Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Usługi weterynaryjne
Organizator:NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD
Adres: Giby (osada leśna), 16-506 Giby
Województwo / powiat: podlaskie, pow. sejneński
Państwo: Polska
Telefon / fax:087-516 52 03
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Usługi weterynaryjne w procesie dozoru weterynaryjnego nad głuszcami (Tetrao Urogallus) w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców (Nadleśnictwo Głęboki Bród) oraz na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu ,,Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II. Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszców i w celu wsparcia procesu hodowli głuszców Tetrao urogallus) i procesu wsiedlania do środowiska naturalnego w Puszczy Augustowskiej ogłasza zapytanie ofertowe na usługi opieki weterynaryjnej w procesie dozoru weterynaryjnego nad głuszcami (Tetrao Urogallus) w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców (Nadleśnictwo Głęboki Bród) oraz na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie realizował usługi opieki weterynaryjnej w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród i na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej (obszar wprowadzania głuszców do środowiska naturalnego w Puszczy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku. W zakresie usług weterynaryjnych znajdują się następujące szczegółowe czynności:
a) Usługa opieki weterynaryjnej będzie miała miejsce raz w miesiącu i obejmie stado podstawowe głuszców w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (Leśnictwie Chylinki) oraz ewentualnie - na zlecenie Zamawiającego - głuszce obecne na powierzchniach adaptacyjnych wskazanych przez Zamawiającego. W uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku braku konieczności realizacji usługi weterynaryjnej w danym miesiącu, Wykonawca może nie realizować usługi w danym miesiącu. W takiej sytuacji Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za dany miesiąc.
b) W przypadku 4 powierzchni adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej tj. Nadleśnictwo Głęboki Bród - Leśnictwo Ostęp, Nadleśnictwo Pomorze - Leśnictwo Dworczysko, Nadleśnictwo Płaska - Leśnictwo Łozki, Nadleśnictwo Augustów - Leśnictwo Kozi Rynek Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji usługi tylko w przypadku obecności głuszców na ww. powierzchni.
c) Stosowanie w ramach usługi dwóch procedur:
(1) postępowania profilaktycznego w celu zapobiegania chorobom i sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu głuszców
(2) postępowania w przypadku zaistnienia jednostek chorobowych i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu głuszców.
Ww. procedury stanowią Załącznik nr 5 do wzoru umowy.
d) Zamawiający w razie potrzeby może zlecić wykonanie większej liczby usług weterynaryjnych w miesiącu po uzgodnieniu terminów z Wykonawcą.
e) Prowadzenie obserwacji stanu zdrowotnego, zachowania się ptaków w trakcie wizyty i zgłaszanie do Zamawiającego każdego przypadku budzącego wątpliwości lub zastrzeżenia.
f) Prowadzenie na bieżąco szczegółowych zapisów dot. wykonywanych czynności i dokonanych obserwacji w dostarczonym przez Zamawiającego dzienniku hodowli, dostępnym w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców.
g) Podjęcie w uzgodnieniu z Zamawiającym leczenia i innych interwencji weterynaryjnych, tj. dodatkowych, uzgodnionych z Zamawiającym wizyt w wolierze stada podstawowego i na powierzchni adaptacyjnej lub przewiezienia głuszca do gabinetu lekarskiego w razie potrzeby. Interwencje odbywać się będą bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia potrzeby interwencji weterynaryjnej. W zaakceptowanych przez Zamawiającego sytuacjach interwencja może mieć charakter konsultacji telefonicznej i podjęcia działania np. podania lekarstwa w wolierze stada podstawowego przez opiekuna stada podstawowego i opiekuna stada na powierzchni adaptacyjnej.
h) Koszt zastosowanych podstawowych środków leczniczych (lekarstwa, witaminy, opatrunki, itp.) ponosi Wykonawca. Jeżeli udokumentowany przez Wykonawcę koszt ww. środków leczniczych w ciągu jednego miesiąca przekroczy 20% wartości wynagrodzenia jednej usługi to Wykonawca ma prawo otrzymać od Zamawiającego refundację pozostałej części kosztów poniesionych w związku z zastosowanymi środkami leczniczymi.
i) Zbiór próbek odchodów głuszców do badań i przeprowadzenie badania próbek - standardowe badanie bakteriologiczne, na pasożyty i grzyby. Planowane są min. 4 badania przesiewowe w ciągu roku, nie rzadziej niż raz na kwartał - maksymalnie 8 badań na rok.
j) Nadzór nad kwarantanną przywiezionych ptaków i jaj zgodnie z obowiązującym prawem (we współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii, jeżeli jest to wymagane prawem), w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
k) Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym okresowych raportów (np. po okresie lęgów i odchowu piskląt) z podjętych działań i z rekomendacjami działań.
l) Dostarczanie suplementów i ich zastosowanie w ramach usługi suplementacji głuszców (oleje, minerały, probiotyki, itd.) w zależności od pory roku, cyklu biologicznego głuszców (dotyczy hodowli głuszców, gdzie znajduje się 10-30 głuszców):
Suplementy i dodatki żywieniowe potrzebne dla głuszców w ciągu jednego roku:
1. Wyciąg z ziół odrobaczających - 3 litry
2. Probiotyk - 3 kg
3. Olej z kwasami omega i lecytyną - 5 litrów
4. Środek z wapniem wspomagający rozród i budowę skorup jaj - 1 kg
5. Środek wspomagający odporność i energię - 2 kg
m) doradztwo dla pracowników Zamawiającego w zakresie zapewnienia dobrostanu głuszców i utrzymania dobrego stanu zdrowotnego ptaków, w zakresie suplementacji diety, zachowania zasad bioasekuracji i higieny, profilaktyki zdrowotnej i postępowania w przypadku wystąpienia chorób i zagrożeń wystąpienia chorób.
Cel zamówienia
Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszców i w celu wsparcia procesu hodowli głuszców Tetrao urogallus) i procesu wsiedlania do środowiska naturalnego w Puszczy Augustowskiej ogłasza zapytanie ofertowe na usługi opieki weterynaryjnej w procesie dozoru weterynaryjnego nad głuszcami (Tetrao Urogallus) w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców (Nadleśnictwo Głęboki Bród) oraz na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie realizował usługi opieki weterynaryjnej w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród i na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej (obszar wprowadzania głuszców do środowiska naturalnego w Puszczy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku.
Przedmiot zamówienia
Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi Ośrodek Hodowli Zachowawczej Głuszców i w celu wsparcia procesu hodowli głuszców Tetrao urogallus) i procesu wsiedlania do środowiska naturalnego w Puszczy Augustowskiej ogłasza zapytanie ofertowe na usługi opieki weterynaryjnej w procesie dozoru weterynaryjnego nad głuszcami (Tetrao Urogallus) w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców (Nadleśnictwo Głęboki Bród) oraz na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie realizował usługi opieki weterynaryjnej w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród i na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej (obszar wprowadzania głuszców do środowiska naturalnego w Puszczy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 17-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 sekretariat 17.06.2019 r. do godz. 10.00
Oferta oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w formie pisemnej, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego muszą być opisane w następujący sposób: ,,Oferta na: Usługi weterynaryjne w procesie dozoru weterynaryjnego nad głuszcami (Tetrao Urogallus) w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców (Nadleśnictwo Głęboki Bród) oraz na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej w ramach projektu Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Fundusz Leśny." NIE OTWIERAĆ przed 17.06.2019 godz. 10:15".
Termin składania:2019-06-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: sejneński Miejscowość: Głęboki Bród
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja umowy nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą która jednocześnie:
a) zrealizowała, w tym rozpoczęła i zakończyła w okresie ostatnich trzech lat przed składaniem ofert co najmniej 2 usługi weterynaryjne dotyczące kuraków. Uwaga: Posiadanie doświadczenia w zakresie usług weterynaryjnych dotyczących głuszców (Tetrao urogallus) w wymiarze co najmniej 6 miesięcy jest kryterium dodatkowo punktowanym w ocenie ofert.
b) posiada stopień lub tytuł naukowy co najmniej doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych.
c) posiada w dorobku co najmniej 1 publikację naukową opublikowaną w międzynarodowych czasopismach naukowych dotyczącą głuszców (lista JCR - Journal Citation Reports Science Edition)
d) posiada dostęp do laboratorium diagnostycznego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą która jednocześnie:
a) zrealizowała, w tym rozpoczęła i zakończyła w okresie ostatnich trzech lat przed składaniem ofert co najmniej 2 usługi weterynaryjne dotyczące kuraków. Uwaga: Posiadanie doświadczenia w zakresie usług weterynaryjnych dotyczących głuszców (Tetrao urogallus) w wymiarze co najmniej 6 miesięcy jest kryterium dodatkowo punktowanym w ocenie ofert.
b) posiada stopień lub tytuł naukowy co najmniej doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych.
c) posiada w dorobku co najmniej 1 publikację naukową opublikowaną w międzynarodowych czasopismach naukowych dotyczącą głuszców (lista JCR - Journal Citation Reports Science Edition)
d) posiada dostęp do laboratorium diagnostycznego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przez strony za porozumieniem, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 3 - Wykaz osób, doświadczenia i kwalifikacji
3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto za jedną usługę weterynaryjną 80 %
2 Doświadczenie osoby, którą dysponuje wykonawca w realizacji usług weterynaryjnych dla głuszców 20 %
Punkty przyznawane za wyżej podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena brutto za jedną usługę weterynaryjną
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 80 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - podana w ofercie cena
2 Doświadczenie osoby, którą dysponuje wykonawca w realizacji usług weterynaryjnych dla głuszców
Punktacja:
co najmniej 6 miesięcy - 10 pkt
co najmniej 12 miesięcy - 20 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w oparciu o kryteria określone powyżej . Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli te oferty będą miały taką samą cenę - Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
Wykluczenia
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania:
z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD
Adres
16-506 Giby (osada leśna)
podlaskie , sejneński
Numer telefonu
875165203
Fax
875165231
NIP
8460002163
Tytuł projektu
Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej
Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0164/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Ławreszuk tel. 087-516 52 03
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
087-516 52 03
Kod CPV:85200000-1
Numer dokumentu:1189461, NEU.270.11.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: