Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Organizator:Gmina Łubnice
Adres: Łubnice 66a, 28-232 Łubnice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 15 8659236, fax. 15 8659236
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Łubnice zaprasza do złożenia oferty na:
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubnice w roku
2024"
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu następującego zakresu prac:
a) pakowanie, transport i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo -cementowych (falistych i płaskich) zdeponowanych na posesjach z terenu Gminy Łubnice w ilości ok. 46,71 Mg.
Przyjmuje się, iż 1m2 pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych waży 15,05 kg. Przez pakowanie należy rozumieć ułożenie płyt azbestowych na paletach oraz ich ofoliowane.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.
3. Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2029) na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko .
4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i staraniem do ustalenia terminu odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonane prace. Uzgodniony termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin zakończenia robót.
5. Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi - Zamawiający oszacował je na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z planowanym dofinansowaniem zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru odpadów podpisane przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości, z której usuwane są odpady, oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice (pok. nr 12.) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice, w terminie: do dnia 20.05.2024.r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi: 20.05.2024 r. w Urzędzie Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice (sala nr 13) o godz. 10:15.
Termin składania:2024-05-20
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.08.2024r.
Wymagania:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 130 tysięcy złotych.
2. W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym: dysponują osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia musi posiadać stosowne zezwolenia na dokonywanie transportu odpadów zawierających azbest wymagane przepisami ouowiązującego prawa.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.
4. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek -piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.
7. Osoba wymieniona powyżej jest upoważniona do udostępniania dokumentacji z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku - ,,Formularz ofertowy" (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
4. Na opakowaniu/kopercie powinny znajdować się następujące oznaczenia:
a) nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice,
b) nazwa i adres Wykonawcy,
c) opis:
Oferta na;
,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubnice w roku
2024."
,,Nie otwierać przed 20.05.2024 r., godz. 10:15"
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Przez cenę rozumie się całkowity koszt wykonania prac określonych w Pkt. 3 niniejszego zapytania.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena
jednostkowa brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta na całość zadania
11. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury. 12. WZÓR UMOWY
1. Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem podpisania umowy.
Kontakt:6. Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są: a) Renata Jach tel. 15 865 92 36 wew.l, e-mail: drogownictwo@lubnice.eu
Kod CPV:90.65.00.00-8
Numer dokumentu:IN.271.5.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: