ciągłe).
Przewidywana liczba uczestników: 27 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany liczby uczestników o +/- 6 osób co oznacza, że:
a) usługą gastronomiczną objętych zostanie nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 33
osoby,
b) usługą noclegową objętych zostanie nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 33 osoby.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia,
warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać nie później niż do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 10:00
Adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 610.
Otwarcie ofert:1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 610. 2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
Termin składania:2019-11-05
Miejsce i termin realizacji:V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji usługi: 23.11.2019 r. od godz. 9:00 do 24.11.2019 r. do godz. 15:00.
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
przedmiotu umowy podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawcy
Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
IV. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie niespełniające minimalnych
wymogów określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy i art. 24 ust. 5 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej
w pkt. 1 ppkt 1.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy
załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej.
W takim przypadku zamiast pełnomocnictwa do oferty można załączyć umowę spółki
cywilnej lub uchwałę wspólników, o ile wynika z niej jednoznacznie sposób reprezentacji
spółki. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
VII. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą oraz forma składania
dokumentów
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje art. 24aa ustawy, tj. najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona,
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
VII.1) - Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do ogłoszenia,
3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, chyba, że Zamawiający może je w wersji aktualnej uzyskać za pomocą
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych,
4) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów dołączonych do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie (np. spółka
cywilna), dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 2) oraz ppkt. 3) składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.
2) powyżej.
VII.2) - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest
przekazać zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
3. Oświadczenie składane jest w oryginale. Adres Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, pokój 610.
4. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej,
na której było zamieszczone ogłoszenie, wraz w informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z nich.
6. Wykonawca może złożyć przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą (załącznik nr 4
do Ogłoszenia). W takim przypadku nie będzie zobowiązany do składania dodatkowego
oświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, o ile z oświadczenia złożonego
z ofertą jednoznacznie wynika, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
VII.3) - Forma składania dokumentów
1. Formularz oferty oraz oświadczenia składane są w oryginale. Formularz oferty nie
podlega uzupełnieniu. Niezłożenie ww. dokumentu skutkuje odrzuceniem oferty.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem poświadczenie
powinno być opatrzone adnotacją ,,za zgodność z oryginałem". W razie wątpliwości,
przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania
za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów w imieniu Wykonawcy.
4. Oferta, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty składane w postępowaniu muszą być
podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy
muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się
opatrzenie podpisu pieczątką imienną podpisującego.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być
złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r.
- Prawo o notariacie /t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1796 z późn. zm./).
7. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. W ramach postepowania Zamawiający będzie stosował art. 26 ust. 3 i 3a.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku
polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby
uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stosowane będą w ramach
postepowania przepisy art. 8 ust. 3 ustawy.
6. Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu,
b) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania
ofert. Na opakowaniu należy zamieścić informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków
piętro VI, pok. 610
Oferta na: realizację usług hotelarskich
Numer postępowania: PZ.271.2.53.2019
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
7. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może
zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej,
z zastrzeżeniem pkt. IX.2. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu
lub poczty elektronicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na
adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie zostało mu doręczone w sposób, który
umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.
5. Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający rozumie przekazanie skanu
dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej.
6. Adres Zamawiającego do korespondencji: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na
Stawach 1, 30-107 Kraków.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Elżbieta Batys
Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl
Nr faksu: (12) 619 85 58
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
ogłoszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Art. 38 ust. 1a oraz ust. 1b ustawy stosuje
się odpowiednio. Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której było
zamieszczone ogłoszenie.
X. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
Kryterium oceny Waga kryterium
Cena 100 pkt.
2. Sposób przyznawania punktów:
LP Kryterium Sposób oceny ofert
1 Cena Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 pkt
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Do oceny ofert zostanie przyjęta wycena realizacji usługi dla
maksymalnej liczby uczestników, tj. 33 osób.
3. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
przedstawia najniższą cenę w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
4. Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto oferty wyliczonej na podstawie
zaoferowanych cen jednostkowych brutto, zgodnie z Formularzem oferty.
6. Cena jednostkowa dla danej pozycji może być tylko jedna. Nie dopuszcza się
wariantowości cen. Nie dopuszcza się dodawania nowych pozycji do cennika.
7. Cena oferty i ceny jednostkowe muszą być wyrażona w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z
obowiązujących przepisów (w tym podatek VAT).
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
zawiera identyczną cenę, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie kryterium ceny.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty,
która przedstawia niższą cenę.
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy, który stanowi zał. nr 2 do
ogłoszenia.
3. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać
dopełnione w celu zawarcia umowy.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
XIV. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę z Zamawiającym wg wzoru
umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz §2 ust. 2 - 3 umowy, tj.:
- zmiana osób, o których mowa w §5 ust. 4 i §6 ust. 1 umowy nie wymaga aneksu
i odbywa się za pisemną informacją jednej ze Stron, której zmiana dotyczy. Zmiana osób
do kontaktu nie powoduje zmiany osób uprawnionych do protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy ustalonych w jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu;
- zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników o +/- 6 osób co
oznacza, że:
a) usługą gastronomiczną objętych zostanie nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 33
osoby,
b) usługą noclegową objętych zostanie nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 33 osoby.
Ww. zmiana liczby osób nie wymaga podpisania dodatkowej umowy lub sporządzenia
aneksu.
Ostateczną liczbę uczestników Zamawiający określi nie później niż na 3 dni robocze
przed dniem rozpoczęcia realizacji Zadania i przekaże Wykonawcy, pocztą elektroniczną
na adres wskazany w umowie.
XVII. Pozostałe informacje:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że
w trakcie postępowania będzie stosował odpowiednio następujące przepisy ustawy: art.
24 ust. 8 i 9, art. 38 ust. 1 pkt. 3, ust. 1a, 1b, 2, 4, art. 87 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt. 2, 5,
6, 7, 7a, 8, art. 93.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia, odwołania
postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie
podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów. W razie konieczności
opisana procedura może zostać powtórzona względem dalszych Wykonawców.
Kod CPV:55120000-7
Numer dokumentu:PZ.271.2.53.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: