Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługi szkoleniowe
Organizator:TEB Edukacja Sp. z o.o
Adres: aleja Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65245
Opis:DPF63_07_zapytanie ofertowe usługę prowadzenia szkolenia z zakresu e-sportu dla nauczycieli
Powstaje w kontekście projektu
RPWP.08.03.01-30-0020/19 - Efektywne kształcenie zawodowe w Oddziałach TEB Edukacja w Lesznie i Pile

Część 1
Szkolenie z zakresu e-sport

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu e-sport dla 2 nauczycieli, zgodnie z poniższą informacją:
Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu e-sport
Liczba grup: 1
Wymiar godzinowy szkolenia: 16h/grupę
Program szkolenia:
1. BRANŻA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH:
- historia e-sportu/gamingu,
- e-sport jako branża - rola poszczególnych podmiotów (gracze, zespoły, inwestorzy, ligi, media) i zależności między nimi,
- profilaktyka - zagrożenia wynikające z siedzącego trybu życia,
- umiejętności interpersonalne i team building,
- wyznaczanie celów jako nieodłączny element samorozwoju,
- motywacja,
- stres - profilaktyka,
- uzależnienie od gier,
2. MARKETING:
- monetyzacja w przemyśle e-sportowym,
- umowy i zobowiązania,
- budowani wizerunku,
- oferta sponsorska - możliwe świadczenia i oczekiwania,
- social media
3. MULTIMEDIA:
- streaming,
- dziennikarstwo,
- sztuka audiowizualna
4. IT
- podstawy sieci lokalnej i Internet,
- grafika 3D
2. Miejsce wykonania zamówienia: Zamawiający zakłada realizację zajęć w Pile. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia szkoleń poza Piłą, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu szkolenia.
3. Intencją Zamawiającego jest, aby zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej, ale w zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą odbywać się także zdalnie. O formie zajęć decyduje Zamawiający
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym obostrzenia. Forma realizacji szkoleń nie ma wpływu na cenę. Wykonawca przedstawia jedną cenę realizacji szkoleń bez względu na ostateczną formę realizacji tych szkoleń.
4. W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej, Zamawiający zapewni dostęp do platformy, za pośrednictwem której będzie realizowane szkolenie - MS Teams.
5. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po indywidualnym ustaleniu terminu z Zamawiającym, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości grupy docelowej projektu, jednak nie później niż do końca listopada 2021r. Zajęcia szkoleniowe mogą być realizowane w weekend - w związku z powyższym Zamawiający oczekuje dyspozycyjności Oferenta w tym czasie.
6. Jednostką szkoleniową jest godz. zegarowa, tj. 60 minut.
7. Wykonawca zapewni:
a) trenera prowadzącego szkolenia,
b) sale szkoleniową w miejscu realizacji szkolenia, posiadającą: dzienne oświetlenie, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, komputery dla uczestników szkolenia wraz z wymaganym oprogramowaniem dostosowanym do przedmiotu szkolenia. Sala powinna być dostosowana do liczby uczestników przedmiotowego szkolenia, spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż, oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) catering w czasie trwania szkoleń: jeśli szkolenia będą trwały dłużej niż 6h w ciągu dnia, Wykonawca zapewni lunch w postaci ciepłego dania obiadowego dla każdego Uczestnika szkolenia;
d) materiały szkoleniowe dla uczestników.
8. Obowiązki Wykonawcy usługi szkoleniowej:
a) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego,
b) współpraca z pracownikami projektu,
c) bieżące informowanie o wszystkich przypadkach nieobecności uczestników, rezygnacjach uczestników, problemach przez nich zgłaszanych,
d) przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz w terminach zgodnych z harmonogramem.
9. W toku realizacji zamówienia, w sytuacjach losowych (np. choroba, wypadek itp.) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi przez osoby trzecie (tzn. inne niż wskazane w wybranej ofercie) ale o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych, niż kwalifikacje wybranego Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego.
10. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-27
Termin składania:2021-08-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
pilski
Gmina
Piła
Miejscowość
Piła
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:
a) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
d) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu liczby uczestników, grup lub godzin zajęć, w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, ewentualnej rezygnacji Uczestników z udziału w projekcie lub zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
b. posiadają wykształcenie i doświadczenie/kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia: wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub ukończone szkolenia/kursy/studia podyplomowe z obszaru szkolenia oraz 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z zakresem szkolenia - ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz załączonych dokumentów (ksero) potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, certyfikatów) i doświadczenie (cv).
W przypadku Oferenta niebędącego osobą fizyczną konieczne jest wskazanie w Formularzu Ofertowym trenerów, którzy będą oddelegowani do realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanym przez nich wykształceniu kierunkowym oraz załączeniem dokumentów potwierdzających kwalifikacje każdego doradcy.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z Formularzem ofertowym oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki tj.:
? Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
? Ksero/skan dyplomów, certyfikatów potwierdzających posiadane wykształcenie/kompetencje do prowadzenia zajęć deklarowane w Formularzu ofertowym oraz CV.
W przypadku złożenia oferty przez Oferenta niebędącego osobą fizyczną, który oferuje realizację zamówienia przez więcej niż 1 trenera koniecznym jest dołączenie do oferty dodatkowo:
? wykazu trenerów,
? wszystkich dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wskazanych trenerów,
? załącznika nr 4 - Oświadczenie dot. RODO.
3. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Oferta w formie pisemnej musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
? Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
Nazwę zamówienia: Szkolenie dla nauczycieli, dot. projektu ,,Efektywne kształcenie zawodowe w Oddziałach TEB Edukacja w Lesznie i Pile" RPWP.08.03.01-30-0020/19,
? Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
? Dopisek ,,NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.08.2021r."
7. Oferta w formie pisemnej musi być złożona w:
TEB Edukacja sp. z o.o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Kancelaria II p.
lub w formie elektronicznej na adres joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl
lub za pośrednictwem portalu baza konkurencyjności
8. Oferta w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) należy wysłać na adres: joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl z dopiskiem w tytule Szkolenia dla nauczycieli.
9. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 27.08.2021 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.
10. Oferta w formie pisemnej powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem lub osobiście w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00, za wyjątkiem ostatniego dnia, tj. 27.08.2021r., w którym to oferty można składać do godziny 12:00 lub drogą elektroniczną.
11. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową
w ww. sprawach.
2. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłek.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą ilość otrzymanych punktów, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt XI ust. 5, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
9. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-19
Data ostatniej zmiany
2021-08-19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Najniższa oferowana stawka godzinowa za szkolenie
Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Analizowana oferowana stawka godzinowa za szkolenie
Kontakt:Osoby do kontaktu
Joanna Matyjek-Rutkowska
tel.:
e-mail: joanna.matyjek-rutkowska@teb-edukacja.pl
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2021-216-65245, DPF63_07
Źródło: Internet i własne
Załączniki: