Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25641076 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego
Organizator:Urząd Miejski w Suchaniu
Adres: Pomorska 72, 73-132 Suchań
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. stargardzki
pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 91 562 40 15, tel.91-562-40-15 w. 30
E-mail:
Opis:Gmina Suchań
zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie usługi
usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego
,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo "
Gmina Suchań planuje zlecenie usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo " w związku z powyższym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w/w usługi.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: ,,Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji
,,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Żukowo
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formuje zaprojektuj i wybuduj obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej o długości około 2400 m. wraz z budową kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Żukowo, inwestycja zakłada również wykonanie remontu dróg w technologii dróg z płyt betonowych o długości około 450 m. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem został zawarty w Programie Funkcjonano - Użytkowym załączonym do zapytania ofertowego.
4. Zamówienie obejmuje:
1) Nadzorowanie przebiegu prac przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:
a) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - będącego koordynatorem prac.
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) drogowej.
2) Uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania projektu budowlanego wraz z jego sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno -użytkowym dla przedmiotowej inwestycji.
3) Weryfikacja dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych, wykonawczych w branżach: sanitarnej, elektrycznej i drogowej zakończonej wydaniem opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
4) Weryfikacja kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych.
5) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,
6) dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia budowy i zakończeniu budowy,
7) udział w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,
8) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,
9) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i projektem,
10) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikaniu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
11) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad,
12) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, spraw budowy w toku jej realizacji,
13) uczestniczenie w cotygodniowych radach budowy organizowanych w celu stwierdzenia postępu prac oraz rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
14) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego;
15) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót,
16) zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
17) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów i ich gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania Zamawiającemu (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,
18) współpraca z projektantem/nadzorem autorskim,
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
20) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
21) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbioru częściowego,
22) sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego
23) udział w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń przepompowni i kontenerowej oczyszczalni ścieków,
24) potwierdzenie gotowości wykonawcy robót do odbioru końcowego oraz przygotowanie i udział w końcowym odbiorze zadania w obecności Zamawiającego,
25) potwierdzanie gotowości do odbioru,
26) uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze robót
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2023 r. w formie;
1. Oferta powinna być złożona w oryginale w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Suchaniu Ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań.
2. Oferta może być także złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamawiającego wymieniony w rozdziale I lub za pomocą skrzynki ePUAP (przy wysyłce przez ePUAP należy w nazwie odbiorcy wpisać - Urząd Miejski w Suchaniu). Oferta składana elektronicznie powinna być sporządzona w ogólnie dostępnym formacie danych (np. pdf, doc, docx, odt - preferowanym formatem jest pdf) i być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem (profilem) zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Termin składania:2023-08-17
Miejsce i termin realizacji:PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia podpisania umowy do chwili bezusterkowego odbioru robót budowlanych od wykonawcy (Umowny termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową z wykonawcą prac do dnia 26 luty 2025 r.)
Wymagania:IV. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Wykonawcy są zobowiązani złożyć formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Zamawiający wymaga złożenia do załącznika nr 4 - kopii uprawnień zawodowych osób uczestniczących w świadczeniu usługi.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835).
2) doświadczenie zawodowe: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że inspektor branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - przynajmniej jedną usługę: - w zakresie nadzoru inwestorskiego na budowie i/lub przebudowie i/iub modernizacji i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 1 km.
3) Potencjał kadrowy: wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia, wpis na listę członków izby samorządu zawodowego i uprawnienia w specjalności:
a) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE KOORDYNATOREM,
b) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) drogowej

lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, póz. 394).
2. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 spowoduje odrzucenie oferty.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
3. Ocena punktowa oferty będzie obliczona jako suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert, uzyskana liczba punktów w ramach kryteriów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową za kryterium ,,cena".
X. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał uprawnienie do wzywania wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia niezłożonych lub niewłaściwie złożonych dokumentów.
2. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji po terminie składania ofert. Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie zaoferowanej ceny wykonania zamówienia. Zamawiający zaprosi trzech wykonawców z najwyższą oceną punktową w kryterium cena, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania przyczyny.
Uwagi:informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchań ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@data.pl lub telefonu: 503677713,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty; którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora (Gmina Suchań); organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Kamila Krzysztofik, Inspektor ds. Inwestycji, tel.91-562-40-15 w. 30 poczta elektroniczna: krzysztofik@suchan.pl.
Kod CPV:71247000, 71248000
Źródło: Internet i własne
Załączniki: