Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie skutków powodzi
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Adres: ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:609-263-269, 15 832-27-94
E-mail:
Opis:w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
" Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Dąbrówka w km 0+000 - 7+565 - udrożnienie rzeki, likwidacja zatorów"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Roboty będą polegać na:
Wykaszaniu roślin ze skarp i dna śródlądowych wód powierzchniowych w km 6+269-7+565 wraz z wygrabieniem. Udrożnieniu dna potoku przez hakowanie w km 6+269-7+565, wycięciu krzaków i odrostów (bez karczowania) na całej długości cieku. Likwidacji zatorów, przetamowań, odsypisk lokalnie na całej długości potoku. Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert do dnia 05.11.2019r. godz. 10:00
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2019 toku, do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 2
Termin składania:2019-11-05
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2019 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: Cena -- 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: w okresie 5 lat, Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie wykonanie robót ziemnych na kwotę niemniejszą niż 20 tyś. zł brutto.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji określa wzór umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
II. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Oferta na: Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Dąbrówka w km 0+000 - 7+565 -udrożnienie rzeki, likwidacja zatorów " nr sprawy 2018/ZZS/2019/NWDT.
2) Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy -- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Kosztorys ofertowy -- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c) Wykaz robót -- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
1) w zakresie merytorycznym:
a) P. Krzysztof Łabno, Marcin Kwaśniak: tel. 609-263-269
2) w zakresie formalnym:
a) P. Krzysztof Madej -- e-mail: Krzysztof.Madej@wody.gov.pl tel. 15 832-27-94
Numer dokumentu:2018/ZZS/2019/NWDT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: