Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Usługi pocztowe
Organizator:Powiat Sanocki
Adres: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. sanocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988, 13 46 52 942.
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki do umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin składania ofert:

1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 29.01.2020 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku). Urząd jest otwarty w godz. 7:30 - 15:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Otwarcie ofert:2) Oferty zostaną otwarte w dniu 29.01.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, pokój nr: 58.
Termin składania:2020-01-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:5. Kryteria oceny ofert - Cena - 100%.

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

6. Sposób przygotowania oferty

1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - Załącznik nr 1 Formularz oferty oraz formularz cenowy Załącznik nr 2.

2) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób

Oferta na wykonywanie: ,,Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego". NIE OTWIERAĆ przed: 29.01.2020 godz. 11:00"

3) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

4) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,

5) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,

6) oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

1) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz załączniki nr 2 Formularz cenowy.

2) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane).

3) Zaświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na wykonanie

działalności pocztowej udzielone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8. Inne istotne warunki zamówienia:

1) przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

2) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, lub oczywistych omyłek pisarskich,

3) Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na wykonywanie: ,,Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatu Sanockiego". NIE OTWIERAĆ przed: 29.01.2020 godz. 11:00.
11. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

14. Umowę przygotuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści ogłoszenia o zamówieniu i Załącznika nr 3.

15. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Uwagi:16. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), dalej jako ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych:

a) Wykonawców będących osobami fizycznymi lub odpowiednio: podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz podwykonawców,

b) członków organów Wykonawcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub odpowiednio: podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz podwykonawców,

c) pełnomocników Wykonawcy,

d) osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub odpowiednio przez: podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz podwykonawcę,

e) osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu Wykonawcy, które zostaną przekazane wraz z ofertą w związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku - email: akoza@powiat-sanok.pl;

3) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.;

5) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia, które zostanie udzielone w następstwie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania jeżeli zostanie ono unieważnione lub nie zostanie zawarta umowa w spawie zamówienia publicznego;

6) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, posiadają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p.,

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) osobom fizycznym, o których mowa w pkt 1, nie przysługuje prawo do:

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Wszelką korespondencję należy kierować do zamawiającego pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, faksem na nr 13 46 52 988, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e mail: zp@powiat-sanok.pl

2) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Bartosz Mrugała tel. 13 46 52 942.
Kod CPV:64100000-7
Numer dokumentu:IN.272.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: