Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26568173 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Usługi szkoleniowe - kurs prawa jazdy kat. D
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach
Adres: ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubelski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 517 32 40 wew. 11
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację szkolenia pt. ,,prawo jazdy kat. D , kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca do kat D z egzaminamP'
Nr 12/BE/2024 z dnia 26.01.2024

zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości zorganizowania usługi szkoleniowej dla 1 osoby . ,,prawo jazdy kat D, kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca do kat D z egzaminamP'
Liczba godzin szkolenia: 90 godzin zegarowych zajęć. Przerwy nie mogą być wliczane do łącznej liczby godzin zegarowych szkolenia. Sugerowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2024 r..
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie odpowiedzi w formie skanu (PDF) na adres: urzad@puplublin.pl do dnia 31.01.2024 r. do godz. 14:00. W tytule wiadomości proszę o dopisanie inicjałów pracownika (MP) oraz informacji , że dotyczy Filii Bełżyce.
Nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za brak zainteresowania organizacją szkolenia.
Termin składania:2024-01-31
Wymagania:Zapytanie ofertowe nie stanowi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. póz. 1605); złożenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie jest równoznaczne z zaproszeniem do realizacji szkolenia.
Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych ustala się kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie.:
1. Koszty szkolenia i liczba godzin zegarowych
2. Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje
identyfikowanego na rynku pracy
3. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia (dotyczy kadry podstawowej i rezerwowej)
4. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z
uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
5. Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową (w załączeniu )
W koszcie szkolenia powinny być ujęte:
- materiały szkoleniowe (w tym przekazane na własność uczestnikowi szkolenia)
-egzaminy wewnętrzne, jak i zewnętrzne państwowe
- pozostałe koszty zwiane z organizacją szkolenia ( należy wymienić jakie)
Czas trwania zajęć powinien być wyrażony w godzinach zegarowych.
Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana zarezerwować, ale nie wliczać do specyfiki kosztów szkolenia kosztu ubezpieczenia NNW za okres trwania szkolenia. Uczestnik
szkolenia zostanie objęty ubezpieczeniem NNW, jeśli w trakcie trwania kursu podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową, działalność gospodarczą i zamierza kontynuować szkolenie; lub w okresie szkolenia osoba bezrobotna będzie pobierała zasiłek dla bezrobotnych (od zasiłku dla bezrobotnych nie ma odprowadzanej składki wypadkowej). Ubezpieczenie NNW następuję na pisemny wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach.
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem w/w szkolenia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do przeprowadzenia szkolenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia prosimy o elektroniczne przesyłanie informacji dotyczących organizacji szkolenia wraz z załącznikami (o których mowa w pkt. 5). Według załączonego formularza uwzględniającego określone kryteria.
Instytucja, która spełnia wszystkie wymagane kryteria oraz otrzyma najwyższą sumę punktów w kryteriach wymienionych w póz. 1 i 5 zostanie poproszona o złożenie kompletnej oferty szkoleniowej zgodnie z wymaganiami PUP Lublin.
O wyborze instytucji szkoleniowej zostaną poinformowane (w formie e-mail) instytucje, które odpowiedziały na zapytanie cenowe, po zawarciu umowy z wybraną instytucją.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bądź odstąpienia od zawarcia umowy, bez roszczeń finansowych ze strony instytucji szkoleniowych w razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności dotyczących organizacji szkolenia.
( nazwa instytucji szkoleniowej)
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia:...................................................................
* kryteria wymienione w póz. 2-4 podlegają ocenie w oparciu o zasadę spełnia/nie spełnia instytucja szkoleniowa
Lp. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej*
1. Koszty szkolenia i liczba godzin zegarowych (ocenie podlega koszt osobogodziny; koszt osobogodziny stanowi iloraz kosztu szkolenia jednej osoby oraz liczby godzin szkolenia) Koszt szkolenia:
Liczba godzin (zegarowych ) szkolenia:
(ocenie podlega koszt osobogodziny, wg wzoru najniższy koszt osobogodziny/koszt osobogodziny ocenianej instytucji x 90 ) Waaa 90%
2. Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy ( program szkolenia odpowiada potrzebom rynku pracy, jest zgodny w wymaganiami kwalifikacyjnymi w danym zawodzie, uzyskane po kursie umiejętności, uprawnienia, kwalifikacje itp. dostosowane są do wymagań stawianych przez pracodawców, odpowiadają ich potrzebom na określone umiejętności lub kwalifikacje, są aktualne i zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, jeżeli nakładają one taki obowiązek) spełnia/ nie spełnia
3. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia ( dotyczy kadry podstawowej i rezerwowej) (dobór kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji szkolenia jest adekwatny do tematyki i zakresu danego szkolenia) spełnia/ nie spełnia
4. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. ( wymaga się, aby instytucja szkoleniowa dysponowała dostosowanymi ilościowo i jakościowo pomieszczeniami oraz sprzętem i pomocami dydaktycznymi do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki) spełnia/ nie spełnia
5. Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową (w załączeniu ) (ocena dokonywana będzie w oparciu o załączone ważne certyfikaty) ( posiadanie certyfikatu jakości usług bez względu na ilość certyfikatów ) -10 pkt. Brak certyfikatu jakości usług -0 pkt) Waaa 10 %
zaznacza podkreślając prawidłową odpowiedź póz. 2-4, podaje dane wymagane w pozycji 1 i 5; dołącza posiadane certyfikaty ( póz. 5 ), w przypadku niedołączenia ważnego certyfikatu instytucja szkoleniowa otrzymuje 0 punktów. Przedkładane dokumenty należy dołączyć w formie skanu.

Planowany termin realizacji usługi
szkoleniowej............................................
Kontakt:Pracownik do kontaktu -Małgorzata Pietrzak Tel. 81-517-32-40 wew.11
Numer dokumentu:12/BE/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: