Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Usługi opieki technicznej
Organizator:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 278 88 86, (32) 278 88 87 fax: (32) 231 35 12
E-mail:
Opis:O WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE
W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzjelenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dot. usługi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK 4.x oraz jego wersji archiwalnej w wersji 3.x wraz komunikatorem CMAX od dnia 14.12.2023r. dodnia13.12.2024r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca w ramach świadczenia usługi opieki technicznej w zakresie eksploatacji systemu INTRADOK 4.x oraz jego wersji archiwalnej w wersji 3.x wraz komunikatorem CMAX zobowiązany będzie do:
1) Usunięcia problemów krytycznych w terminie do 8 godzin roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego (przez godz. robocze rozumie się godz. od 7.00 do 15.00 przypadające w dni robocze).
Przez problemy krytyczne należy rozumieć nieprawidłowe działanie systemu INTRADOK prowadzące do błędnego działania systemu, lub powodujące zatrzymania i przerwy w jego pracy, uniemożliwiające pracę systemu INTRADOK.
2) Usunięcia problemów niekrytycznych w terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
Przez problem niekrytyczny należy rozumieć nieprawidłowe działanie systemu INTRADOK inne niż zdefiniowane jako problem krytyczny.
3) Udzielania Zamawiającemu konsultacji lub porad oraz przeprowadzenie diagnostyki błędów systemu INTRADOK w terminie do maksymalnie 6 godzin roboczych, od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
4) Wykonywania zaawansowanych czynności administracyjnych oraz konfiguracja systemu.
5) Świadczenia wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania systemowego i silnika bazy danych.
6) Świadczenia usługi Upgrade polegającej na informowaniu i udostępnianiu Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania, które powstaną w okresie obowiązywania umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego i zapewnieniu minimalnych warunków sprzętowo-programistycznych wymaganych przez Zamawiającego nowa wersja systemu zostanie zainstalowana bez dodatkowych kosztów.
7) Dostosowania systemu na wniosek Zamawiającego do nowych regulacji prawnych w trakcie trwania umowy.
8) Wykonania na żądanie Zamawiającego w ramach godzin serwisowych wizyt serwisowych w siedzibie Zamawiającego. Termin zostanie ustalony przez strony, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
Wymagany czas reakcji na zgłoszenie to maksymalnie 1 godz. w dni robocze.
Wymagany miesięczny wymiar świadczenia usługi to 30 godzin, a w całym okresie trwania umowy to 360 godzin (12 miesięcy x 30 godzin). Jeżeli usługa nie zostanie w pełni wykorzystana w danym miesiącu, niewykorzystana ilość godzin przechodzi na miesiąc następny.
Wykonawca przed wykonaniem upgrade udostępni Zamawiającemu nową wersję oprogramowanie w celu jej przetestowania. W przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego problemów/braków Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. Procedura będzie powtarzana do momentu uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego co do poprawności przedstawionej wersji oprogramowania. W przypadku pojawienia się nowych funkcjonalności wymagających szkolenia Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia dla pracowników Zamawiającego.
Zamawiający wymaga w umowie zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy z 60 dniowym okresem wypowiedzenia.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin złożenia oferty: 27.11.2023r.
5. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej Wojciech.Osewski@nio.gliwice.gov.pl,
b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Q'ednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej:Wojciech.Osewski@nio.gliwice.gov.pl,
Termin składania:2023-11-27
Miejsce i termin realizacji:od dnia 14.12.2023r. dodnia13.12.2024r.
Wymagania:2. Kryterium: cena-100%
3. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia w PLN,
b) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 60 dni),
d) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią wpisu do KRS lub CEIDG lub też przez inną osobę, wtedy prosimy o dołączenie dodatkowo pełnomocnictwa dla tej osoby, z którego wynikać będzie uprawnienie do złożenia oferty.
UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."
Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
8. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.qliwice.nio.gov.pl/instvtut/zamowienia
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
oi i.
Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Numer dokumentu:DO/DI - 072 - 32/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: