Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24443086 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Usługi pralnicze
Organizator:18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 250 280, faks 261 251 787
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: usługi pralnicze.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03.01.2023 r. godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl
Termin składania:2023-01-03
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31.12.2022 r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej ,,UOBN".
Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

Uwaga:
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyn.
Uwagi:KRYTERIA OCENY OFERT: Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferty brutto.
Numer dokumentu:181/BSU/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: