Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-17
Przedmiot ogłoszenia:Usługi specjalistyczne - marketingowe
Organizator:Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
Adres: Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 625 22 26, 696 088 701
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE UZUPEŁNIAJĄCE usługi specjalistyczne - marketingowe z dnia 17.10.2019 r. Nr 12b/OWES19-22/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
idzicka Fundacja Rozwoju ,,NIDA" w związku z realizacją projektu pt. ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy" nr umowy RPWM.11.03.01-28-0004/18-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru wykonawców usług specjalistycznych: marketingowych na rzecz przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych.
Cel zamówienia
Celem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie wyboru Wykonawcy wyłącznie na usługi marketingowe.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie wyboru Wykonawcy wyłącznie na usługi marketingowe w ramach zadania usług specjalistycznych, których zakresem jest świadczenie łącznie 1080 godzin usług prawnych, księgowych oraz marketingowych, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego.
Wskazana łączna liczba 1080 godzin doradztwa wszystkich 3 rodzajów usług jest przewidywaną maksymalną liczbą godzin do realizacji w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie zależna od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu i nie może przekroczyć 360 godzin dla każdego z wybranych zakresów tematycznych. W tym przypadku tylko usług marketingowych.
2. Zapytanie ofertowe składa się z następujących zakresów tematycznych:
Część 3 - Usługi marketingowe - przygotowanie kampanii promocyjnej, opracowanie materiałów promocyjnych, w tym ulotek, opracowanie i modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstwa społecznego, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa itp. oraz inne pojedyncze czynności związane z działaniami marketingowymi na rzecz podmiotu zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Pojedyncza usługa marketingowa rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu. -
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 25-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną:
- mailowo na adres: ekonomiaspoleczna@nida.pl
- pocztą na adres:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
Z dopiskiem: Oferta na usługi specjalistyczne nr. postępowania 12b/OWES19-22/2019 - uzupełnienie dotyczące wyłącznie wyboru wykonawcy usług marketingowych
W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty należy przysłać w terminie składania ofert odpowiednie dokumenty z dopiskiem:
Oferta na usługi doradztwa biznesowego nr. postępowania 12b/OWES19-22/2019 - uzupełnienie dotyczące wyłącznie wyboru wykonawcy usług marketingowych
ZMIANA OFERTY lub UZUPEŁNIENIE OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY (wybrać właściwe)
Termin składania:2019-10-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022 roku.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Osoba wskazana do realizacji usługi musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia:
a. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadają wykształcenie wyższe.
c. Posiadają min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym udokumentowane min. 2 lata doświadczenia w świadczeniu usług dla podmiotów ekonomii społecznej.
d. Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (potwierdzone wg. zapisu pkt.V.13), tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 200 godzin usług w zakresie, na które składana jest oferta, którego odbiorcą były:
- podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne zakładające podmioty ekonomii społecznej.
e. Realizowali usługi w minimum 1 projekcie związanym z ekonomią społeczną.
f. Posiadają udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Wiedza i doświadczenie
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Potencjał techniczny
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Dodatkowe warunki
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Warunki zmiany umowy
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
13. Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zapis w formularzu ofertowym będącym Załącznikiem nr 1.
c. Wykaz zrealizowanych usług i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
d. Rekomendacje i/lub referencje potwierdzające zrealizowane usługi i doświadczenie związane z opisem przedmiotu zamówienia;
e. CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3;
f. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
g. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy;
h. Zaakceptowaną oraz podpisaną klauzulę informacyjną dot. RODO stanowiącą Załącznik nr 4
14. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z niniejszym zapytaniem przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena: 40%
2) Doświadczenie wykonawcy: 60 %
1. cena - 40%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = _________________________________________________________________ x 40
cena brutto badanej oferty
2. doświadczenie wykonawcy - 60%:
a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług (Załącznik nr 2)
b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu
c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
ilość godzin usług wykazana w badanej ofercie
wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 60
maksymalną ilość godzin usług z badanych ofert
Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie plus certyfikat.
1. Największą ilość punktów w kryterium ,,cena" otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
2. Wykazane godziny doradcze, które nie zostaną należycie udokumentowane, nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
4. W wyniku przeprowadzonego zapytania wyłoniony zostanie po 1 Wykonawcy z każdego zakresu tematycznego, których oferty otrzymały kolejno największe ilości punktów w danej części.
5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Wykluczenia
1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
a) niespełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
c) przedstawienia informacji nieprawdziwych,
d) nie dostarczenia w wymaganym terminie dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień do złożonej oferty pomimo wezwania przez Zamawiającego,
e) oferty złożone po upływie terminu składania ofert, przesłane na niewłaściwy adres e-mail oraz niekompletne nie będą rozpatrywane,
f) Oferty złożone na inny zakres tematyczny niż usługi marketingowe nie będą rozpatrywane,
Więcej informacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA
Adres
Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
warmińsko-mazurskie , nidzicki
Numer telefonu
896253651
Fax
896253651
NIP
7451000827
Tytuł projektu
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Numer projektu
RPWM.11.03.01-28-0004/18-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie

Zał 1. formularz ofertowy - usługi specjalistyczne 12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie

Zał 2. wykaz usług - usługi specjalistyczne12b_OWES19-22_2019 - uzupełnienie

Zał 3. wzór_CV - usługi specjalistyczne

Zał 4. Klauzule RODO usługi specjalistyczne

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Pepłowska-Krzykwa, Paweł Reguła
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 89 625 22 26, 696 088 701
Kod CPV:79000000-4
Numer dokumentu:1212423, 12b/OWES19-22/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: