Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie padłych zwierząt
Organizator:Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
Adres: ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 032 - 37 33 529 Faks: 032 - 37 33 529
E-mail:
Opis:Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza do złożenia
oferty cenowej na zadanie pn.:
,,Usuwanie padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) z terenu
Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r."
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę z nazwą Firmy/Wykonawcy i tytułem zadania oraz napisem ,,Nie otwierać przed
upływem terminu składania ofert" należy złożyć osobiście lub przez pośrednika/kuriera
w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu wyłącznie na adres:
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Infrastruktury Komunalnej (sekretariat pok. 407)
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
w terminie do dnia 05.10.2020 r. do godz. 12 00 .
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godz. 12 05 w pok. 400.
Termin składania:2020-10-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania prac: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. lub do czasu wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
Wymagania:2. Termin związania ofertą: 90 dni.
3. Ofertę należy złożyć na formularzach - wg wzoru formularzy załączonych do zapytania
ofertowego lub do odebrania w Wydziale Infrastruktury Komunalnej pok. jw.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty (załączniki) określone w części C. zapytania
ofertowego.
5. Zasady prowadzenia niniejszego postępowania określono w części B. zapytania
ofertowego - Ogólne warunki udzielenia zamówienia.
6. Załączniki do zapytania ofertowego:
A.
B.
C.
D.
Opis przedmiotu zamówienia,
Ogólne warunki udzielenia zamówienia,
Formularze ofertowe oraz informacja o wymaganych załącznikach do oferty.
Projekt umowy.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym
etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoby prowadzące: Grażyna Wejkszner, Anna Połap
Telefon: 032 - 37 33 529
Faks: 032 - 37 33 529
Adres mail: gwejkszner@um.zabrze.pl; apolap@um.zabrze.pl
Sprawę prowadzi: Grażyna Wejkszner, tel. 032 - 37 33 529,
Faks 0-32 -37 33 529, adres mail: gwejkszner@um.zabrze.pl.
Numer dokumentu:IK-I.7021.1.86.2020.GW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: