Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20418921 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
Organizator:Gmina Busko-Zdrój - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. buski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel:. 41 370 51 (50-55)
E-mail:
Opis:Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów
oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZA PYTANIA :
2.1 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy Ul. Grotta
3a, poprzez:
(1) montaż systemu alarmu napadowego w kasie obiektu, bieżący serwis systemu oraz odbiór sygnałów alarmowych
generowanych z kasy pływalni do Centrum Monitoringu Wykonawcy,
(2) natychmiastowe przekazywanie informacji o alarmie do Grupy Interwencyjnej w celu podjęcia interwencji oraz
zabezpieczenia obiektu do czasu przekazania go przedstawicielowi BOSIR,
(3) w uzasadnionych przypadkach powiadamianie stosownych służb (Policja, Straż Pożarna, itp.),
(4) asystę przy zamykaniu obiektu przez wszystkie dni tygodnia o godz. 2300,
(5) wykonywanie minimum 6 patroli doraźnych w ciągu doby w tym minimum 4 patroli w porze nocnej,
ze sprawdzeniem nienaruszalności zamknięć drzwi i bram, przez wszystkie dni tygodnia,
(6) wysłanie w każdym czasie Grupy Interwencyjnej na indywidualne powiadomienie pracowników BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.
2.2 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Zespole Boisk Wielofunkcyjnych ,,Orlik 2012"w Busku-Zdroju przy
ul. Partyzantów, poprzez:
(1) wykonywanie minimum 6 patroli doraźnych w ciągu doby, w tym minimum 4 patroli w ciągu nocy przez wszystkie
dni tygodnia,
(2) wysłanie w każdym czasie Grupy Interwencyjnej na indywidualne powiadomienie pracowników BOSIR lub innych
osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji mienia, w celu
ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.
2.3 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Stadionie Miejskim w Busku-Zdroju przy Ul. Kusocińskiego, zwanym
dalej obiektem, poprzez:
(1) wykonywanie minimum 6 doraźnych patroli w ciągu doby, w tym minimum 4 patroli w ciągu nocy przez wszystkie
dni tygodnia,
(2) zamykanie o zmroku bramki przy bramie nr 1 oraz sprawdzenie zamknięcia pozostałych bram i bramek,
a także drzwi zewnętrznych w budynku socjalnym i gospodarczym,
(3) wysłanie w każdym czasie Grupy Interwencyjnej na indywidualne powiadomienie pracowników BOSIR lub innych
osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji mienia, w celu
ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.
2.4. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na następujących terenach rekreacyjnych; ,,Skatepark" w Busku-Zdroju
przy Ul. Kusocińskiego, ,,Glinianki" w Busku-Zdroju przy Ul. Langiewicza, ,,Zimne Wody" w Busku-Zdroju przy
ul. Stawowej, ,,Karabosy" w Siesławicach gm Busko-Zdrój, poprzez:
(1) wykonywanie minimum 6 doraźnych patroli w ciągu doby, w tym minimum 4 patroli w ciągu nocy przez wszystkie
dni tygodnia,
(2) wysłanie w każdym czasie Grupy Interwencyjnej na indywidualne powiadomienie pracowników BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.
1
2.5. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na Zbiorniku Retencyjno - Rekreacyjnym w Radzanowie gm.
Busko-Zdrój, poprzez:
(1) wykonywanie minimum 3 doraźnych patroli w ciągu doby, w tym minimum 1 patrol w ciągu nocy przez wszystkie
dni tygodnia,
(2) wysłanie w każdym czasie Grupy Interwencyjnej na indywidualne powiadomienie pracowników BOSIR
lub innych osób, będących świadkami zakłócania porządku publicznego na obiekcie albo niszczenia lub dewastacji
mienia, w celu ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób dopuszczających się w/w czynów.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do 21-12-2020 r. godz. 1200.
Ofertę oznaczoną pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy, można przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF na adres e-mail Odbiorcy
sekretariat@bosir.busko.pl, dostarczyć osobiście lub przez doręczyciela, na adres Odbiorcy podany w punkcie
1 niniejszego zaproszenia.
Termin składania:2020-12-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
Miejsce wykonania zamówienia - zgodnie z opisem w pkt. 2 (ppkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).
Wymagania:OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
4.1 Wykonawca składa jedną ofertę na całość zadania - zgodnie z opisem w pkt. 2 (ppkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5).
4.2 Ofertę z wykorzystaniem formularza (załącznik nr 1) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Do oferty należy załączyć:
(1) parafowany projekt umowy (załącznik nr 2),
(2) potwierdzoną za zgodności z oryginałem kserokopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób i mienia (tj. (Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221, z póź. zm.), wydaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
(3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę OC, opłacona do minimum 3.000.000,00 zł
5 . OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI NABYWCA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
5.1 Nabywca uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
(1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu,
(2) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
(3) oferta została złożona w określonym przez Odbiorcę terminie.
5.2 Jedynym kryterium wyceny ofert jest wartość brutto wykonania całości zadania. Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość 100 punktów. Ilość punktów uzyskanych przez pozostałe oferty, zostanie wyliczona według
poniższego wzoru:
wartość oferowana minimalna brutto
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 100
wartość badana brutto
5.3 Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Nabywca wezwie potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
6. ZAWARCIE UMOWY:
6.1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
6.2 W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Nabywca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
Numer dokumentu:TG.250.01.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: