Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-11
Przedmiot ogłoszenia:Usługi informatyczne
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres: ul. Gdańska 29, 83-034 Trąbki Wielkie
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax (58) 303 66 00, (58) 683 72 51
E-mail:
Opis:Usługi informatyczne w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i BM w Stegnie
Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest:
,,Usługi informatyczne w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i BM w Stegnie"
a) CPV: 72.25.30.00-3 - usługi pomocy komputerowej,
72.25.32.00-5 - usługi w zakresie wsparcia systemu,
b) (dostawa, usługa, robota budowlana): - usługa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia */opiscm przedmiotu zamówienia jest uproszczona dokumentacja projclctowa i specyfikacje techniczne wykonania i
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert* należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą łub osobiście w Scłcrctariacic łub innym miejscu wsłmzanym w zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj. Rejon Dróg Wojewódzkich, Ul. Gdańska 29, 83 - 034 Trąbki
Wielkie,
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego3,
w terminie do dnia: 16.12.2020r. do godz. 13:00.
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres oraz opisane:
,,Usługi informatyczne w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i BM w Stegnie"
i
Nie otwierać przed dniem 16.12.2020r. godz. 13:15. Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
UWAGA: NIE SKŁADAĆ OFERT DO SEKRETARIATU ZDW w GDAŃSKU.
Termin składania:2020-12-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie: od dnia 4 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
Wymagania:Kryteria oceny ofert: najniższa cena -100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki:*
Dysponowanie potencjałem kadrowym: - Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum jedna osobą posiadającą wykształcenie o specjalności informatycznej;
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn lezących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy łub zasądzenia odszkodowania. *;
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych łub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. *2
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe)* będzie wydawać się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty (łub jej istotnych składowych)*.
7. Istotne warunki zamówienia*:
Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z dojazdem, przeszkoleniem pracowników
1 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko jeżeli została przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
2 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko jeżeli została przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
oraz inne nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie tworzenia zapytania ofertowego w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wzór umowy*.
Kontakt:Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Karolina Szefer, tel. 58 303 66 00
Kod CPV:72.25.30.00-3
Numer dokumentu:RDG.2460.30.2020.KS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: