Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21920565 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Usługi noclegowe ze śniadaniem
Organizator:Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
Adres: Potulicka 16, 70-234 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:914480021
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70469
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/TWP/2.5/2021 na usługi noclegowe ze śniadaniem w związku z realizacją projektu ,,Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia"POWR.02.05.00-IP.03-00-00-0115/17 realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.05.00-00-0115/17 - Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia

Część 1
Usługi noclegowe ze śniadaniem

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi hotelarskie
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem uczestnikom projektu podczas 6 zjazdów (pt/sob i sob/nd) w okresie październik-grudzień 2021 r.x średnio 68 osób.
Razem max.68 osób x 12 noclegów=816 osobonoclegów
2. Maksymalna ilość osób korzystających jednocześnie z zakwaterowania wynosi 68.
3. Planowane daty poszczególnych zjazdów:
1) 8 - 9 - 10.10.2021
2) 22 - 23 - 24.10.2021
3) 5 - 6 -7.11.2021
4) 19 - 20 - 21.11.2021
5) 3 - 4 - 5.12.2021
6) 17 - 18 - 19.12.2021
4. Podane powyżej daty są jedynie planem i podają w przybliżeniu okresy, w których organizowane będą szkolenia.
5. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę nie później niż na 4 dni przed terminem szkolenia o dokładnych terminach noclegów oraz liczbie uczestników Projektu korzystających
z zakwaterowania drogą mailową na wskazany adres e-mail.
6. Miejsce realizacji noclegów: miasto Szczecin.
7. Minimalne standardy miejsc noclegowych:
a. spełniające standardy hotelu minimum 3 gwiazdkowego,
b. rodzaj pokoju - maksymalnie dwuosobowe z łazienką oraz pełnym węzłem sanitarnym,
c. Wykonawca przy zakwaterowaniu Uczestników Projektu w pokojach zobowiązany jest uwzględnić płeć Uczestników Projektu,
d. w pokojach oddzielne łóżka, oddzielne szafki nocne, szafa, krzesła, oświetlenia ogólne, lampki nocne, zasłony/rolety, kosz na śmieci, ręczniki, środki czystości, telewizor, Internet, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy dla każdej osoby,
e. śniadanie wliczone w cenę pokoju serwowane w tym samym budynku co świadczona usługa noclegowa,
f. pokoje hotelowe muszą znajdować się w jednym budynku;
g. we wszystkich pokojach musi być zagwarantowana temperatura na poziomie 21-24 st.C.
8. Przez ,,obiekt hotelarski" Zamawiający rozumie obiekt zbiorowego zakwaterowania, przeznaczony i dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego, posiadający miejsca noclegowe zlokalizowane w jednym budynku lub kompleksie / zespole budynków, którymi zarządza i administruje ten sam właściciel obiektu tzn. podlegający jednemu zarządowi.
9. Obiekt hotelarski musi być położony w granicach administracyjnych miasta Szczecin z zastrzeżeniem, że jeżeli wykonawca wskaże hotel który jest oddalony od granic administracyjnych miasta Szczecin lecz w odległości większej niż 10 km winien zapewnić transport zorganizowany dla osób korzystających z usługi noclegowej do miejsca odbywania szkoleń z miejsca organizacji noclegu.
10. Wymogi dotyczące śniadania:
a. Wykonawca zobowiązuje się, że ilość serwowanych produktów oraz potraw śniadaniowych zapewni potrzeby obsługiwanych Uczestników Projektu.
b. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914), a także aktami wykonawczymi do ww. ustawy.
c. Posiłki przygotowane dla Zamawiającego przez Wykonawcę winni spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.
d. Serwowane produkty żywnościowe będą świeże. Powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przy przygotowaniu posiłków do zakupu wyłącznie świeżych produktów dostępnych na rynku.
e. Obsługa będzie świadczona zgodnie z zasadami, w tym zakresie obowiązującymi.
f. Wykonawca powinien zapewnić estetyczne podawanie napojów (zimnych i gorących) oraz posiłków.
g. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług (usługi świadczone będą na najwyższym poziomie).
h. Śniadanie w cenie noclegu, w miejscu noclegu Uczestników Projektu, w formie bufetu, z miejscami siedzącymi dla Uczestników Projektu każdego dnia realizacji usługi składające się np. z:
- półmisek lub deska z wędlinami (3 rodzaje),
- sery białe - twarogowe, żółte,
- warzywa świeże (np. pomidory, ogórki, sałata) oraz owoce świeże np. pomarańcza, ananas, banan, kiwi, arbuz,
- płatki śniadaniowe np. kukurydziane, czekoladowe, musli z mlekiem / jogurtem,
- jogurty np. owocowe, naturalne,
- dżemy, miody różne rodzaje, marmolada,
- ketchup, musztarda,
- masło np. bez dodatków, czosnkowe, koperkowe, bazyliowe,
- jajka na twardo lub pasta jajeczna,
- na gorąco - parówki odtłuszczone, jajecznica, kiełbaski z ziołami i cebulą,
- pieczywo różne np. chleb pszenny, chleb razowy, chałka, bagietki, grahamki, kajzerki, tosty z chleba tostowego,
- kawa czarna, biała, cappuccino, herbaty różne (3 rodzaje herbat w torebkach),
- mleko,
- soki owocowe minimum 3 rodzaje (np. jabłkowy, pomarańczowy, grejpfrutowy uzupełniane w razie potrzeby),
- woda,
- cukier, słodzik, cytryna w plastrach,
- kakao, czekolada.
- Wartość kaloryczna śniadania 900 kcal/osoba.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-29
Termin składania:2021-09-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
pełen opis w pdf do pobrania
Warunki zmiany umowy
pełen opis w pdf do pobrania
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
IV. Klauzula społeczna wymagana do spełnienia przez wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa - Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca spełnił wymogi klauzuli społecznej tj. zatrudnia/zatrudni (na podstawie umowy o pracę do realizacji zamówienia), minimum jedną osobę należącą do kategorii:
a. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
c. innych niż określone w literach a i b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020. 1. Warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
A) wydruk z www.maps.google.pl przedstawiający odległość miejsc noclegowych do Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin (woj. zachodniopomorskie) w metrach/km wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy jak dla samochodu osobowego
B) dokument potwierdzający spełnienie klauzuli społecznej - jeśli Wykonawca w dniu złożenia oferty zatrudnia osoby wskazane poniżej, należy przedłożyć kserokopię umowy o pracę:
a. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
c. innych niż określone w literach a i b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub
we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
C) dokument potwierdzający spełnienie warunku, że miejsca noclegowe posiadają standardy hotelu minimum 3 gwiazdkowego (np.dokument z rejestru lub oświadczenie podpisane przez Oferenta).
W przypadku nie złożenia w/w załączników oferta zostanie odrzucona bez możliwości uzupełnień. Do oferty dołączamy skany dokumentów, oryginały zostaną przedstawione do wglądu na etapie podpisania umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę wyznaczona do pełnienie funkcji opiekuna grupy uczestników dostępną pod numerem telefonu przez cały czas realizacji usługi w taki sposób, żeby każdy uczestnik projektu w każdej chwili mógł się z opiekunem grupy skontaktować
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym.
2. Wykonawca i zatrudniony przez niego personel jest zobowiązany uwzględnić i wprowadzić w życie uwagi Zamawiającego, dotyczące sposobu wykonania usług, a wynikające z postanowień umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w ramach umowy zawartej z wybranym oferentem.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę/wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską/wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IV. Klauzula społeczna wymagana do spełnienia przez wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa - Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca spełnił wymogi klauzuli społecznej tj. zatrudnia/zatrudni (na podstawie umowy o pracę do realizacji zamówienia), minimum jedną osobę należącą do kategorii:
a. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
c. innych niż określone w literach a i b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-21
Data ostatniej zmiany
2021-09-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. KRYTERIUM -60% (Całkowita cena za usługę noclegową ze śniadaniem dla jednej osoby - śr. 12 dni x 68 osób tj. śr. 816 osobonoclegów)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM II-40% (Odległość miejsca noclegowego od miejsca szkoleń czyli ul.Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin):
1) odległość do 3 kilometrów - 100 pkt
2) odległość 4 km - 5 km - 50 pkt
3) odległość powyżej 6 km = 0pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marlena Flisikowska
tel.: 914480021
e-mail: mflisikowska@twp.szczecin.pl
Kod CPV:55110000-4
Numer dokumentu:2021-14691-70469, 2/TWP/2.5/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: