Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22186175 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Usługi tłumaczeń
Organizator:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
Adres: Młynowa 29, 15-404 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 74 86 748 fax 74 86 907
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=21714025
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń pisemnych tekstów z języków obcych na język polski oraz sporadycznie z języka polskiego na języki obce dokumentacji z zakresu zabezpieczenia społecznego na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku i podległych jednostek terenowych w 2022 roku.
2) Przedmiotowa usługa polegająca na tłumaczeniu pisemnym obejmuje tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) i zwykłe tekstów z poniższych grup językowych:
a) I grupa językowa: język niemiecki, angielski, francuski i rosyjski;
b) II grupa językowa: język włoski, hiszpański, litewski, niderlandzki, słowacki, czeski,
c) III grupa językowa: inne języki europejskie posługujące się alfabetem łacińskim niewymienione w grupie i i II.
3) Przyjęte przez Zamawiającego w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ilości stron do tłumaczenia są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej lub większej ilości stron do tłumaczenia w poszczególnych grupach językowych w stosunku do ilości przyjętych w formularzu cenowym, stosownie do swoich potrzeb, przy czym zmiany te nie spowodują przekroczenia łącznej wartości niniejszej umowy.
4) Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia tłumaczeń przysięgłych w ramach umowy w zakresie wykraczającym poza grupy językowe określone w ust. 2
5) Ewentualne zlecenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy mniejszej lub większej ilości stron do tłumaczenia w poszczególnych grupach językowych nie spowoduje zmiany ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
6) W przypadku tłumaczenia przysięgłego za 1 stronę obliczeniową przyjmuje się 1125 znaków wraz ze spacjami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r., Nr 15, poz. 131 z późn. zm.). Stronę rozpoczętą liczy się za całą. Przy rozliczaniu tłumaczeń przysięgłych obowiązują stawki z ww. rozporządzenia.
7) W przypadku tłumaczeń zwykłych za 1 stronę obliczeniową przyjmuje się 1800 znaków tekstu przetłumaczonego (liczonego według edytora tekstu Word), w tym wlicza się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Ostatnia strona tłumaczenia zawierająca ponad 900 znaków drukarskich rozliczona zostanie w cenie jak za pełną stronę. Strona zawierająca do 900 znaków drukarskich nie będzie rozliczana.
8) Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu usługi tłumaczenia do maksymalnej wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=21714025
TERMIN SKŁADANIA ofert
12-11-2021 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 12-11-2021 10:30:00
Termin składania:2021-11-12
Numer dokumentu:010000/273/123/2021-ADG
Źródło: Internet i własne