Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21172236 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Usługi kompleksowej realizacji cyklu filmów
Organizator:Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Adres: Beera Meiselsa 1, 31-063 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 12 424 05 00
E-mail:
Opis:Usługi kompleksowej realizacji cyklu filmów
nt. najlepszych praktyk w tradycyjnej kulturze kulinarnej polskiej wsi
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(w tym warunki realizacji zamówienia, ewentualnie informacja o podziale zamówienia na części)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej realizacji (preprodukcja, produkcja,
postprodukcja) cyklu programów audiowizualnych (filmów) na temat najlepszych praktyk kulinarnych
realizowanych w zakresie operacji pn. ,,Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich
gospodarstw domowych" w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 -
2021.
Cykl będzie obejmował łącznie 10 programów audiowizualnych, każdy o czasie emisji ok. 15 minut. Celem
programów będzie promocja tradycji kulinarnych polskiej wsi oraz tradycyjnych, naturalnych produktów rolnych
i potraw opartych na tych produktach, które wpisują się we współczesne wzorce zrównoważonej produkcji i
konsumpcji oraz zielonej gospodarki, w szczególności w rolnictwo zrównoważone i ekologiczne oraz w diety
zbilansowane pod względem żywieniowym i zdrowotnym.
Wykonawca zrealizuje programy w oparciu o autorskie scenariusze zaakceptowane każdorazowo przez
zamawiającego w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym nagraniem.
Tematyka poszczególnych programów będzie dotyczyła kultury kulinarnej wsi w oparciu o:
1) Regionalne zróżnicowanie produktów i potraw
2) Tradycyjne uprawy rolne
3) Tradycyjne rasy zwierząt hodowlanych
4) Tradycyjne potrawy i przetwory roślinne
5) Tradycyjne potrawy i przetwory odzwierzęce
6) Tradycyjne wypieki
7) Tradycyjne napoje
8) Tradycje roku obrzędowego - wiosna/lato
9) Tradycje roku obrzędowego - jesień/zima
10) Certyfikacja i oznakowanie produktów tradycyjnych i regionalnych
Wymagania techniczne:
- nagranie w formacie min. FulIHD 1920 * 1080 (1080p),
- zapewnienie profesjonalnej jakości obrazu i dźwięku,
- opłacenie licencji lub innych niezbędnych kosztów dla wykorzystanej w produkcji muzyki lub efektów
dźwiękowych,
- przygotowanie wspólnej dla wszystkich filmów czołówki uwzględniającej wskazówki Zamawiającego,
Zarządzenie nr 34/20
- przekazanie gotowych plików w standardowych dla produkcji video formatach, umożliwiających
odtworzenie za pomocą popularnych programów multimedialnych,
- filmy będą zawierać logotypy informujący o finansowaniu zadania ze środków PROW 2014-2020 zgodnie
z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.05.2021 r., godz. 10;00
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: krakow@cdr.gov.pl (podpisany skan), drogą pocztową lub osobiście
w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, sekretariat, Ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków (w zaklejonych kopertach) z napisem: Wyłonienie wykonawcy do kompleksowej realizacji
cyklu filmów nt. najlepszych praktyk w tradycyjnej kulturze kulinarnej polskiej wsi, - nie otwierać przed dn.
10.05.2021r., godz. 10;00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 10.05.2021r., godz. 10;30. Miejsce otwarcia ofert: siedziba ODR O/Kraków
Termin składania:2021-05-10
Miejsce i termin realizacji:2.3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zrealizuje i dostarczy zamawiającemu materiały w dwóch częściach:
I. Część 1: 5 nagrań - do 30 sierpnia 2021
II. Część 2. 5 nagrań - do 30 października 2021
Kolejność realizacji wyszczególnionych wyżej tematów jest dowolna.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
w tym opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O Zamówienie może się ubiegać podmiot, który:
- prowadzi działalność statutową w obszarze objętym przedmiotem merytorycznym zamówienia i/lub w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej jeden program audiowizualny dotyczący kultury kulinarnej i tradycji
kulinarnych wsi polskiej,
- dysponuje lub będzie dysponował profesjonalnym sprzętem oraz oprogramowaniem, zgodnym ze
współczesnymi standardami produkcji filmowej, który zostanie wykorzystany do realizacji usługi,
- dysponuje lub będzie dysponował personelem o wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym w zakresie:
o autor scenariusza - osoba musi posiadać kierunkowe wykształcenie na poziomie min. wyższym oraz
min. 3 letnie doświadczenie zawodowe
o reżyser - osoba, która musi posiadać doświadczenie jako reżyser przy produkcji co najmniej pięciu
spotów/filmów
o operator kamery - osoba musi posiadać doświadczenie jako operator kamery przy produkcji co
najmniej pięciu spotów/filmów.
o ekspert kulinarny / kucharz - osoba musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie zawodowe.
W ofercie ww. personel należy wskazać imiennie wraz z kluczowymi informacjami potwierdzającymi
spełnienie warunków udziału.
Wraz z ofertą Oferent przedstawi plan realizacji cyklu filmów uwzględniający:
- propozycje szczegółowego zakresu tematycznego poszczególnych odcinków cyklu
- propozycje miejsc realizacji nagrań poszczególnych odcinków cyklu
- ramowy harmonogram produkcji i post produkcji.
Dodatkowo punktowane będzie:
1. Lokalizacja nagrań
2. Rozpoznawalność medialna eksperta kulinarnego / kucharza
4. Kryteria oceny ofert
w tym ich waga I sposób przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
,,Cena brutto" - C,
,, Lokalizacja nagrań poszczególnych odcinków cyklu" - L
,,Rozpoznawalność medialna eksperta
kulinarnego/kucharza" - K.
Ocena punktowa w kryterium ,,Cena brutto" - C, zostanie dokonana według poniższego wzoru:
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert jakim jest ,,Cena brutto"
wynosi - 70 pkt.
Ocena punktowa w kryterium ,,Lokalizacja nagrań poszczególnych odcinków cyklu" - L, dokonana
zostanie zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) Realizacja nagrań do poszczególnych odcinków cyklu filmów w 1- 5 województw - 0 pkt
b) Realizacja nagrań do poszczególnych odcinków cyklu filmów 6-7 województwach - 5 pkt
c) Realizacja nagrań do poszczególnych odcinków cyklu filmów 8-9 województwach - 10 pkt
d) Realizacja nagrań do poszczególnych odcinków cyklu filmów 10 województwach -15 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,, Lokalizacja nagrań poszczególnych
odcinków cyklu " wynosi -15 pkt.
Ocena punktowa w kryterium ,,Rozpoznawalność medialna eksperta kulinarnego/kucharza" - K
dokonana zostanie zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) udział eksperta kulinarnego/kucharza w co najmniej 1 programie kulinarnym emitowanym w
telewizji lub mediach społecznościowych - 5 pkt.
b) udział eksperta kulinarnego/kucharza w co najmniej 2 programach kulinarnych emitowanych w
telewizji lub mediach społecznościowych - 10 pkt.
c) udział eksperta kulinarnego/kucharza w co najmniej 3 programach kulinarnych emitowanych w
telewizji lub mediach społecznościowych - 15 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium ,,Rozpoznawalność medialna eksperta
kulinarnego/kucharza" - K wynosi -15 pkt.
Sposób obliczania wartości punktowej oferty
Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty:
Ko = C + L+K
gdzie:
Ko - Końcowa ocena oferty
C - ocena punktowa uzyskana w kryterium ,,Cena brutto"
L - ocena punktowa uzyskana w kryterium ,,Lokalizacja nagrań poszczególnych odcinków cyklu"
K - ocena punktowa uzyskana w kryterium ,,Rozpoznawalność medialna eksperta kulinarnego/kucharza"
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, przy wykorzystaniu matematycznych zasad zaokrąglania. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7, Opis sposobu przygotowania ofert
Zarządzenie nr 34/20
Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony Formularz Ofertowy (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1);
2) Oświadczenie -załącznik nr 2
8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: do 30 dni od złożenia oferty
9. Istotne postanowienia umowy
w tym warunki zmian umowy (jeżeli dotyczy)
Wzór umowy załącznik nr 3
10. Przesłanki odrzucenia ofert
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) oferta została złożona po terminie składania ofert;
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
4) oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, chyba że osoba ta
nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
Pod względem merytorycznym:
Elżbieta Dziasek , e-mail: e.dziasek@cdr.gov.pl
W sprawach proceduralnych:
Agnieszka Bieniek, e-mail: a.bieniek@cdr.gov.pl
Kod CPV:92110000-5
Numer dokumentu:OK.DROW.26.4.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: