Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16639976 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego
Organizator:Gmina Kostomłoty
Adres: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. średzki (śląski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 071-3170283 wew. 16
E-mail:
Opis:,,Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie gminy Kostomłoty w 2019 r."
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego tj. Gmina Kostomłoty,
ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty lub e-mailem na adres: gmina@kostomloty.pl.
Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Kostomłoty w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r.
do godziny 12:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie
gminy Kostomłoty w 2019 r".
Termin składania:2019-01-17
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
Wymagania:3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrą i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie.
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia: zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie
poszczególnych usług rzeczoznawcy majątkowego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
100 % ceny.
9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
9.1. formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom,
o najniższej cenie.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Janusz Bartoszewski, Marta Mozgała-Swacha
Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2 pok. 17
tel. 071-3170283 wew. 16.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: