Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Usługi szkoleniowe
Organizator:7 Cubes sp. z o.o
Adres: Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
świętokrzyskie
Państwo: Polska
NIP:PL1182023880
Telefon / fax:507708373
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109680
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW/2022/ZK
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.08.05.03-26-0128/19 - Zdobądź kwalifikacje - zwiększ swój potencjał

Część 1
Kurs wraz z certyfikacją zewnętrzną I

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
I część zamówienia
Kurs montowanie stolarki budowlanej wraz z certyfikacją zewnętrzną (w standardzie KCA lub równoważnym ): Wsparcie Uczestników Projektu w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych będzie zakończone formalną oceną i certyfikacją osiągniętych kwalifikacji. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku procesu walidacji (egzamin zewnętrzny) oraz certyfikacji (uznane w branży certyfikaty) i nastąpi po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje (tj. formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy). Uzyskiwanie kwalifikacji w projekcie będzie zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo (certyfikat) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Oferent składając ofertę winien wskazać w ofercie Zamawiającemu nazwę oferowanego standardu szkoleń i egzaminów oraz oświadczyć, że oferowany standard jest zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego.
Program kursu obejmuje: podstawowe informacje nt. stolarki budowlanej, Okna fasadowe i drzwi balkonowe - Montaż, Okna dachowe - Montaż, Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne-Montaż, Bramy i kraty -Montaż, Osłony przeciwsłoneczne, BHP, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Kurs powinien być realizowany w sposób, który doprowadzi do tego, że uczestnik po jego ukończeniu nabędzie umiejętności (osiągnie efekty uczenia się) co najmniej w następującym zakresie:
? Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowych
? Montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny
? Ocenia jakość wykonania robót montażowych
? Osadza skrzydło okna i drzwi balkonowych w ościeżnicy
? Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych
? Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy
? Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
? Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżem
? Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżem
? Wykonuje montaż ościeżnicy
? Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych
? Wykonuje roboty związane z demontażem okien i drzwi balkonowych
? Wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem
? Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym oraz energooszczędnym oknom i drzwiom balkonowym
? Charakteryzuje podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym i energooszczędnym oknom dachowym
? Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych
? Montuje kołnierz uszczelniający
? Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych
? Przygotowuje otwór montażowy do montażu okien dachowych
? Reguluje ustawienie okna dachowego
? Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania montażu okien dachowych
? Wykonuje montaż skrzydła okna dachowego
? Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien dachowych
? Wykonuje obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną okna dachowego
? Wykonuje roboty związane z demontażem okien dachowych.
Wymiar godzinowy: 60 godz./grupa, dla 1 grupy 12-osobowej, łącznie przeprowadzenie 60 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 8 spotkań po 7-8 godz. Częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie (celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.).
Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla jednej 13-osobowej, łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 13 osób z zakresu tematycznego kursów, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Część 2
Certyfikacja zewnętrzna II

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
II część zamówienia
Certyfikacja zewnętrzna w standardzie KCA lub równoważnym po kursie Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia: Wsparcie Uczestników Projektu w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych będzie zakończone formalną oceną i certyfikacją osiągniętych kwalifikacji. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku procesu walidacji (egzamin zewnętrzny) oraz certyfikacji (uznane w branży certyfikaty) i nastąpi po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje (tj. formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy). Uzyskiwanie kwalifikacji w projekcie będzie zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo (certyfikat) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Oferent składając ofertę winien wskazać w ofercie Zamawiającemu nazwę oferowanego standardu egzaminów oraz oświadczyć, że oferowany standard (egzaminów) jest zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego.
Program kursu przeprowadzanego przed certyfikacją objętą niniejszym zapytaniem obejmuje m.in.: Zasady BHP i HACCP w zakładzie gastronomicznym, Proces produkcyjny, Receptury gastronomiczne, Produkty wywołujące reakcje alergiczne lub dolegliwości zdrowotne, Diety, Techniki stosowane w kuchni molekularnej, SlowFood, Dobór zastawy stołowej
Kurs jest realizowany w sposób, który doprowadzi do tego, że uczestnik po jego ukończeniu nabędzie umiejętności (osiągnie efekty uczenia się ) co najmniej w następującym zakresie:
? Przestrzega zasad BHP i HACCP w zakładzie gastronomicznym
? Planuje proces produkcyjny potraw
? Sporządza potrawy z jaj oraz wykorzystuje właściwości jaj
? Sporządza potrawy z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb i owoców morza
? Sporządza potrawy z mleka i jego przetworów
? Sporządza potrawy z owoców
? Sporządza potrawy z warzyw, ziemniaków, grzybów
? Sporządza potrawy z zastosowaniem kasz
? Sporządza potrawy z zastosowaniem mąki
? Sporządza zupy i sosy
? Stosuje receptury gastronomiczne oraz dobiera surowce
? Charakteryzuje produkty wywołujące reakcję alergiczną lub dolegliwości zdrowotne
? Charakteryzuje sposoby sporządzania potraw zgodnych z filozofią "slow food"
? Charakteryzuje typy diet
? Sporządza potrawy, stosując nowoczesne techniki kulinarne.
Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla trzech grup (6-osobowa i 10-osobowa, 9-osobowa), łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 25 osób z zakresu tematycznego kursów, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.

Część 3
Certyfikacja zewnętrzna III

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
III część zamówienia
Certyfikacja zewnętrzna w standardzie ICVC lub równoważnym po kursie Projektowanie i wykonywanie fryzur: Wsparcie Uczestników Projektu w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych będzie zakończone formalną oceną i certyfikacją osiągniętych kwalifikacji. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku procesu walidacji (egzamin zewnętrzny) oraz certyfikacji (uznane w branży certyfikaty) i nastąpi po pozytywnym zdaniu w/w egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje (tj. formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy). Uzyskiwanie kwalifikacji w projekcie będzie zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo (certyfikat) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Oferent składając ofertę winien wskazać w ofercie Zamawiającemu nazwę oferowanego standardu egzaminów oraz oświadczyć, że oferowany standard (egzaminów) jest zgodny z wymaganiami zapytania ofertowego.
Program kursu przeprowadzanego przed certyfikacją objętą niniejszym zapytaniem obejmuje: zakres merytoryczny zgodny z podstawami programowymi dla danej kwalifikacji, w tym: BHP, Podstawy fryzjerstwa, Projektowanie i dokumentowanie fryzur, Wykonywanie fryzur na podstawie projektów, Język obcy zawodowy.
Kurs jest realizowany w sposób, który doprowadzi do tego, że uczestnik po jego ukończeniu nabędzie umiejętności (osiągnie efekty uczenia się) co najmniej w następującym ramowym zakresie:
? Bezpieczeństwo i higiena pracy
? Podstawy fryzjerstwa
? Projektowanie i dokumentowanie fryzur
? Wykonywanie fryzur na podstawie projektów
? Język obcy zawodowy
Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla jednej grupy (15-osobowej), łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 15 osób z zakresu tematycznego kursów, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-27
Termin składania:2022-05-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-01
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
realizacja usługi

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
opatowski
Gmina
Opatów
Miejscowość
Opatów
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
sandomierski
Gmina
Sandomierz
Miejscowość
Sandomierz
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-01
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
realizacja usługi

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
skarżyski
Gmina
Skarżysko-Kamienna
Miejscowość
Skarżysko-Kamienna
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-01
Koniec realizacji
2022-07-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
realizacja usługi
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Warunki zmiany umowy
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-19
Data ostatniej zmiany
2022-05-19 15:00:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. K1 - Cena 55%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. K2 - Doświadczenie 40 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. K3 - Klauzule społecznie 5%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. K1 - Cena 55%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. K2 - Doświadczenie 40 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. K3 - Klauzule społecznie 5%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. K1 - Cena 55%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. K2 - Doświadczenie 40 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. K3 - Klauzule społecznie 5%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Aneta Iwanowska
tel.: 507708373
e-mail: wnioski@7cubes.pl
Kod CPV:80000000-4, 80530000-8, 80000000-4, 80530000-8, 80000000-4, 80530000-8
Numer dokumentu:2022-11801-109680, 2/RPSW/2022/ZK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: