Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie skutków powodzi, udrożnienie rzeki, usuwanie przeszkód naturalnych
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
Adres: ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 15 832-27-94, tel. 609-263-269
E-mail:
Opis:Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Olesieńka
w km 0+000 - 8+560 - udrożnienie rzeki, usuwanie przeszkód naturalnych
Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty będą polegać na:
Wycięcie odrostów krzaków rzadkich lokalnie na całej długości i rozdrobnienie rębakiem.
Wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i
rozłożeniem urobku poza górna krawędzią skarp. Hakowanie roślin korzeniących się w dnie
przy zarośnięciu powyżej 60 % lustra wody i złożenie urobku na górnej krawędzi cieku.
Wywóz urobku z hakowania koryta potoku w km 3+950-4+120 poza obręb robót.
Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2019 roku, do godziny 10:00, w siedzibie
Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Sandomierzu,
ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 2
Termin składania:2019-11-15
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2019 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: Cena -- 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń: w okresie 5 lat, Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną
zawierającą w swoim zakresie wykonanie robót ziemnych na kwotę nieniniejszą niż 20 tyś.
zł brutto.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy
jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji określa wzór umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie)
za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług
VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
II. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić
w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres
zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Oferta na: Usuwanie
skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Olesieńka w km 0+000 -- 8+560 -
udrożnienie rzeki, usuwanie przeszkód naturalnych" Nr sprawy
2124/ZZS/2019/NWDT.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
2) Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Kosztorys ofertowy -- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c) Wykaz robót - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
1) w zakresie merytorycznym:
a) P. Zygmunt Wawrzynek, tel. 609-263-269
2) w zakresie formalnym:
a) P. Krzysztof Madej -- e-mail: Krzysztof.Madej@wody.gov-.pl. tel. 15 832-27-94
Numer dokumentu:2124/ZZS/2019/NWDT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: