Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19242431 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-13
Przedmiot ogłoszenia:Usunięcie drzew
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Adres: ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 71 74 79 399, tel. 71 74 79 395
E-mail:
Opis:wykonanie zadania pt.:
Usunięcie drzew z dz. nr 38/3 obręb Centrum przy ul. Krzyszowica w Brzegu
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest wycinka 5 drzew ( 3 topole o obwodach pnia: 220 cm, 130 cm i 233 cm, 2 wierzby o obwodach pnia: 380 cm i 345 cm) z dz. nr 38/3 obręb centrum przy ul. Krzyszowica w m. Brzeg zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew stanowiącą załącznik nr 3 do umowy z manipulacją surowca drzewnego z wycinki wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanej wycince. Jeżeli po dokonanej wycince okaże się, że drewno nie posiada wartości handlowej i stanowi odpad bez wartości użytkowej, Wykonawca zagospodaruje ten odpad we własnym zakresie tj. wywóz i utylizacja.
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę, w zamkniętej kopercie, należy przesłać drogą pocztową lub do dnia 18 maja 2020 roku, do godz. 11.00 na adres: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 E; 50-011 Wrocław, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dostarczenie osobiste będzie możliwe po kontakcie telefonicznym z Sekretariatem ZZ we Wrocławiu nr tel. +48 71 75 72 064,
Termin składania:2020-05-18
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 5 dni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert:
Cena - 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Wykonawca musi wykazać, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykazał się realizacją przynajmniej 2 prac polegających na wycince drzew metodą alpinistyczną lub z wykorzystaniem podnośnika koszowego.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1) wykaz robót (w formie oryginału - ^ałąc^nik Nr Ż) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy ustalić jako cenę całkowitą dla całego zakresu zamówienia na podstawie załączonych do niniejszego zapytania dokumentów.
Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na postawie wartości netto i podatku VAT przy stawce 8% za wykonanie zamówienia. Wymagane jest podanie ceny (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku rozbieżności wyrażonych cyfrowo i słownie - Zamawiający jako wartości prawidłowe przyjmie wartość napisaną słownie.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie
i opisanej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego'.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/88; 00-844 Warszawa
Zarząd Zlewni we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 E; 50-011 Wrocław
nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:
Zapytanie ofertowe nr sprawy WR.ROZ.2811.204.2020
Usunięcie drzew z dz. nr 38/3 obręb Centrum przy ul. Krzyszowica w Brzegu
Nie otwierać przed dniem: 18.05.2020 r. godz. 11:00
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) wykaz wykonanych usług (yał. nr 2 do Zapytania ofertowego),
c) oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art.
14 RODO (zał. nr 5 do Zapytania ofertowego)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:.........................
16. Informacja o złożonych ofertach zostanie przesłana drogą elektroniczną W dniu 18.05.2020 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty na przedmiotowe zapytanie ofertowe.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
W zakresie merytorycznym:
Szymon Gębarowski, tel. +48 71 74 79 399,
e- mail: szymon.gebarowski@wody.gov.pl
W zakresie formalnym:
Paulina Szala, tel. 71 74 79 395,
e-mail: paulina.szala@wody.gov.pl
Numer dokumentu:WR.ZPU.5.2811.11.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: