Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługi szkoleniowe
Organizator:Akademia Techniczno-Humanistyczna Zespół ds. zamówień publicznych
Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bielsko-Biała
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 (33) 8279293, 8279295
E-mail:
Opis:III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla studentów kierunku Ratownictwa Medycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pn.: ,,Kurs ALS - Specjalistyczne zabiegi u osób dorosłych" - trzy edycje szkolenia.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej i opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy kopercie należy składać w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, budynek nr B, pokój nr 31. Kopertę należy zaadresować:
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
(Budynek B, pok. nr 31)
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Usługa szkoleniowa pn. ,,Kurs ALS - Specjalistyczne zabiegi u osób dorosłych",
nie otwierać przed dniem 26.03.2019 r., godz. 10.30

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2019 r. o godz. 10:00.
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2019 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert:7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 10:30 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, budynek nr B, pokój nr 11.
Termin składania:2019-03-26
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji usługi:
1 edycja kursu II kwartał 2019 r.
2 edycja kursu IV kwartał 2019 r.
3 edycja kursu II kwartał 2020 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się dostarczenie do ATH certyfikatów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji potwierdzających pozytywny wynik egzaminu lub zaświadczeń o odbytym szkoleniu w przypadku, gdy uczestnik nie zda egzaminu.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z póź. zm.).
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 138 g ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu UE pn.: ,,Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku -Białej", nr projektu POWR.03.05.00-00-Z035/17
4. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o udzielonym zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8. Zamawiający zgodnie z art. 36a i art.36b ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę
w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli dotyczy). W przypadku braku informacji w treści oferty o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona

zamówienie w całości samodzielnie. W przypadku nie wskazania firm podwykonawców w ofercie Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę (jeśli dotyczy). Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o którym mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje powierzyć realizację usługi. W takim przypadku zastosowanie ma art. 36b ust. 2 oraz art. 36ba ustawy Pzp.
9. Ilekroć w dalszych postanowieniach Ogłoszenia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Dokumenty i oświadczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wskazane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia lub wymagania równoważne * do niżej wymienionych:
1.1. Wymagania dotyczące prowadzących szkolenie:
Prowadzącym szkolenie może być lekarz/ pielęgniarka /arz lub ratownik medyczny *
musi być czynnym instruktorem z pełnymi uprawnieniami instruktorskimi ALS, posiadający certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uwaga
lekarz / pielęgniarka (arz) lub ratownik medyczny posiadający świadectwo/dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej/medycznej bądź uzyskane w innym państwie świadectwo/dyplom uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne ze świadectwem/dyplomem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz po odbyciu 6 miesięcznego stażu adaptacyjnego w podmiocie leczniczym.

2. Na spełnienie powyższych wymagań Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 2 pn. ,,Wykaz osób".

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
3.1. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
3.2. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
3.2. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
3.3. w stosunku do którego ogłoszono upadłość lub likwidację;
3.4. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;
3.5. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą ,,Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu" z postępowania - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
(np. w formie konsorcjum, spółka cywilna) każdy wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w części dotyczącej Podwykonawców.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana metodą ,,spełnia - nie spełnia"

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V.
9. Nie spełnienie warunku opisanego w pkcie 4 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
10.1. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia;
10.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
10.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdz. VIII pkt. 22;
10.4. będzie niekompletna - np. brak oferty cenowej;
10.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem Rozdz. VIII ust. 20;
10.7. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek:
11.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
11.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
11.3. zostały złożone po raz drugi oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
11.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
11.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.
1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi być złożona wyłącznie w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w rozdz. IX pkt. 2 Ogłoszenia.
2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie BIP i na stronie internetowej.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści stosowną informację na stronie BIP i na stronie internetowej.
VII. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na tego o okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Oferta i załączniki do oferty:
1.1. wypełniony Druk Oferta;
1.2. Załącznik nr 2 pn.: ,,Wykaz osób"
1.3. Załącznik nr 3 ,,Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu"
1.4. pełnomocnictwo w przypadku, gdy osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów reprezentuje pełnomocnik; pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału
lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza;
1.5. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zobowiązanie w ofercie Wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi i warunkom zamówienia oraz zawiera zgodę na zawarcie z Zamawiającym umowy o treści wskazanej w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu pn. ,,Wzór Umowy".
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierza Podwykonawcom oraz wskazania nazw/firm Podwykonawców.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówiona musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.
2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
3) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się
na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum) natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.
7. Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.
9. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej. Zaleca się składanie czytelnych podpisów co najmniej pod treścią oferty.
11. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za ,,zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane

za ,,zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty.
15. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i w załącznikach do oferty, muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez osobę/y podpisujące ofertę.
17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
18. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz oświadczeń lub dokumentów lub wezwać do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszego Ogłoszenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentów i oświadczeń lub oświadczenia bądź dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, za pomocą dowolnych środków, oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w sytuacji, gdy będą budzić wątpliwości Zamawiającego.
20. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
21. Nie przewiduje się negocjacji z Wykonawcami na żadnym etapie postępowania.
22. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, a także złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, we wskazanym przez siebie terminie. Niezłożenie przedmiotowych wyjaśnień lub też złożenie wyjaśnień, w których Wykonawca nie wykaże, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, skutkować będą odrzuceniem oferty.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
5. Konsekwencją złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
6. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową,
czy kurierską.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert.
9. Informacje, o których mowa w pkt. 8, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Zmianę należy złożyć wg takich samych zasad jak ofertę i oznaczyć dodatkowo opisem ZMIANA. Koperty oznakowane w ten sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
12. W przypadku, gdy Wykonawca chce wycofać ofertę musi złożyć wniosek o wycofanie oferty z postępowania w kopercie z opisem ,,WYCOFANIE". Koperty z opisem ,,WYCOFANIE" otwierane będą w pierwszej kolejności.
Uwaga Do składanego oświadczenia (zmiana i wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia
i nie może jej zmienić. Cena ma być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ofertowa to cena netto. Przedmiotem zamówienia jest usługa kształcenia zawodowego finansowana w całości ze środków publicznych, usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
3. W tabeli Druku oferty należy podać cenę netto każdej edycji i ostateczną cenę ofertową netto, która stanowi sumę cen netto.
4. Cena ofertowa obejmuje wartość trzech edycji.
5. Na cenę zamówienia składają się m.in. koszty:
- szkolenia przeprowadzonego zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji postępowania w tym m.in. koszty szkolenia i egzaminu teoretycznego i praktycznego wydanie zaświadczeń lub certyfikatów;
- materiałów szkoleniowych;
- sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć teoretycznych;
- pozostałe koszty wynikające z realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
6. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę.
7. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane jedno kryterium:
Kryterium CENA 100%

Punkty przyznane w kryterium cena będą liczone wg wzoru:

Cena oferty z najniższą ceną
C = ---------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej

gdzie C - liczba punktów przyznanych ofercie za cenę

3. Oferta z najniższą ceną uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi pisemnie
o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we ,,Wzorze umowy" - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych we wzorze umowy.
Uwagi:XIV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub 14 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres emailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, podmiotu który realizuje projekt nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 poprzez email: iod@ath.bielsko.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO: - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;

- rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014); - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ,,Akademia Przyszłości - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej", nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

13. Pani/Pana obowiązki informacyjne jako wykonawcy wynikające z RODO:
1) Pani/Pan, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązana/y do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pani/Pan bezpośrednio pozyskała/ł (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
2) Pani/Pan zobowiązana/y jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskała/ł, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3) W celu zapewnienia, że Pani/Pan wypełniła/ł ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku udziałem Pani/Pana w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Panią/Pana do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez Panią/Pana obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w ust. 2 pkt. 4 formularza pn: ,,Druk oferta" stanowiącego załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu.
Kontakt:6. Do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień uprawniona jest Lucyna Jakobsche, Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: dzp@ad.ath.bielsko.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:KN-ZZ-236/III/LJ/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: