Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-26
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
Organizator:URZĄD GMINY SŁOPNICE
Adres: Słopnice 911, 34-615 Słopnice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. limanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 18 33 26 200, fax: +48 18 33 26 018
E-mail:
Opis:,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słopnice"
odbiór (w tym opakowanie i oznakowanie), załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (płyt azbestowych-cementowych falistych i płaskich) pochodzących z budynków znajdujących się na terenie Gminy Słopnice.

1. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest planowana do unieszkodliwienia w roku 2019 wynosi około 100 ton (szacunek w oparciu o doświadczenia lat ubiegłych).

2. Odbiór odpadów ma następować z miejsc zgromadzenia odpadów. Przeciętna ilość odpadów zgromadzona w jednym miejscu to około 2-3 tony (płyty azbestowo-cementowe z jednego dachu).

Ilość odpadów do jednorazowego transportu - do uzgodnienia według możliwości oferenta (za wyjątkiem ostatniego odbioru) - ale nie więcej niż 25 ton.

Odbiór odpadów odbywać się ma sukcesywnie w ciągu roku - w miarę nagromadzenia odpadów.

3. Odbiór odpadów ma odbywać się pojazdem, który posiada możliwość dojazdu do każdego miejsca zgromadzenia odpadów w gminie.

Wymaga się aby samochód, który będzie odbierał odpady był wyposażony w wagę zamontowaną na samochodzie, umożliwiającą ważenie odpadów azbestowych w każdym punkcie odbioru (przy każdym budynku).
Miejsce i termin składania ofert: Podmioty zainteresowane proszone są o składanie ofert w sekretariacie Urzędu Gminy w Słopnicach, 34-615 Słopnice 911, do dnia 5 kwietnia 2019 roku do godz. 1200 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słopnice".
Termin składania:2019-04-05
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania usługi - do 31 grudnia 2019 roku.
Wymagania:5. Wartość zamówienia stanowiła będzie iloczyn ilości odebranych odpadów i zaoferowanej ceny jednostkowej.

6. Warunki płatności.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest w roku 2019 w Gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice:

a) 20% należności pokrywa posiadacz odpadów (osoba fizyczna),

b) 80% należności pokrywa Gmina Słopnice.

Należność pokrywana przez Gminę Słopnice nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie gminy Słopnice na ten cel (tj. 30000,00 zł - kwota ta może ulec zmianie).

W ofercie proszę podać cenę brutto za odbiór (w tym opakowanie i oznakowanie), załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest (o kodzie 170605 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest i 170601 - Materiały izolacyjne zawierające azbest).

Wykonawca ubiegający się o wykonanie usługi powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz. 1824) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty powinien przedłożyć:

n Informację o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (w zakresie transportu odpadów),

n kopię umowy z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych, który posiada odpowiednie zezwolenie w zakresie składowania materiałów zawierających azbest lub jego pisemne zapewnienie o przyjęciu odpadów.

Ponadto do oferty proszę załączyć - informację (oświadczenie) o posiadaniu wagi przez pojazd używany do odbioru odpadów.
Z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę zostanie podpisana stosowna umowa.
Informuję jednocześnie, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontakt:W przedmiotowej sprawie proszę kontaktować się z P. Tadeuszem Florek - z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Słopnicach, tel. 183347426, e-mail: tadeusz.florek@slopnice.pl
Numer dokumentu:IGK 6232.11.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: