Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługi pomiaru jakości powietrza
Organizator:Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Klimatu i Środowiska
Adres: ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 17 875 42 43
E-mail:
Opis:Działania edukacyjne wraz z dostawą usługi pomiaru jakości powietrza przez
edukacyjne czujniki jakości powietrza zainstalowane na budynkach jednostek
oświatowych lub urządzenia wolnostojące przytwierdzone do fundamentu na
terenie miasta Rzeszowa.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przeprowadzenie 45 zajęć (szkoleń) z zakresu ochrony powietrza skierowanych do
uczniów rzeszowskich szkół podstawowych (jedna grupa ok. 30 dzieci klas 6-8), na terenie
których zostaną zamontowane czujniki. Czas trwania jednego szkolenia 45 min. Zajęcia
edukacyjne powinny być przeprowadzone z wykorzystaniem narzędziami multimedialnych
a część teoretyczna podparta konkretnymi przykładami, doświadczeniami,
eksperymentami.
Zakres tematyczny zajęć :
- rodzaje zanieczyszczeń,
- źródła zanieczyszczeń,
- sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,
- prezentacja zamontowanego czujnika do pomiaru jakości powietrza,
- zaprezentowanie wyników pomiarów we własnej aplikacji oraz ich omówienie.
II Świadczenie usługi dostarczenia danych z pomiarów bezpośrednich, rzeczywistych
wartości chwilowych wielkości fizycznych/chemicznych takich jak:
? temperatury w zakresach przynajmniej od - 40 °C do +80°C z dokładnością
?0,5oC;
? wilgotności powietrza przynajmniej w zakresach od 0-99 % wilgotności względnej
przy dokładności ?2%;
? ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczonego z wartości
podawanych przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie
zamontowany - zakres 700-1100hPa dokładnością pomiarową ? 1 hPa;
? pyłu zawieszonego PM2.5 w zakresie pomiarowym 0 - 1000 ?g/m? z dokładnością
pomiarową ?10%;
? pyłu zawieszonego PM10 w zakresie pomiarowym 0 - 1000 ?g/m? z dokładnością
pomiarową ?10%;
Usługa - w zakresie zarządzania i kontroli poprawności działania powinna być dostępna
przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, dostępna publicznie.
Wymagane jest aby Usługa posiadała pośredniczący BROKER usług, który wykorzystując
REST API będzie realizował funkcję komunikacji interfejsów pytających Zamawiającego
w zakresie dostępu do zgromadzonych danych w ramach Usługi. Zaleca się wykorzystanie
metody GET (z odpowiednimi parametrami) w celu pobrania zgromadzonych danych (ilości
czujników, lokalizacji, typu czujników oraz zgromadzonych danych). Dostęp do interfejsu
powinien odbywać się w trybie publicznym jak i chronionym.
III. Usługa informowania społeczeństwa o jakości powietrza jako : ,,Edukacyjny czujnik do
pomiaru jakości powietrza" zamontowany w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Czujnik taki musi posiadać sygnalizację świetlną zgodną z Indeksem Jakości Powietrza
zamieszczonym pod adresem:
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations.
Wizualna Prezentacja wyników pomiarów z jednego punktu pomiaru realizowanego
w ramach usługi z punktu II.
IV. Usługa dostarczenia elementów strony www mających na celu prezentację danych
pomiarowych gromadzonych w ramach punktu II (tzw. widget) przez okres 12 miesięcy
wraz
z wsparciem technicznym niezbędnym do zainstalowania na stronach Zamawiającego
V. Usługa prezentacji danych pomiarowych gromadzonych w ramach punktu II przez okres
12 miesięcy na portalu Wykonawcy
Miejsce i termin składania ofert: 2. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, Ul. Rynek 7, 35 - 064 Rzeszów -
sekretariat lub elektronicznie na adres e-mail: ks@erzeszow.pl, do dnia 4.07.2024 r., godz.
1530, na załączonym druku ,,oferta".
Termin składania:2024-07-04
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30.09.2025 r.
Wymagania:Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną, dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty należy składać na załączonym druku ,,oferta" wraz z wypełnionym formularzem
cenowym.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
I. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:
1)cena ofertowa (brutto) - 70 % (P1)
2)powierzchnia elementu prezentera, która przedstawi wizualną prezentację wyników
pomiarów z jednego punktu pomiaru (jednego czujnika ) na powierzchni porzecznej
wypełnionej w min. 20% elementami świetlnymi - 20 % (P2)
3)czas naprawy Usług wymienionych w pkt. 1. ust. II-V----10 % (P3)
II. Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
1)Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:
Cn
P1= ------------ x 100 x 70%
Cb
gdzie:
P1 - ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały,
70% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2) Kryterium powierzchni elementu prezentera, która przedstawi wizualną prezentację
wyników pomiarów z jednego punktu pomiaru (jednego czujnika ) na powierzchni
porzecznej wypełnionej w min. 20% elementami świetlnymi będzie oceniane
w następujący sposób:
P2 = powierzchnia poprzeczna prezentera 144 -200 cm2,- 0 pkt
powierzchnia poprzeczna prezentera 201 - 250 cm2 - 5 pkt
powierzchnia poprzeczna prezentera 251-300 cm2 - 10 pkt
powierzchnia poprzeczna prezentera 301-350 cm2 - 15 pkt
powierzchnia poprzeczna prezentera powyżej 350 cm2 - 20 pkt
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje powierzchnię prezentera poniżej 144 cm2 zostanie
odrzucona.
3)Kryterium czasu naprawy Usług wymienionych w pkt. 1. ust. II-V będzie wyliczane
w następujący sposób:
P3 = 3 dni robocze - 0 %
2 dni robocze - 5%
1 dzień roboczy - 10%
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas napraw Usług powyżej 3 dni roboczych zostanie
odrzucona.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1
(maksymalnie 70 pkt), kryterium powierzchni elementu prezentera, która przedstawi
wizualną prezentację wyników pomiarów z jednego punktu pomiaru (jednego czujnika ) P2
(maksymalnie 20 pkt) oraz kryterium czasu naprawy Usług wymienionych w pkt. 1.
ust. II-V (maksymalnie 10 pkt) P=P1 + P2 + P3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100)
6. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę
do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej
poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.
Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to
w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako
kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert,
w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału
zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego
w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert,
a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego
zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania
zawarte w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może
zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Uwagi:Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1
? inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@erzeszow.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
? podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty
130 000 zł netto;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa,
ul. Rynek 7, 35 - 064 Rzeszów
Karolina Kopycińska
Tel. 17 875 42 43, karolina.kopycinska@erzeszow.pl
Numer dokumentu:KŚ-K-P.271.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: