Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-15
Przedmiot ogłoszenia:Usługi nagłośnienia i oświetlenie imprez
Organizator:Urząd Miasta Ustka
Adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
Województwo / powiat: pomorskie, pow. słupski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 59 8154300 fax 59 8152900
E-mail:
Opis:usługi nagłośnienia i oświetlenie imprez w roku 2019 (moc nagłośnienia pon. 30 KW) wraz z obsługą.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa nagłośnienia (o mocy poniżej 30 KW) i oświetlenia następujących
wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez Miasto Ustka:
a) Majówka - planowany termin: 1 maja 2019 r.,
b) Dni Morza - planowany termin: 29 i 30 czerwca 2019 r.,
c) Bielsko Biała i Beskidy w Ustce (scena + plaża) - planowany termin: 20 i 21 lipca 2019 r.,
d) Festiwal Sztuki Ulicznej (przestrzeńmiejska + scena)- planowany termin: 3 i 4 sierpnia 2019 r.,
e) Dzień Pszczelarza - planowany termin: 18 sierpnia 2019 r.,
f) Dzień Mieszkańca - planowany termin: 14 września 2019 r.,
g) Dzień Niepodległości - planowany termin: 10 lub 11 listopada 2019 r.,
h) Ratuszowe Mikołajki - planowany termin: 7 grudnia 2019 r.
i) inne jednodniowe wydarzenia realizowane w roku 2019 w szacunkowej ilości 5 wydarzeń, o których
konieczności realizacji Wykonawca zostanie poinformowany minimum 3 dni przed planowanym terminem.
2) Wskazana w ppkt. 1 lit. i) ilość dodatkowych wydarzeń podlegających obsłudze jest ilością szacunkową. Została
określona na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie prognozowanych potrzeb, w oparciu o
doświadczenia lat ubiegłych. Dopuszcza się zmianę faktycznej ilości wydarzeń podlegających obsłudze przez
Wykonawcę.
4) Specyfikacja techniczna - wymagania:
a) konsoleta mikserska min. 32 kanałów mic. (np. Souncraft, Midas, Allen&Heath)
b) min. 4 tory monitorowe - 4 x 600 wat rms + EQ na każdy tor (31 pasm)
c) zestaw główny - min. 2 x 8 KW rms, trójdrożny - najlepiej wyrównany liniowo (np. Linę Array)
d) min. 5 mikrofonów bezprzewodowych (np. Shure, Sennheiser) + nagłowne
e) min. 10 mikrofonów przewodowych (np. Shure Sm 58, Beta 58) + statywy
f) min. 5 mikrofonów instrumentalnych (np. Shure Sm 57) + profesjonalny zestaw perkusyjny
g) min. 8 x Gate (np. DBX, DOD), 8 x compresor (np. DBX, DOD), 8 x limiter (np. DBX, DOD)
h) min. 2 x procesor efektowy z pełną edycją (np. Lexicon, Yamaha, TC Helicon)
i) system zarządzania dźwiękiem z korekcją tercjową, parametryczną, filtrami odcięcia częstotliwości i odwrócenia
fazy min. 10 x Dibon
j) kable mikrofonowe (min. 30 sztuk), instrumentalne (min.10 sztuk), listwy zasilające (min. 10 z zabezpieczeniem
20A)
k) min. 32 reflektory typu par (64,56) - sterowanie DMX
l) min. 16 reflektorów typu par LED (64,56) - sterowanie DMX
m) min. 2 x wytwornica dymu 1500 wat - sterowanie DMX
n) min. 1 x Strobo 2000 wat - sterowanie DMX
o) min. 4 x oświetlacze sceniczne (Martin 250, etc.) - sterowane DMX
p) min. 2 x laser RGB 100mw - sterowany DMX
q) min. 1 x profesjonalny mikser świetlny
5) Zasilanie trójfazowe z zabezpieczeniem minimum 200A.
6) Ze względu na wymogi rajderowe nie dopuszcza się urządzeń producentów tj. - Behringer, Samson,
Hollywood.
7) Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego słownika zamówień CPV:
92300000-4 Usługi rozrywkowe
92370000-5 Usługi techników dźwięku
Miejsce i termin składania ofert: 1) W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej
oferty w formie pisemnej i przesłanie jej listem poleconym na poniższy adres: Urząd Miasta Ustka, 76-270
Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 lub w formie elektronicznej na adres:
mmatusiak@um.ustka.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 r.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy ocenie
ofert.
3) Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4) Oferta winna składać się z Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1.
Termin składania:2019-03-20
Miejsce i termin realizacji:3) Miejsce realizacji usług: teren miasta Ustka
W pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) - h) niniejszego zaproszenia Zamawiający wskazał planowane terminy realizacji
poszczególnych wydarzeń kulturalnych i promocyjnych objętych usługą nagłośnienia i oświetlenia. Dodatkowo
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia obsługi nagłośnienia i oświetlenia dodatkowych wydarzeń
organizowanych w ciągu 2019 r.
Wymagania:3. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest podać cenę
ryczałtową obsługi każdego wydarzenia objętego przedmiotem zamówienia, oraz wyliczyć zgodnie ze wskazówkami
łączną cenę oferty.
2) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można
wykonać zamówienia. Będą to m.in. transport sprzętu, koszty obsługi, pracy sprzętu, oraz innych czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także podatek VAT.
3) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
4) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi: cena - 100%.
2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie
poddana łączna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą
można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
W=Cn/Cb x 100
gdzie:
W - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn - najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb - cena brutto badanej oferty
3) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę podlegającą ocenie, która oferuje najniższą cenę brutto za
realizację przedmiotu zamówienia - uzyska największą ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru.
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. Postanowienia przyszłej umowy:
Postanowienia przyszłej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Kontakt:3) Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Matusiak, Wydział Promocji, tel. 59 8154 350, e-mail:
mmatusiak@um.ustka.ol
Kod CPV:92300000-4, 92370000-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: