Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16438853 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Usługi odśnieżania dróg i parkingów
Organizator:Gmina Kulesze Kościelne
Adres: ul. Główna 6,, 18-208 Kulesze Kościelne
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:86 4769 010 w. 11, 86 4769 010 w. 18
Opis:2. Przedmiot zamówienia:
1) Wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w sezonie zimowym 2018/2019
2) Zaproszenie obejmuje 5 części:
I część - Rejon I obejmujący drogi na terenie miejscowości: Gołasze Mościckie, Gołasze - Dąb, Tybory Uszyńskie, Nowe Wykno, Stare Wykno, Czarnowo Biki - zgodnie z załącznikiem graficznym Mapa 1
II część - Rejon II obejmujący drogi na terenie miejscowości: Grodzkie Szczepanowięta, Nowe Grodzkie, Wnory - Wypychy, Kulesze - Litewka, Stara Litwa, Stare Grodzkie, Stare Niziołki, Niziołki Dobki - zgodnie z załącznikiem graficznym Mapa 2
III część - Rejon III obejmujący drogi na terenie miejscowości: Kulesze Podlipne, Kulesze Kościelne ul. Zacisze oraz parkingi przy placu, Stypułki - Giemzino, Wnory - Pażochy, Wnory - Wiechy, Leśniewo - Niedźwiedź - zgodnie z załącznikiem graficznym Mapa 3
IV część - Rejon IV obejmujący drogi na terenie miejscowości: Chojane Gorczany, Chojane Sierocięta, Kulesze - Podawce, Chojane Stankowięta, Kalinowo Stare, Kalinowo Nowe - zgodnie z załącznikiem graficznym Mapa 4
V część - drogi z Rejonu I, II, III i IV zgodnie z załącznikami graficznymi. Usługi w tej części będą zamawiane w przypadku konieczności odśnieżenia miejscowo zawianego odcinka.
3. Sposób wykonania powierzonych prac winien odpowiadać wymogom zimowego utrzymania dróg gminnych tj.
- jeżeli odśnieża się drogę w miejscowości należy uwzględnić wjazdy w boczne drogi (uliczki), które stanowią dojazd do posesji zamieszkałych nawet jeżeli nie zostały uwzględnione na załącznikach graficznych,
- wykonawcy zobowiązani są usunąć śnieg ze skrzyżowań,
- szerokość na jaką należy odśnieżyć drogę - 6m (o ile pozwala na to szerokość pasa drogowego),
- maksymalna wysokość niezajeżdżonego śniegu - 5 cm,
- wymagany czas rozpoczęcia odśnieżania - 0,5 h od zgłoszenia (część od I do IV) i maksymalnie 1 h (część V).

4. W odniesieniu do części V Zamawiający będzie zlecał odśnieżanie wskazanych odcinków dróg odpowiednio w Rejonie I, II, III, IV.

5. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu lub zamieci), każdorazowo na odrębne telefoniczne lub SMS zlecenie przedstawiciela Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Wykonawcy mogą złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez tego samego Wykonawcę większej liczby ofert zostaną one odrzucone i nie będą podlegały rozpatrywaniu.
Oferty należy składać do 04.12.2018 r. do godziny 10.00 na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. Nr 10 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18 - 208 Kulesze Kościelne z dopiskiem ,,Wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w sezonie zimowym 2018/2019".
Termin składania:2018-12-04
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2019 r.
Wymagania:7. Warunki udziału.
1) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował pojazdem dopuszczonym do ruchu (jeśli dotyczy) na podwoziu kołowym, przystosowanym do odśnieżania dróg o mocy mechanicznej i wyposażeniu:
Dla części zamówienia od I do IV - z napędem minimum na dwie osie i:
- mocy min. 66 kW (90KM) i szerokości pługa min. 2,7 m dla maszyn budowlano - drogowych,
- mocy min. 88 kW (120KM) i szerokości pługa min. 2,7 m dla ciągników rolniczych,
- mocy min. 103 kW (140KM) i szerokości pługa min. 2,7 m dla pojazdów samochodowych,
- mocy min. 73 kW (100KM) dla pojazdów wyposażonych w wirnik (dmuchawa).
Nie dopuszcza się odśnieżania uniwersalną łyżką czołową koparko - spycharek i ciągników rolniczych oraz pługiem zamontowanym z tyłu pojazdu (tzw. zmiotką).
Dla części V - ciągnik rolniczy o mocy min. 130KM (wyposażony w pług lub dmuchawę - wirnik) z napędem na dwie osie.
2) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, o ile posiada odpowiednią ilością sprzętu zapewniającą dla każdej części zamówienia (odpowiednio I, II, III, IV) co najmniej jeden pojazd odśnieżający i operatora.
3) Zamawiający wymaga aby osoby kierujące pojazdami wykonujące czynności przy odśnieżaniu posiadały prawo jazdy lub uprawnienia wymagane na oferowane do odśnieżania pojazdy.

8. Sposób przygotowania oferty.
Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi materiałami składającymi się na zamówienie. Formularz oferty (załącznik nr 1) powinien zostać wypełniony według warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie bez dokonywania w nim zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje się ,,nie dotyczy". Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje (np. dokonał wizji w miejscu świadczenia usług), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

9. Sposób obliczenia ceny.
W oferowanych stawkach cenowych Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem umowy. Dla I, II, III, IV części zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny brutto za odśnieżanie 1 km drogi. Dla V części zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny brutto za 1 roboczogodzinę odśnieżania drogi. Podana w ofercie cena traktowana jest jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy - obejmuje wszelkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania zadania.
W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w danym zakresie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostaną potrącone wszystkie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, po złożeniu stosownego oświadczenia.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, które zaoferuje najniższą cenę brutto za każdą z części odpowiednio I, II, III, IV, V.
Uwagi:13. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt ado@kuleszek.pl lub tel. 86 2744 027;
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kuleszek.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Kulesze Kościelne w sezonie zimowym 2018/2019, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:11. Osoby uprawnione do kontaktu:
Stefan Grodzki - Wójt Gminy 86 4769 010 w. 11
Marta Kulesza - Inspektor 86 4769 010 w. 18
Numer dokumentu:271.13.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: