Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Usuwania wyrobów zawierających azbest
Organizator:Gmina Jodłowa
Adres: Jodłowa la, 39-225 Jodłowa
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. dębicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 14 6302001, fax: 14 6302002, tel. 14 6302008
E-mail:
Opis:Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jodłowa w zakresie:
a) odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt eternitowych płaskich lub falistych do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona wagowo przez Zamawiającego na około 147,279 ton.
Ze względu na to, że powyższe dane są tylko danymi szacunkowymi Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości powyższego zadania, bądź możliwość zwiększenia ilości zamówienia.
Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, tj.: nieruchomości z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo-cementowych Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie Planowana do utylizacji ilość azbestu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o ile właściciele budynków(wnioskodawcy) odstąpią od chęci uczestnictwa w przedmiotowym zamierzeniu jakim jest usuwanie wyrobów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia przez Wykonawcę różnicy pomiędzy ilościami przewidywanymi a potwierdzonymi przy odbiorze. Dopuszcza się również możliwość przyjmowania wniosków, aż do wykorzystania środków przyznanych Gminie Jodłowa na realizację przedmiotowego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godz. odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela nieruchomości.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, oraz zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 oraz §1 ust. Pkt. 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 4. Zamawiający wymaga by transport odebranych odpadów zawierających azbest był prowadzony specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 z póź. zm.)oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z póź. zm.).
5. Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587z póź. zm.)
6. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie wybranego składowiska Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić zamawiającego o tej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany składowiska wraz z kopią decyzji uprawniającej składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by ta kopia została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.
7. Ilekroć jest mowa o osobach ubiegających się o usunięcie azbestu, wnioskodawcach lub posiadaczach nieruchomości należy przez to rozumieć podmioty, które złożyły wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony.
8. W zależności od informacji przekazywanych od wnioskodawcy o gotowości do odbioru wyrobów azbestowych Wykonawca każdorazowo ustali termin wykonania usługi i w miarę możliwości uwzględni kolejność wynikającą z daty wpływu wniosku.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji dotyczących realizacji umowy oraz okazywać stosowne dokumenty.
11. Po każdym dokonanym odbiorze płyt wraz z ich unieszkodliwieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy odesłać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa la, lub przesłać na e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu podpisaną podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osoby upoważnione przez do 08.09.2023r..
Termin składania:2023-09-08
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 10.10.2023r.
Wymagania:12. Zadanie będzie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW .
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP, REGON
- czytelnie podpisana przez Wykonawcę
VI. Wymagane dokumenty
- kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
- Uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1087 z póź. zm. ) wraz z wpisem do rejestru BDO
- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
- Kopię umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
- Kopię aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
- Kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie zgodnym z przedmiotowym zapytaniem. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem".
VII. Ocena Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium Cena - podana w ofercie (brutto z podatkiem) 100%
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz e-mail.
Kontakt:IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Jodłowej, osoba odpowiedzialna jest Pani Edyta Latocha, nr tel. 14 6302008
Numer dokumentu:PŚZ.041.11.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: